Hukuk Gündemi 2

~ 12.02.2012, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~
DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU'NUN 26 ncı MADDESİ DEĞİŞTİRİLİYOR
(
ÇELEBİ, BİZDE BÖYLE YAPILIR YASA DEDİĞİN…)
 
 
Dünyada her halde gündeminden; hukuk uygulamalarının yarattığı tartışmaları, düşürmeyen tek ülkeyiz. Demokrasimizin eksiklerini gideremedikçe, erkler ayrımına inanmayan kadrolar tarafından yönetildikçe daha uzunca bir süre bu tartışmaların gündemimizden düşmeyeceği anlaşılıyor. Bu gündemin son dönemdeki işgalcisi de kurulduğundan beri özel yetkili mahkemeler ve uygulamaları.
 
Ceza Muhakemeleri Kanununda özel yetkili mahkemeler değişikliğinin nasıl yapıldığını hatırlarsak bugün yaşananların rastlantı olmadığını görürüz. Özel yetkili mahkemeler ve tutukluk süresi düzenlemeleri kamuoyundan kaçırılarak,  TBMM Adalet Komisyonu’nda ve Genel Kurul’da neredeyse tartışılmadan tasarıya eklendi. Yaklaşık iki yıl    hukukçulara,  barolara, kamuoyuna tartıştırılan Ceza Muhakemeleri Kanunu Hükümet Tasarısı, Avrupa Birliği’ne yönelik   mesajlar içeriyor, beklentileri büyük ölçüde karşılıyordu. Hem özel yetkili mahkemeler hem de tutukluk süresi açıklanan metinde yoktu.
Şöyle ki;
-        Hükümetin 2002 yılında kamuoyunda tartışmaya açarak TBMM’ye sunduğu CMK tasarısında özel yetkili mahkemeler düzenlenmemişti,
-        Ağır cezalı işlerde tutuklama süresi de iki yıl idi ve uzatılmıyordu.
-        Tasarıda 121 inci madde olarak düzenlenen tutukluluk sürelerine ilişkin madde gerekçesinde Avrupa Birliği ilkeleri doğrultusunda “Madde, bütünü ile şüpheli ve sanık haklarını koruma amacına yöneliktir.” ifadesi kullanılmıştı.
-        Tutukluluk süresinin uzatılması Adalet Komisyonunda 102 nci madde olarak düzenlendi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmesiz kabul edildi. Özel yetkili mahkemeleri  düzenleyen hükümler de Adalet Komisyonunda eklendi.
-        Adalet Komisyonunun kabul ettiği metinde tutukluluk süresini “iki kat uygulama” hükmü yoktu. Bu hüküm TBMM Genel Kurulu’nda eklendi.
Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile de beklenilen sorunlar yaşanmaya başlandı.
Özel yetkili mahkemeler yanlışlığının yeni bir sonucunu birkaç gündür yaşıyor ve eksik demokrasimizin yasa yapma yöntemine bir örnek daha kazandırıyoruz. MİT Yasası değiştirilmek isteniyor.
DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU’nun değiştirilmek istenen 26 ncı maddesi;   
CEZAİ TAKİBAT İZNİ
   Madde26-MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması Başbakanın iznine bağlıdır.
Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili Recep Özel'in yasa teklifi iki önemli değişiklik içeriyor:
  • MİT mensuplarından başka “özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişiler” de madde kapsamına alınmaktadır.
  • Bu kişilerin, yani hem MİT mensuplarının hem de “özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişiler”inCMK'nın 250 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kurulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında yapılacak soruşturmalar da Başbakanın iznine bağlı olacaktır.
TBMM Adalet Komisyonu bu kanun teklifini, 14 Şubat Salı günü, saat 14.30'da görüşecek.
(Bu yasa teklifi 22 nci dönemde de milletvekilliği yapmış olan Recep Özel’in “ilk imza sahibi olduğu” tek yasa teklifidir.)
Çelebi, yasa bizde işte böyle yapılır:
 
  • Pek açık edilmeden bir yasa çıkarılır,
  • Bu yasanın uygulamadaki olumsuzluklarını dile getirenlerin feryatlarına kulaklar tıkanır,
  • Olumsuzluklar kendi kapımıza bir olayda dayanınca, “Bu kadar da olmaz.” tepkisi gösterilir.
  • Yürütme ve yasamanın fiili birlikteliğinin sağladığı olanak değerlendirilerek bu somut sıkıntıyı gidermek üzere yürütmenin isteği iktidar partisinin bir milletvekili eliyle yasa teklifi haline getirilir.
  • Bu olanaktan yararlanarak başka eklemeler de yapılır. (Örneğin bu teklif, MİT Yasasında olmayan “özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişi” gibi yeni bir tanım getiriyor.)
  • Bu değişikliğin yeni sorunlar yarattığı görülür ise sorun değil, aynı yöntemle tekrar değiştirilir.12.2.2012
Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 7738