Kat Mülkiyeti Kapsamında...

~ 18.04.2013, Yeni Yaklaşımlar ~


Avukatlık bürolarının kat mülkiyeti rejimine tabi ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde faaliyet gösterebilmesine ilişkin talebimiz, Meclisimiz tarafından 6111 sayılı Kanun ile iki yıllık bir süre için kabul edilmişti.

Sorunun kalıcı olarak çözümlenebilmesi için Birliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Konu, 14/03/2013 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu toplantısında, Adalet Komisyonu Başkanı Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Atalı’nın katılımlarıyla görüşülerek, alt komisyona havale edilmiştir.

Alt Komisyon, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un başkanlığındaki 19/3/2013 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Atalı’nın katılımlarıyla toplanarak 6111 sayılı Kanunun 194’üncü maddesiyle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24’üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık bürolarının faaliyetine devam etmesine ilişkin iki yıl süreli geçici düzenlemenin 1136 sayılı Kanunun 43’üncü maddesine eklenen hükümle sürekli hale getirilmesini amaçlayan yeni madde ihdasına ilişkin düzenleme alt komisyonca “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın çerçeve 3’üncü maddesi olarak kabul edilmiştir.

Adalet Komisyonu’nun 26/3/2013 tarihli görüşmelerine Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Atalı katılarak 1136 sayılı Kanunun 43’üncü maddesine eklenecek hükmün son haline karar verilmiştir.

“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 3. Maddesi, 17.04.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde talep ettiğimiz şekilde aşağıdaki gibi kabul edilmiştir.

MADDE 3- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

Sorunun çözümünde başta Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ile Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İyimaya olmak üzere ve emeği geçen tüm milletvekillerimize Türkiye Barolar Birliği ve avukat meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.


Adalet Komisyonu Raporunun ilgili kısmını görüntülemek için tıklayınız.

Hits: 11782