Açıklamalı-İçtihatlı İNŞAAT HUKUKU (4. Baskı)

~ 16.10.2012, Yeni Yaklaşımlar ~

Sayın Meslektaşım

(Açıklamalı-İçtihatlı İNŞAAT HUKUKU) adlı kitabımın 4. baskısı, SEÇKİN
YAYINLARI (İstanbul, Şişli, Abidei Hürriyet Cad No. 193, TLF: 0212 234
34 77; Ankara/Sıhhiye, Sağlık Sokak No.21, 0312 235 30 30, 0312 309 52
48) tarafından 15 Temmuz 2012 tarihinde yayınlandı.

1450 sayfa hacminde olup, daha da zengin bir içerikle hazırlanan DÖRDÜNCÜ
BASKI, herkesin "inşaat hukuku alanında" önüne gelecek tüm sorunlarına çözüm
bulacağı bir kaynak olacaktır. Artık kimse, "aradığımı kitapta bulamadım"
diyemeyecektir.

Kitabın tüm konuları, yargı kararları dahil, Türk Borçlar Kanunu, Türk
Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddelerine göre
yeniden düzenlendi.

Dördüncü baskıda, üçüncü baskıdakine ek olarak, ikiyüz'ü aşkın yeni yargı
kararı yer aldı.

Yargı kararları, "ham" olarak değil, işlenerek veya sadece dipnotta tarih ve
numarayla yer aldı. Böylece kitabın "içtihat torbası"
durumuna gelmesi önlendi.

Dördüncü baskıda, yapı denetim sözleşmeleri ile kamu yapım sözleşmeleri
genişletildi.

Dördüncü baskıda, üçüncü baskıda yer almayan, 23 yeni konu yer aldı.

Kitaptan Bazı Konu Başlıkları

*Mimari Proje Düzenleme Sözleşmeleri, *Müşavir Mühendis Sözleşmeleri,*Gelir
Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, *Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, *İnşaat Ön
Sözleşmesi, *Sözleşme Adaleti, *Sözleşme İmzalandıktan Sonra Arsa Sahibinin
Arsayı Satması, *Kamu Yapım İşlerinde Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesi,
*İnşaat Hukuku Sorunlarında Şerhlerin Kaldırılması, *İnşaat Hukuku
Sorunlarında Sorumsuzluk Anlaşması, *Sözleşmenin Devredilmesi, *Yükleniciden
Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil
davası Açması, *Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Edinen
Kişilerin İyi Niyetinin Korunması, * Yüklenicinin İşten Elçektirilmesi,
Tapuya Yanlış Yazılan Daire ve Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Sözleşme
Adaleti, İnşaat Hukuku Sorunlarında Ecrimisil Davaları, *Yüklenicinin Özen,
Sadakat Ve İşi Bizzat Yapma Borcu, * Alt Yüklenici, * Görevli Ve Yetkili
Mahkeme, * Kim Neyi Nasıl Neyle İspat Edecek?, Arsanın Kusursuz Teslimi, *
İnşaat Devam Ederken İmar Planlarında Yapılan Her Değişiklik Kazanılmış Hak
Oluşturur Mu?, İş Sahibinin Kabul Temerrüdü?, Yüklenicinin Genel İhbar
Borcu? Yapı İzni Veya Yapı Kullanma İzninin Önemi, Kimin Alacağı,
Giderlerini Kimin Ödeyeceği, Bu İzinler Alınmadan Yapı Yapılmasına Hukukun
Yaklaşımı, * İyi Malzeme Seçme Ve Kullanma Borcu, *Yüklenicinin İşe
Zamanında Başlamaması, Programın Gerisinde Kalması, *Eseri Teslim Borcu, Bu
Borcunu Yerine Getirmemesinin Sonuçları, *Yüklenicinin Ayıba Karşı Garanti
Borcu, * Eksik Ve Fazla İş, * Önemli Ayıp Ve Aykırılıklarda İş Sahibinin
Sözleşmeden Dönme Hakkı, *Eserin Ayıplı Olmasında İş Sahibinin Sorumluluğu,
*Ayıplı Eserin Kabulü, * Zamanaşımı, * İş Sahibinin Ücret Borcu, * Götürü
Ücret, * Bozulan Edimler Arası Dengenin Yeniden Kurulması, *Fiyat Farkı
Kararnamesinin Uygulanması, * Yüklenicinin Pay Devri İstemi, *Yaklaşık Ücret
Ve Bunun Tespiti, * Yaklaşık Olarak Belirlenen Ücretin Aşılması Durumunda İş
Sahibinin Sözleşmeyi Bozma Hakkı, *Hasarın Geçişi, * Zararın Tümünü Ödeyerek
Sözleşmeyi (Keyfi Olarak) Bozma Hakkı, * İş Sahibinin Şahsında Veya Onun
Özel Tehlike Alanında Meydana Gelen Umulmadık Olay Nedeniyle İfanın
Olanaksızlaşması, * Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Dikkate Alınarak
Yapılan Eser Sözleşmesinin Onun Ölümü Veya Ehliyetsizliği Nedeniyle Sona
Ermesi, * Alacağın Temliki, *Olanaksızlık, *Ceza Koşulu, * Munzam Zarar, *
İnşaat Sözleşmesinde Dürüstlük Kurallarının Önemi, * Yapı Güvenliği Ve Bu
Güvenliğin İhlali Halinde Doğan Hukuki Sorumluluk, * Kamu Yapım
Sözleşmelerinin Kurulması, Devredilmesi, Sona Ermesi Ve Yargısal Denetimi...
.
Saygılarımla.

AV. İLKER HASAN DUMAN

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yazılı Adres : Kızılay Bulvarı 16/1 Kartal/İstanbul
TLF-Faks: 0216 353 64 02
Cep: 0532 263 20 58
e-posta: avilkerduman@gmail.com
Web Adresi: www.ilkerduman.av.tr

Hits: 2139