İŞÇİ AVUKAT OLUR MU?

~ 28.06.2009, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 15.05.2009 TARİH 2009 / 105E. sayılı kararıyla bu soruya cevap veriyor.

KARARIN ÖZETİ ŞÖYLE:

İtirazın süresinde yapıldığı anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi Avukat, Şikayetli Avukatın yanında 13.05.2005 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını ve 15.05.2006 tarihinde ayrıldığını, sigorta işlemlerinin geç başlatıldığını, iş akdinin ücret artırımı yüzünden ve kendisini üzücü ve rencide edici bir şekilde sona erdirildiğini, haklarının ödenmediğini, Şikayetli Avukatın kendisine karşı mesleğin onuruna yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirterek şikayetçi olmuştur.

Şikayetli Avukat; herhangi bir rencide edici söz söylemediğini, Şikayetçi Avukatın iyi bir avukat olarak yetişmesi için gereken yardım ve özeni gösterdiğini, Şikayetçinin işleri verilen süreye riayet etmeden bırakıp gittiğini, ofis programında yanlışlık yaptığını ve kendisini zarara uğrattığı savunmasında bulunmuştur.

Yapılan disiplin kovuşturması sonucunda Şikayetli Avukatın cezalandırılmasına karar verilmiş, karara Şikayetli Avukat itiraz etmiştir.
………….

Bilindiği üzere Avukatlık Yasası ve pozitif hukuk mevzuatı bakımından avukatlar arasında unvan ve nitelik farkı bulunmamaktadır. Bir avukatın başka bir avukat yanında sigortalı olarak çalışıyor olması sigortalı olarak çalışan avukatı işçi avukat statüsüne sokmamaktadır. Avukatların birbirleriyle ilişkilerinde karşılıklı saygı içerisinde olmaları, sigortalı olmaları halinde de değişmemektedir. Avukatlar arasında astlık-üstlük ilişkisi olmadığı bilinen bir gerçektir.

Bu nedenle avukatlar, yanında çalıştırdığı avukata da kendisine gösterilmesi gereken saygı kadar özenle davranmak zorundadır. Özenli davranış kapsamına, avukatın onurunu kıracak her konu, bu arada ücret ödenmesi konusunun girdiğini kabul etmek gerekir. Dosya kapsamından taraflar arasındaki sorunun kaynağının ücret konusundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Avukat yanında çalıştırdığı avukata kazancıyla orantılı bir ücret ödemek zorundadır. Avukatlar, yanlarında çalışan avukatın zor ve muhtaç halde olmasından yararlandığı izlenimini verecek şekilde davranamazlar. Şikayetli avukatın tutum ve davranışının bu ilkeleri ihlal ettiği anlaşıldığından Baro Disiplin Kurulunun kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Şikayetli Avukatın itirazının reddine, İstanbul Barosu Disiplin Kurulunun … Sayılı kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Hits: 20505