Muhasebecilerin Lehine Bir Mahkeme Kararı

~ 17.04.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

3568 Sayılı kanun kapsamındaki SMMM ve YMM ‘lerin sorumluluğu konusunda yeniden çalışmalar yapılmakta, mesleki sorumluluk konusunda Vergi Müfettişlerince yürütülecek işlemler ve izlenecek usullere açıklık getirmeye, uygulama birliği sağlamaya yönelik yönergeler hazırlanmaktadır.

Bu arada da birçok meslektaşımızın vergi inceleme raporlarında sorumlu tutulduklarına dair haberler almaktayız. Bu haberlerin ne dereceye kadar doğru olduğu konusunda kesin bir bilgim yok, bunu da belirteyim.

Daha önce yazılmış sorumluluk raporları sebebiyle Türkiye’nin birçok şehrindeki mahkemelerde çeşitli davalar devam etmekte, Vergi Mahkemelerince bu raporlara ait kararlar verilmektedir.

Bugün elime bir Vergi Mahkemesinin bir kararı geçti. Siz, meslektaşlarımla paylaşma ihtiyacını duydum.  Vergi mahkemesinin 2014/359 esas ve 2014/1054 karar sayılı kararı gereğince:

SMMM olarak görev yapmakta olan davacıya, muhasebe kayıt ve işlemlerini yürüttüğü, beyannamelerini imzaladığı şirket tarafından ödenmeyen vergi ve cezaların tahsili için müteselsil sorumlu sıfatıyla ödeme emri düzenlenmiş, davacı üçüncü kişiler nezdinde karşıt inceleme yapma yetkisinin bulunmadığı, bu nedenle şirketin sahte fatura faaliyetini bilmesinin mümkün olmadığı, kendisine ibraz edilen belgelerin şirket defter ve kayıtlarına uygun olduğunu tesbit ettiği, söz konusu ödenmeyen veri ve cezalardan sorumlu tutulmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek ödeme emrinin iptalini talep etmiştir.

Mahkeme, 3568 sayılı yasanın muhtelif hükümleri gereğince SMMM lerin yapacakları işlerin belirtildiği kararında, anılan hükümler uyarınca muhasebecilik hizmeti verilen şirketin defter ve belgelerini muhasebe kurallarına göre tutmak dışında karşıt inceleme yapmak, rapor hazırlamak gibi yetkileri bulunmayan SM ve SMMM lerin yasal düzenleme olmaksızın (4) sıra no.lu genel tebliğ uyarınca harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabileceği ifade edilen belgelerden sorumlu tutulmalarının cezaların kanuniliği ilkesine uygun düştüğünden söz edilemeyeceği gibi imzaladığı beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayananı oluşturan belgelere uygun olmadığı yolunda hakkında bir tespit bulunmayan davacı adına müşterek ve müteselsil sorumlu tutulması suretiyle ödeme emri düzenlenmesi hukuka uygun olmadğından dava konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne ve dava konusu ödeme emrinin iptaline oy birliği ile karar vermiştir.

Meslektaşların bu kararı da göz önüne almaları, ancak karar henüz Danıştay’dan tasdik edilmediğini de bilmeleri için yazı konusu yaptım.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

 

Hits: 897