Danıştay'dan sonra Yargıtay da 'Hakem Heyeti avukatlık ücretine hükmedemez' dedi

~ 08.04.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Danıştay 8. Dairesi'nin tüketicilerin hakem heyetlerine yaptığı başvuruya ilişkin avukatlara vekalet ücreti ödenmesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermesinin ardından Yargıtay da benzer bir karara imza attı.

Hakem heyetlerinin vekalet ücretine hükmedemeyeceğine vurgu yapan Yargıtay, Danıştay kararından önceki müracaatlarda vekalet ücretinin tartışılması gerektiğine dikkat çekti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ikamet eden N.A., özel bir banka şubesinden kredi çekti. Bu işlem sebebiyle banka, tüketiciden 'dosya masrafı' adı altında 150 lira tahsil etti. Paranın kendisinden haksız alındığını öne süren N.A. avukatı kanalıyla Kahta Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Heyet, 28 Nisan 2014'te alınan dosya masrafının tüketiciye iadesine hükmetti. Tüketici N.A., kendisini avukatla temsil ettirmesine rağmen hakem heyetinin lehine 150 liralık vekalet ücretine hükmetmediğini belirterek Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) hakem heyeti kararının vekalet ücreti bölümünün iptal edilmesi istemiyle dava açtı. Davalı bankanın avukatı A.B. ise hakem heyetlerinin avukatlık ücreti ödenmesine yönelik bir karar veremeyeceğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne hükmedince devreye giren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun yararına kararı temyiz etti.

DANIŞTAY'IN KARARINDAN ÖNCEKİ MÜRACAATLARDA NASIL KARAR VERİLECEK?

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 28 Mayıs 2014'te resmen yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketici Yasası'nda tüketici hakem heyetlerince yapılan tebligat ve bilirkişi ücretlerinin kimden ne şekilde karşılanacağı hususunda açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekti. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Yasanın kabulünden sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin il ve ilçe hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde hizmete ilişkin değerin yüzde 12'sinden aşağı olmamak üzere 250 lira vekalet ücretine hükmedilmesi kararlaştırıldı. Bu hükmün iptali ve yürütmenin durdurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 4 Temmuz 2014'te tarifedeki 'Avukatlık ücretine hükmedilir' ibaresinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay'ın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı uyarınca tüketici hakem heyetinde haksız çıksa dahi aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyecektir. Danıştay'ın kararından önce yapılan müracaatlar hakkında vekalet ücretine hükmedilip hükmedilmeyeceğinin de tartışılması gerekir."

DANIŞTAY KARARI ORTADADIR; MAHKEME DAVAYI REDDETMELİ

Mahkeme kararını yasaya aykırı bulan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararında, "Danıştay 8. Dairesi'nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı uyarınca tüketici lehine veya aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir. Temyiz talebinin kabulü ile Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 9 Temmuz 2014 tarihli kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliği ile karar verildi." denildi.

DANIŞTAY, TARİFEYİ YASAYA AYKIRI BULMUŞTU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "Avukatlık ücretine hükmedilir." ibaresinin iptali istemiyle Danıştay 8. Dairesi'nde açılan davada, hakem heyetlerinin yargısal bir mercii olmadığı, bu nedenle çözüme kavuşturdukları uyuşmazlıklarda vekalet ücretine hükmedemeyeceklerine karar verilmişti. Bu konuda üst hukuk normlarında da herhangi bir hüküm bulunmadığını vurgulayan Danıştay, tüketicinin Tüketici Hakem Heyetine başvurması üzerine aleyhine karar vermesi halinde karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalacağını bilmesinin, tüketicilerin hak arama yollarına başvurmalarından imtina etmelerine ve bu suretle hak arama özgürlüklerinin de kısıtlanacağına dikkat çekerek, tarifeyi iptal etmişti.


CİHAN

Hits: 1296