Kürtler iyi insan değiller......siz insan değilsiniz

~ 05.01.2016, Yeni Yaklaşımlar ~

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2015/3273

K. 2015/26897

T. 13.4.2015

• TEHDİT ( Tanığın Dinlenmesi/Olaya İlişkin Görgüsü Olduğu Anlaşılan Ve Soruşturma Aşamasında Dinlenen Tanığın Usulune Uygun Olarak Duruşmaya Çağrılması Veya Hukuki Dayanağı Gösterilip Dinlenilmelerine Gerek Bulunmadığına Dair Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tanığın Soruşturma Evresinde Verdiği İfadesinin Duruşmada Okunmamasının Hatalı Olacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit Suçu - Sanığın Savunmasında Müşteki Tarafından "Siz İnsan Değilsiniz Kürtler İyi İnsan Değiller" Şeklinde Sözler Sarfettiğini İfade Etmesi/Olayın Çıkış Nedeni Ve Gelişmesi Değerlendirilerek Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği )

5237/m. 29,106

5271/m. 206/2,211/1-c

ÖZET : 1- ) Soruşturma evresindeki anlatımlarından olaya dair görgüye dayalı bilgileri olduğu anlaşılan tanıkların usulünce duruşmaya çağrılarak dinlenilmesi veya hukuki dayanağı gösterilip dinlenilmelerine gerek bulunmadığına dair bir karar verilmesi gerekir. Ayrıca soruşturma evresinde verdikleri ifadelerin de duruşmada okunmaması bozmayı gerektirmiştir.

2- ) Sanığın, müştekinin kira artışı isterken kendisine '...siz insan değilsiniz, kürtler iyi insan değiller...' şeklinde sözler sarfettiğini savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;

Ancak;

1- ) Soruşturma evresindeki anlatımlarından olaya dair görgüye dayalı bilgileri olduğu anlaşılan tanıklar V. T. ve H. K.'ın usulünce duruşmaya çağrılarak dinlenilmeden veya hukuki dayanağı gösterilip dinlenilmelerine gerek bulunmadığına dair bir karar da verilmeden, soruşturma evresinde verdikleri ifadeleri de duruşmada okunmayarak, CMK'nın 206/2, 211/1-c maddelerine aykırı davranılması,

Kabule göre de;

2- ) Sanığın aşamalarda müşteki ile aralarında kira konusunda anlaşmazlığın olduğunu, müştekinin kira artırımını isterken kendisine "... siz insan değilsiniz, kürtler iyi insan değiller..." şeklinde sözler sarfettiğini savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık A. K.'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Hits: 931