Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Tehdit

~ 12.11.2013, Yargıtay Kararları ~

Daire:5
Tarih:2013
Esas No:2012/14315
Karar No:2013/9078
Kaynak:Mahkeme Hakimi
İlgili Maddeler:265 - 106
İlgili Kavramlar:GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME - TEHDİT
T.C.
YARGITAY
5. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/14315
Karar No : 2013/9078
Tebliğname No : 5 - 2012/102402

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ: Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/02/2012
NUMARASI: 2010/386 Esas, 2012/48 Karar
SANIK : H.A.
SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme, hakaret
HÜKÜM : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanığın temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;
Olay tarihinde Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmakta olan sanığın rahatsızlandığını görevli memura bildirmesi üzerine nöbetçi infaz koruma baş memuru olan katılan A.H.K.' nın 112 acil servisini cezaevine çağırdığı, acil serviste doktor olarak çalışan mağdur N.Y.C.' ün muayene ettikten sonra sağlık memuruna iğne yapılması talimatı vermesi üzerine iğne yapılmasına karşı çıkarak hastaneye sevkini isteyen sanığın, doktor N.Y.C.'ün hastaneye sevkini uygun görmemesine içerleyerek görevli doktora psikopat diyerek hakaret edip taşkınlık yapması sonrasında katılan ve görevli infaz koruma memurlarının zor kullanarak koğuşuna götürmeye çalışmaları esnasında katılana "seninle hesaplaşacağız ben A.Ç.' nin adamıyım" şeklinde sözler sarfettiği anlaşılan olayda, görevi yaptırmamak için direnme suçunun nasıl oluştuğu, sanığın hangi görevin yapılmasını engellediği açıklanmadan ve eylemin TCK'nın 106/1. maddesindeki tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığı karar yerinde tartışılmadan yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA , 23/09/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
A.C.T. M.V.E. İ.A. M.K. R.Ç.


Kararına uygundur.
Yz. İşl. Md.
N.T

Yargıtay Kararları | Tüm Yazıları
Hits: 17350