Beraat halinde avukatlık ücretinin tayini zorunluluğu

~ 01.11.2013, Yargıtay Kararları ~

T.C

YARGITAY

4. Ceza Dairesi

 

E:2010/29921

K:2013/6627

T:11.03.2013

·         Yargılama Giderleri

·         Beraat Hükmü

 

Özet: CMK’nın 324/1.maddesi uyarınca avukatlık ücretinin yargılama giderlerinden olduğu ve aynı Kanun’un 327/2.maddesi dikkate alındığında, beraat eden ve kendisini müdafii ile temsil ettiren sanık yararına, Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi.2nin 13/5.maddesi uyarınca, Hazine aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m.324/1,327/2)

(AAÜT m. 13/5)

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

CMK’nın 324/1.maddesine göre, avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olup, aynı Kanun’un 327/2.maddesinde yer alan “beraat eden kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler devlet hazinesince üstenilir” biçimindeki hüküm de dikkate alındığında, beraat eden ve kendisini müdafii ile temsil ettiren sanık yararına, Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi’nin 13/5.maddesi uyarınca, Hazine aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık Abdurrahman müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası, tebliğnameye uygun olarak, hüküm fıkrasının sonuna, “beraat den ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, CMK’nın 324/1, 327/2 ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5.maddeleri uyarınca, 275TL vekalet ücretinin Hazineden alınarak, sanık Abdurrahman’a verilmesine” ibaresinin eklenmesi, biçiminde (DÜZELTİLMEK) ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hüküm, bu bağlamda (ONANMAK) suretiyle, 5320 sayılı Kanunun 8/1.madde ve fıkrası aracılığıyla, 1412 sayılı CMK’nın 322.maddesi uyarınca davanın esasına, 11.03.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Sanık müdafiinin temyizi, beraat kararının gerekçesine yönelik olmayıp, sadece sanık yararına “vekalet ücretine hükmedilmemesine” ilişkindir. Bundan dolayı hükmün esasına yönelik bir temyiz incelemesi yapılamayacaktır.

Vekalet ücretini n şahsi hakka ilişkin olması ve hüküm tarihine göre de, 275 TL maktu vekalet ücretinin, HUMK’ın 427.maddesinde öngörülen 1250 TL’lik temyiz kesinlik sınırının altında kalması nedeniyle, temyiz isteğinin (REDDİNE) karar verilmesi gerektiği,

Düşüncesinde olduğumdan, temyiz edilen hükmün düzeltilerek onanması kararına katılmıyorum.

                                                                                                                                         M.Abdullah Coş

                                                                                                                                                Muhalif Üye

Yargıtay Kararları | Tüm Yazıları
Hits: 15634