Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Erdoğan'ı aklayan o hakim Yargıtay Başkanı oluyor!..
29 Ocak 2015

İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t’­in, 17 Ara­lık yolsuzluk ope­ras­yo­nu sı­ra­sın­da, ope­ras­yo­nun dur­dur­ulma­sı­ is­te­­ği uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı.

Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, hü­kü­me­te yö­ne­lik sert eleş­ti­ri­le­riy­le gün­de­me ge­len Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ali Al­ka­n’­ın ge­le­cek ay emek­li­ye ay­rı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le bo­şa­la­cak olan Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu için ken­di­si hak­kın­da­ki AK­BİL da­va­sın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ren 13. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t’­i öner­di­ği ko­nu­şu­lu­yor.

MİLLİYETÇİ ÜYELER KARŞI ÇIKIYOR

Ci­ri­t’­in, 17 Ara­lık yolsuzluk ope­ras­yo­nu sı­ra­sın­da, Ze­ke­ri­ya Öz’­ü ara­ya­rak, ope­ras­yo­nu dur­dur­ma­sı­nı is­te­di­ği uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı. Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) se­çim­le­ri ön­ce­sin­de AK­P’­ye ya­kın üye­ler­le mil­li­yet­çi ve sos­yal de­mok­rat üye­le­rin bir ara­ya gel­me­siy­le oluş­tu­ru­lan YBP’­de de, Ci­ri­t’­in aday­lı­ğı­nın kri­ze ne­den ol­du­ğu, özel­lik­le mil­li­yet­çi üye­le­rin bu aday­lı­ğa kar­şı çık­tı­ğı ifa­de edi­li­yor.
Al­ka­n’­ın 9 Şu­ba­t’­ta emek­li ol­ma­sı­nın ar­dın­dan Yar­gı­ta­y’­da Baş­kan­lık se­çi­mi ya­pı­la­cak. YBP üye­le­ri, ön­ce­ki gün Ri­xos Ote­l’­de bir ye­mek dü­zen­le­di. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, baş­kan­lık için na­bız yok­la­ma­sı ya­pı­lan ye­mek­te, AK­P’­ye ya­kın ka­nat, Er­do­ğa­n’­ın işa­ret et­ti­ği İs­ma­il Rüş­tü Ci­rit is­mi­ni di­le ge­tir­di. An­cak YBP için­de­ki mil­li­yet­çi ve sos­yal de­mok­rat ke­sim ise bu is­me iti­raz et­ti.

14 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Yar­gı­tay 13. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı olan Ci­rit, Üs­kü­dar 2’n­ci Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Er­do­ğa­n’­ın İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­mi­ne iliş­kin hak­kın­da “gö­re­vi ba­şın­da zim­me­ti­ne pa­ra ge­çir­mek ve­ya mal edin­me­k” ge­rek­çe­siy­le 14 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­nen AK­BİL da­va­sın­da Ara­lık 2003’te be­ra­at ver­me­si­nin ar­dın­dan 2004’te Yar­gı­tay üye­si ol­muş­tu.


http://sozcu.com.tr/2015/gundem/erdogani-aklayan-o-hakim-yargitay-baskani-oluyor-725283/

[Bu yazı 1784 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™