Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Tam 1108 avukat Anayasa Mahkemesi AYM 'ye mürracaat da bulundu
25 Ocak 2015

Şır­na­k’­ın Yüce ­de­re vilayet ­çe­si­nin Irak sı­nı­rın­da ha­va ope­ras­yo­nu so­nu­cu 34 köy­lü­nün ölü­müy­le vilayet ­gi­li bin 108 avu­ka­tın im­za­sıy­la Temel ­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne ( Anayasa Mahkemesi AYM ) ya­pı­lan bi­rey­sel kafa ­vu­ru­da göz­ler, Ada­let Bakan­lı­ğı­’nın gö­rü­şü­nün ar­dın­dan Yük­sek Mah­ke­me­’nin ka­ra­rı­na çev­ril­di. 

Mağ­dur ya­kın­la­rı­nın avu­kat­la­rın­dan Şır­nak Ba­ro­su Baş­ka­nı Nu­şi­re­van El­çi, AY­M’­den ümitlenme ­lu ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. El­çi, dahil hu­kuk yol­la­rı­nın tü­ken­me­si ha­lin­de Yüce ­de­re dos­ya­sı­nı Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mahke­me­si ve Millet ­la­ra­ra­sı Ce­za Mah­ke­me­si’ne gö­tü­re­cek­le­ri­ni aleni ­la­dı. Yüce ­de­re ola­yıy­la vilayet ­gi­li Ge­nel­kur­may As­ke­ri Sav­cı­lı­ğı­’nca ‘ta­kip­siz­li­k’ ve­ril­me­si üze­ri­ne ai­le­ler, AY­M’­ye kafa ­vur­muş­tu. 

KARAR HİLKAT GARİBESİ

Anayasa Mahkemesi AYM de ko­nu ile vilayet ­gi­li Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan gö­rüş ala­rak, ai­le­ler­den ba­kan­lı­ğın gö­rü­şü hak­kın­da kar­şı gö­rüş is­te­di. Ai­le­le­re kar­şı be­yan ta­le­bi ile bir­lik­te Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın 28 say­fa­lık gö­rü­şü de gön­de­ril­di. Temel ­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin nihayet dö­ rutubet ­de Türk hu­ku­ku­nun yüz akı ku­rum­la­rın­dan biri ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken El­çi, “ Anayasa Mahkemesi AYM uma­rım bu hil­kat ga­ri­be­si ka­ra­rı or­ta­dan kal­dı­rır. 

Bu ka­ra­rın hu­ku­ki çer­çe­ve­de dü­zel­til­me­si ge­re­ki­yor. Şayet dü­zel­til­mez ise dahil hu­kuk yol­la­rı­nın tü­ken­me­si ne­de­niy­le ka­ra­rı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM ve Millet ­la­ra­ra­sı Ce­za Mah­ke­me­si­’ne gö­tü­re­ce­ğiz” de­di.

SAVUNMA GÖRÜŞE DAYALI SUBJEKTİF

Adalet Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi AYM 'ye gönderdiği “Olayın içinde bulunduğu şartlar , güç kullanılmasını lazım gelen uygun bir inancın varlığını göstermelidir” şeklindeki savunmayı da değerlendiren Elçi, “Bu savunmayı da takipsizlik kararı paralel olarak düşünüyoruz. Hukuki olgulardan tümünün uzak, daha çok fazla görüşe dayalı subjektif bir cevap olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


BAKANLIK: HATA GÜCÜ HAKSIZ HALE GETİRMEZ


Ba­kan­lık, 28 say­fa­lık gö­rü­şün­de, “Da­ha nihayet ­ra bir ha­ta ol­du­ğu­nun lahza ­la­şıl­ma­sı, kul­la­nı­lan gü­cü oto­ma­tik ola­rak hak­sız ha­le ge­tir­mez. Ak­si­ni dü­şün­mek, dev­le­te ve ka­nun insan ­la­rı­na gö­rev­le­ri­ni ya­par­lar­ken, bel­ki de ken­di­le­ri­nin ve di­ğer­le­ri­nin ya­şam­la­rı­na za­rar ve­re­bi­le­cek ger­çek­çi ol­ma­yan bir kül­fet yük­le­mek olur” ifa­de­le­ri­ne yer ver­miş­ti.
 

 

samanyolu

http://www.arcaajans.com/haber/guncel/tam-1108-avukat-anayasa-mahkemesi-aym-ye-murracaat-da-bulunda/656132/

[Bu yazı 1296 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™