Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Sevgililer iş yerinde kavga ederse kim işten çıkarılır
7 Aralık 2014

An­cak, iş ye­rin­de kav­ga eder­ler­se han­gi­si­nin işi­ne son ve­ri­le­ce­ği zor bir du­rum.

ÇÖ­ZÜM NE?

Sev­gi­li­ler iş ye­rin­de kav­ga eder­ler­se ön­ce iş­ve­ren “u­ya­rı­da­” bu­lu­nu­yor. Di­ğer bir çö­züm de er­kek ve­ya ba­ya­nın “gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­”. An­cak bu da bir çö­züm ol­maz ise sev­gi­li­ler­den bi­ri­nin ya da her iki­si­nin “i­şi­ne son ver­me­k” ge­re­ke­bi­li­yor.
Bu­na ben­zer bir olay ya­şan­mış. İş­ve­ren de son ça­re ola­rak sev­gi­li­ler­den bi­ri­nin, ba­yan ola­nın işi­ne son ver­miş. Olay mah­ke­me­ye ora­dan da Yar­gı­ta­y’­a in­ti­kal et­miş.

YAR­GI­TAY NE DE­MİŞ?

Mah­ke­me iş­ve­ren le­hi­ne ka­rar ver­miş. Yar­gı­tay ise ola­ya fark­lı bir açı­dan yak­laş­mış. Bu­na gö­re Yar­gı­tay, sev­gi­li­ler­den han­gi­si­nin işi­ne son ve­ri­le­ce­ğin­den çok işe son ver­me­nin, İş Ka­nu­nu­’na uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­na ba­ka­rak ola­yı de­ğer­len­miş.
Yar­gı­tay, “Genç ba­yan ile ami­ri du­ru­mun­da­ki sev­gi­li­si ara­sın­da, ami­rin oda­sın­da ve ka­pa­lı oda­da ger­çek­le­şen kav­ga­nın ne şe­kil­de mey­da­na gel­di­ği, genç kız ile sev­gi­li­si olan er­ke­ğin, bu kav­ga­da­ki so­mut dav­ra­nış ve söz­le­ri­nin ne ol­du­ğu, bu dav­ra­nış­la­rın iş ye­rin­de ne şe­kil­de olum­suz­luk­la­ra yol aç­tı­ğı, kav­ga­yı baş­la­ta­nın kim ol­du­ğu ko­nu­sun­da, ta­nık din­len­me­si ve di­ğer de­lil­ler­le bir­lik­te de­ğer­len­dir­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne­” ka­rar ver­miş (Yar­gı­tay 9.Hu­kuk Da­ire­si, E.2006/25640, K.2006/32379).

http://sozcu.com.tr/2014/ekonomi/sevgililer-yerinde-kavga-ederse-670022/v

[Bu yazı 978 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™