Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Sulh Ceza Hakimliği ilk kez Yüksek Mahkeme'de
25 Ağustos 2014

Özel yetkilerle donatılan Sulh Ceza Hakimliği bireysel başvuruyla ilk kez Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Başvuruda bu mahkemelerin itiraz yolunu kapattığı vurgulandı.

Sa­hur bas­kı­nıyla 22 Tem­muz'da gö­zal­tı­na alı­nıp tu­tuk­la­nan po­lis­le­rin avu­kat­la­rı geç­ti­ği­miz cu­ma gü­nü Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne ver­dik­le­ri di­lek­çe­de so­ruş­tur­ma sü­re­cin­de ya­şa­nan hu­ku­ka ay­kı­rı­lık­la­rı di­le ge­tir­di. Sulh ce­za ha­kim­lik­le­rinin Ana­ya­sa, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si'ne ve do­ğal ha­kim il­ke­si­ne ay­kı­rı ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Avu­kat­lar, bu mah­ke­me­le­rin ku­rul­ma­sıy­la ki­şi­le­rin et­ki­li iti­raz yo­lu­nun ka­pa­tıl­dı­ğı, Ana­ya­sa'da­ki üst de­re­ce­li mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lu­luk ha­li­nin de­ğer­len­di­ril­me­si im­ka­nı­nın da or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı­na dik­kat çe­kti.

AY­M’­nin 22 Tem­muz ope­ras­yo­nuy­la tu­tuk­la­nan po­lis­le­rin bi­rey­sel baş­vu­ru­su üze­ri­ne ve­re­ce­ği ka­rar bu ha­kim­lik­ler ile ver­dik­le­ri tu­tuk­la­ma ka­rar­la­rı­nın hu­ku­ka ay­kı­rı­lı­ğı­nın da tes­ci­li an­la­ma­nı ge­le­cek. CHP’­nin Ana­ya­sa'ya ay­kı­rı­lık id­di­asıy­la ya­sa­nın ip­ta­li­ni is­te­me­si ha­lin­de ise bi­rey­sel baş­vu­ru­da ve­re­ce­ği ka­rar et­ki­li ola­cak.

HAK­LAR İH­LAL EDİL­Dİ

AY­M’­ye baş­vu­ru­da bu­lu­nan Avu­kat Ke­mal Şim­şe­k’­in di­lek­çe­sin­de mü­vek­kil­le­ri­nin Ana­ya­sa ve İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si­’n­de­ki öz­gür­lük ve gü­ven­ce hak­kı ile adil yar­gı­lan­ma hak­la­rı­nın ih­lal edil­di­ği be­lir­til­di. Ana­ya­sa­’da­ki do­ğal ha­kim il­ke­si­ne ay­kı­rı­lık se­be­biy­le de bu ha­kim­lik­le­rin te­mel hak­la­rı ih­lal et­ti­ği vur­gu­la­nan di­lek­çe­de, söz ko­nu­su ha­kim­lik­le­rin “Hiç kim­se ka­nu­nen ta­bi ol­du­ğu mah­ke­me­den baş­ka bir mer­ci önü­ne çı­ka­rı­la­ma­z” hük­mü­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edil­di. 

CHP HENÜZ DAVA AŞMADI

Sulh Ceza Hakimliği’ni öngören yasanın iptali ancak Cumhurbaşkanı ile Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin imzasıyla mümkün. İptal davalarını genellikle ana muhalefet partisi CHP, açıyor. CHP yasayla ilgili AYM'ye henüz başvuruda bulunmadı. Bireysel başvuruda ise vatandaşlar temel haklarının ihlal edildiği iddiasıyla başvuruda bulunabiliyor. AYM’nin ihlal kararı vermesi durumunda mahkemelerin hukuka aykırılığı ortadan kaldırması gerekiyor.

HUKUKA AYKIRI DELİLLER

Kuv­vet­li suç şüp­he­si ve tu­tuk­la­ma ne­de­ni bu­lun­ma­ma­sı se­be­biy­le ih­lal edil­di­ği be­lir­ti­lir­ken, adil yar­gı­lan­ma hak­kı­na ih­lal ola­rak ‘ce­za­la­rın şah­si­li­ği ve le­he olan ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sı il­ke­si­ne ay­kı­rı­lık, ka­nu­na ay­kı­rı ola­rak el­de edi­len bul­gu­la­rın de­lil ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­’ gi­bi ge­rek­çe­ler sı­ra­lan­dı.

ÜSTE İTİRAZ YOK

Sulh ce­za ha­kim­lik­le­ri­nin ku­rul­ma­sı ile mü­vek­kil­le­ri­nin Ana­ya­sa­’nın 40. mad­de­sin­de­ki üst de­re­ce­li mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lu­luk ha­li­nin de­ğer­len­di­ril­me­si im­ka­nın­dan da yok­sun bı­ra­kıl­dı­ğı ifa­de edil­di.

METİN ARSLAN - BUGÜN GAZETESİ

[Bu yazı 1086 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™