Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
"AKP'nin alternatifi yok" söylemini biz yıkacağız
30 Haziran 2014

Merkez Parti’yi kuracak olan Karslı, SÖZCÜ’ye konuştu.

Cemaat partisinin başına geçeceği iddia edilen Prof. Abdurrahim Karslı “Gülen’le hiç görüşmedim. AKP ölüm noktasına geldi” dedi…

RÖPORTAJ: Hande ZEYREK- İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si olan Prof. Ab­dur­ra­him Kars­lı­’nın adı, Gü­len Ce­ma­ati’­nin ye­ni ku­ra­ca­ğı öne sü­rü­len Hak­ka Hiz­met Par­ti­si­’ne Ge­nel Baş­kan ola­ca­ğı id­di­asıy­la gün­de­me gel­di. Kars­lı­’y­la Çam­lı­ca­’da­ki ofi­sin­de bir ara­ya ge­le­rek hak­kın­da­ki id­di­ala­rı sor­duk. Prof. Dr. Kars­lı bir par­ti ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı. ‘Hak­ka Hiz­me­t’ is­mi­ni ilk kez ha­ber­de duy­du­ğu­nu an­la­tan Kars­lı, par­ti adı­nın ‘Mer­kez Par­ti­’ ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. İş­te o söy­le­şi:
Hak­ka Hiz­met Par­ti­si­’nin baş­ka­nı ola­ca­ğı­nız id­di­ası doğ­ru mu?
İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Me­de­ni Usul Hu­ku­ku ve İc­ra İf­las Hu­ku­ku Ana Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı­yım. Son üç dört yıl­dır bir si­ya­si par­ti kur­ma ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğum doğ­ru. Ama be­nim kur­mak is­te­di­ğim par­ti bir fik­re bir ce­ma­ate men­sup de­ğil. Ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te kur­mak is­te­di­ğim par­ti, bü­tün bir Tür­ki­ye fo­toğ­ra­fı­nın için­de bu­lun­du­ğu par­ti.

Par­ti­nin için­de AK­P’­den is­ti­fa eden­ler ola­cak mı?
Biz ku­ru­cu­lar he­ye­ti­ne mev­cut gö­rev ya­pan ve­kil­ler­den koy­mak is­te­mi­yo­ruz. Par­ti­de AK­P’­ye ya­kın ya da mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış isim­ler gö­re­cek­si­niz. Ca­mi­amız­da aka­de­mis­yen, iş ada­mı, DSP’­den,   MHP’­den çok önemli isim var; Ör­ne­ğin Ömer Ha­luk Pi­ri­moğ­lu­’y­la ça­lı­şı­yo­ruz. CHP’­den sı­nıf ar­ka­daş­la­rım var.

Ku­ra­ca­ğı­nız Mer­kez Par­ti­’nin ya­pı­sı na­sıl ola­cak?
Mil­li­yet­çi­lik te­me­li­ne din te­me­li­ne da­ya­lı, ta­ri­he mal ol­muş şah­si­yet­le­ri alet ede­rek bir par­ti kur­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz hu­ku­ka ve hak­ka da­ya­lı mil­le­tin men­fa­ati­ni esas alan ve hu­ku­ki ka­ide­le­ri kul­la­nan bir ya­pı­lan­ma is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­’de ce­ma­at­ler si­ya­se­tin için­de ol­ma­ma­lı. Ce­ma­atin ye­ri, si­ya­se­tin ye­ri ay­rı­dır. Bu de­mek de­ğil ki ben ce­ma­at­le­re kar­şı­yım.

Mer­kez Par­ti­’den AK­P’­nin çe­ki­ne­ce­ği öne sü­rül­dü. Ne di­ye­cek­si­niz?
Kork­sun­lar hem de çok kork­sun­lar. 500 il­çe 50 il yö­ne­ti­mi­ni gö­rev­den al­mış­lar. Tüm bu isim­ler Mer­kez Par­ti­’ye ge­le­cek. Biz as­lın­da sa­de­ce AK­P’­nin de­ğil, Tür­ki­ye­’de­ki si­ya­se­tin al­ter­na­ti­fi ol­mak is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­’de ah­lak hu­kuk ve ada­let te­me­li­ne da­ya­lı bir par­ti kur­mak önem­li de­ğil bir in­kı­la­ba dev­ri­me ih­ti­yaç var.

Na­sıl bir dev­rim­den bah­se­di­yor­su­nuz?
Dev­rim de­mek ye­ni­le­mek de­mek. Tür­ki­ye­’de ah­la­kın gel­di­ği nok­ta or­ta­da. Eği­ti­min ise sa­de­ce ba­kan­lık­ta is­mi var. Dış po­li­ti­ka ve hu­kuk da ay­nı. Tür­ki­ye­’de yüz­ler­ce ki­şi içe­ri gi­ri­yor, son­ra tah­li­ye edi­li­yor. Bir hü­kü­met var, onlar içe­ri gi­rer­ken de, çı­kar­ken de pu­an top­lu­yor. Böy­le bir ada­let, hu­kuk olur mu? Biz da­ğa ka­çı­rı­lan ço­cuk­la­rın ge­ti­ril­me­si­ni HDP’­ye, kon­so­los­luk­tan ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın ge­ti­ril­me­si­ni IŞİ­D’­e ha­va­le et­mi­şiz!

AK­P ­de ay­nı söy­lem­ler­le yo­la çık­mış­tı…
Ben din­le yo­la çık­ma­dım. Ben din­da­rım evet. AKP ‘Yol­suz­lu­ğa, yok­sul­lu­ğa kar­şı­yı­z’ de­di­ler. Yol­suz­luk şim­di ku­ral ha­li­ne gel­di. Hiç­bir şey yap­ma­dı de­sek in­saf­sız­lık olur. Ama AK­P’de doğ­du bü­yü­dü, güç­len­di, şu an­da if­las ve ölüm nok­ta­sın­da.

Bu ha­le gel­me­si­ne ne­den olan­lar ar­ka­daş­la­rı­nız de­ğil miy­di?
Doğ­ru. Kaç yıl­dır ya­pı­lan yan­lış­la­rı söy­lü­yo­rum. Ön­ce kür­sü­de ders an­la­tır­ken söy­le­dim. Son­ra kon­fe­rans­lar ver­dim. Ama şu­nu gör­düm her­kes yan­lı­şı ka­bul edi­yor. Fa­kat ‘bu par­ti­ye al­ter­na­tif yo­k’ di­yor­lar­dı. Tür­ki­ye ça­re­siz­lik­ten AK­P’­nin ya­nın­da. Bu söy­lem yı­kı­la­cak. Biz
AK­P’­nin al­ter­na­ti­fi yok di­yen­le­rin de tüm si­ya­se­tin de al­ter­na­ti­fi ola­ca­ğız.

Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dı­m’

Fethullah Gü­len Ce­ma­ati­’ne ya­kın isimlerden biri ol­du­ğu­nuz söy­le­ni­yo­r…
Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dım, ye­tiş­me­dim. Er­zu­rum­lu­yum. Mem­le­ke­tim­de mil­li de­ğer­ler bi­raz da­ha ağır­lık­ta­dır. Ben dü­şün­ce ola­rak inanç­lı, mil­li­yet­çi ve mu­ha­fa­za­kar de­ğer­le­re sa­hip bir in­sa­nım. Ama ce­ma­atin için­den ve men­su­bu bir in­san de­ği­lim.

Ce­ma­at­le bir ara­ya gel­di­niz mi?
Bü­tün ce­ma­at­ler­le gö­rü­şü­rüm. Gö­rüş­mek­ten de im­ti­na et­mem. Bü­tün ce­ma­at, der­nek ve ta­ri­kat­la­rı ta­nı­rım. Böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dan ön­ce de her­kes­le is­ti­şa­re et­tim. Si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, top­lu­mun ön­de ge­len­le­riy­le, eski si­ya­set­çi­ler­le ko­nuş­tum.

Bu ki­şi­ler ara­sın­da Fet­hul­lah Gü­len de var mı?
Ha­yır Fet­hul­lah Ho­ca ile gö­rüş­me­dim. Gü­len Ce­ma­ati­’y­le de gi­dip par­ti ku­ra­ca­ğım­la il­gi­li gö­rüş al­ma­dım. Za­ten id­di­ala­ra ko­nu olan Hak­ka Hiz­met Par­tisi is­mi­ni ha­ber­ler­den öğ­ren­dim. Ama ben o fa­ali­ye­tin için­de yo­kum.

Ce­ma­at ve AKP ara­sın­da­ki sa­vaş için dü­şün­ce­niz ne­dir?
Bir hü­kü­met, bir ce­ma­atin dev­le­ti ele ge­çir­mek is­te­di­ği­ni id­di­a edi­yor­sa, bu­nu açı­ğa çı­kar­ma­sı la­zım. Kaç ay­dır Baş­ba­kan ko­nu­şu­yor. Ne­re­de de­li­li? Ben ken­dim­le il­gi­li bir id­di­a ol­sa kal­kıp ha­kim ve sav­cı­la­rı de­ğiş­tir­mez­dim. Po­lis­le­re mü­da­ha­le et­mez­dim. Ço­cu­ğu­mun elin­den tu­tar ifa­de ve­rir­dim. Hu­ku­ku bi­ti­ren de hü­kü­met­tir.

 

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/akpnin-alternatifi-yok-soylemini-biz-yikacagiz-544747/

[Bu yazı 1464 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™