Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
"Montajdır" raporuna şu yüzden güvenilmiyor
9 Haziran 2014, Saygı Öztürk
, Saygı Öztürk

Son se­çim­ler ön­ce­si rüş­vet; yol­suz­luk, ka­ra pa­ra ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da ya­pı­lan ve ço­ğu ya­sal olan ses ka­yıt­la­rı or­ta­ya dö­kül­dü. Ki­mi ba­ka­na 700 bin li­ra­lık sa­at alın­dı­ğı be­lir­len­di, ki­mi­si­ne “rüş­vet çan­ta­la­rı­” git­ti­ği fez­le­ke­ler­de yer al­dı.
Be mü­ba­rek adam ba­ri bu saa­tin ver­gi­si­ni öde de ko­lu­na öğ­le tak. Olay or­ta­ya çı­kın­ca yap­tı­ğı her açık­la­ma, ken­di­si­ni bi­raz da­ha ba­tır­dı. “Sa­yın ba­ka­nım sa­at kaç?” di­ye so­ran has­ta­ne ça­lı­şa­nı­nı işin­den at­tır­dı… Da­ha­sı, bu iş­le­rin Kürt ol­du­ğu için ba­şı­na gel­di­ği­ni öne sü­re­cek ka­dar ola­yı fark­lı yön­le­re çek­me­ye ça­lış­tı. Bu ya­la­nı­na da kim­se­yi inan­dı­ra­ma­dı.

O is­ti­fa­yı anım­sa­ya­lım

Ba­kan­lar is­ti­fa et­ti­ril­di, so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. An­cak o ko­mis­yon da bir tür­lü ku­ru­la­ma­dı. Amaç, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­sin­de bu ko­nu­la­rın gün­de­me ge­ti­ril­me­si­ni, ko­nu­şul­ma­sı­nı ön­le­mek. Se­çim­ler­den ön­ce Baş­ba­kan ve oğ­lu ara­sın­da ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­len ko­nuş­ma­la­rın da “mon­ta­j” ol­du­ğu­nu açık­la­mak için TÜ­Bİ­TAK ay­lar­ca ni­çin bek­le­di?
TÜ­Bİ­TA­K’­ın yö­ne­tim ka­de­me­sin­de önem­li de­ği­şik­lik­ler ol­duk­tan son­ra “mon­taj ra­po-
­ru­”nun dü­zen­len­me­si kuş­ku ya­rat­tı. Da­ha­sı, ön­ce­ki Baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan Ha­san Pa­laz, Baş­ba­ka­n’­ın evi­nin al­tın­da­ki ça­lış­ma ofi­sin­de bu­lun­du­ğu be­lir­ti­len din­le­me ay­gı­tı­nın ko­nul­du­ğu ta­rih­le il­gi­li ken­di­sin­den “tah­ri­fat ya­pıl­ma­sı­nın­” is­ten­di­ği­ne iliş­kin id­di­ala­rı­nı ve bu ko­nu­da­ki açık­la­ma­la­rı­nı da unut­ma­ya­lım.
Açık­ça­sı ül­ke­miz­de ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra gü­ven kay­bol­muş. Ve­ri­len her ra­po­ra kuş­kuy­la ba­kı­lır ha­le ge­lin­miş. Aca­ba o ses ka­yıt­la­rı baş­ka uz­man­la­ra in­ce­let­ti­ril­miş ol­sa yi­ne ben­zer bir so­nuç çı­kar mı? İş­te so­run bu­ra­da. “Mon­ta­j” de­nil­mek­le aca­ba o ka­yıt­lar ger­çek­ten mon­taj mı? İş­te, bu­nun için yurt­dı­şın­da­ki ba­ğım­sız ku­ru­luş­lar­dan da bu ka­yıt­la­rın in­ce­len­me­si ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ri­li­yor.

“Ses ör­ne­ğiy­le kar­şı­laş­tı­rı­lı­r”
Bi­li­şim uz­ma­nı Ta­ci­dar Sey­han, CHP’­nin ön­ce­ki dö­nem mil­let­ve­kil­le­rin­den­di. Mes­le­ği ge­re­ği, TÜ­Bİ­TA­K’­ın ra­po­ruy­la da il­gi­len­di. So­nuç­ta “Böy­le ra­por ol­ma­z” de­di. “Ne­den ol­ma­ya­ca­ğı­nı­” da bi­ze şöy­le an­lat­tı:
“Se­sin ki­me ait ol­du­ğu­nun an­la­şı­la­bil­me­si için ki­şi­den ori­ji­nal bir ses ör­ne­ği al­mak ge­re­kir. Bu kar­şı­laş­tır­ma­da ses­le­rin bir­bi­riy­le ör­tü­şüp ör­tüş­me­di­ği, fre­kans­la­rı­nın ay­nı olup ol­ma­dı­ğı, ar­ka plan se­sin, ko­nuş­ma­yı ne oran­da de­ğiş­tir­di­ği tes­pit edi­lir. Bu­nun be­lir­len­me­si için ay­lar­ca bek­le­me­ye ge­rek yok. En geç iki-üç gün için­de bun­lar ya­pı­la­bi­lir.
Bir se­sin mon­taj olup ol­ma­dı­ğı­nı an­la­ya­bil­mek için ar­ka plan ses­le­ri­ne ve fark­lı­lık­la­rı­na ba­kı­lır. He­ce­ler ara­sın­da fre­kans fark­lı­lık­la­rı­nın olup ol­ma­dı­ğı tes­pit edi­lir. Bu tes­pit son­ra­sın­da han­gi ke­li­me­nin bir­le­şik he­ce­le­rin­de mon­taj olup ol­ma­dı­ğı ra­po­ra ge­çi­ri­lir. Bu ra­por­la­ma her ke­li­me için ay­rı ay­rı ya­pı­lır. Ge­nel bir ra­por­la­ma sis­te­mi, tek­nik bir de­ğer­len­dir­me an­la­mı­nı ta­şı­maz.

Tek­nik de­ğil, si­ya­si ra­por

TÜ­Bİ­TAK ra­po­ru, tek­nik bir de­ğer­len­dir­me­den çok ge­nel bir de­ğer­len­dir­me ni­te­li­ği ta­şı­yor. Ra­po­run ay­rın­tı­la­rı ko­nu­sun­da her­han­gi bir açık­la­ma gö­rül­mü­yor. Fre­kans fark­lı­lık­la­rı ra­po­ra yan­sı­tıl­ma­mış, fark­lı­lık gös­te­ren he­ce­ler tek tek be­lir­til­me­miş. Kal­dı ki he­ce bir­leş­tir­mey­le oluş­tu­ru­lan ke­li­me­le­ri il­ginç ola­rak ni­te­le­ye­rek tek­nik ra­po­ru si­ya­si bir yo­ru­ma dö­nüş­tür­müş­tür. TÜ­Bİ­TA­K’­ın bu ra­po­ru, gü­ve­ni­lir bir ku­ru­mun ya­pı­sı­na uy­mu­yor.
İlk ba­kış­ta baş­ka­sı ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan bir si­ya­si ra­po­run onay­lan­dı­ğı his­si ve­ril­mek­te­dir. Eğer var ise tüm tek­nik özel­lik­le­ri­ni açık­la­yıp bu ko­nu­da uz­man­lı­ğı olan in­san­la­rın denk mu­ka­ye­se yap­ma­sı­na ola­nak sağ­lan­ma­lı­dır. Ak­si hal­de bu ra­po­run tek­nik özel­lik­le­ri açı­sın­dan tar­tı­şı­lır ol­du­ğu ger­çek­tir. Şu­nun ya­pıl­ma­sı la­zım: Ül­ke dı­şın­da­ki ba­ğım­sız ku­rul­la­ra eş­de­ğer ra­por­la­ma­la­rın yap­tı­rıl­ma­sı­dır.”

“U­zay­lı­lar ha­zır­la­ya­bi­li­r”
Ra­por­da, BİL­GEM Baş­kan Yar­dım­cı­sı L.K. ile Da­nış­man H.A.’nın im­za­la­rı var. Her­hal­de bu ki­şi­ler ra­por­la­rı­nı sa­vu­na­cak­lar­dır. Ra­por­la il­gi­li ko­nuş­tu­ğum bir TÜ­Bİ­TAK yet­ki­li­si şun­la­rı söy­le­di: “Ya­zı­lan ra­por çok ace­mi­ce. Fre­kans­la he­ce­ler­den ke­li­me oluş­tur­mak müm­kün de­ğil. Çün­kü ko­nuş­ma anın­da ki­şi­nin duy­gu­sal du­ru­mu, ar­ka plan­da­ki ses­ler önem­li­dir. He­ce­ler, ke­li­me­ler ek­le­ye­rek o an­da­ki duy­gu­sal du­ru­mu­nu or­ta­ya ko­ya­maz­sı­nız. Eğer, bu iş­ler bu ka­dar ba­sit olu­yor­sa, film sek­tö­rü bu­nu ya­par. Tam an­la­mıy­la saç­ma­lık öte­si bir ra­por dü­zen­len­miş. Bu­na ina­nıl­ma­sı müm­kün de­ğil. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rı ha­tır­la­ya­lım. O an­da­ki duy­gu­sal ha­li, ya da ba­kan­la ga­ze­te­ci­nin ko­nuş­ma­sın­da­ki ar­ka plan­dan ge­len ses­le­ri ver­me­niz çok zor. Eğer, uzay­dan ge­lip yap­tı­lar­sa on­la­rı da tak­dir et­mek la­zım.”
CHP’­li Er­dal Ak­sün­ger de, bu ko­nu­la­rı mes­le­ği ge­re­ği ya­kın­dan iz­le­yen bir mil­let­ve­ki­li. “TÜ­Bİ­TA­K’­ın bu ra­po­ru­nu tek­no­lo­jik ola­rak tar­tış­mak da doğ­ru de­ğil. Top­lum­sal al­gı yö­ne­ti­miy­le il­gi­li bir ra­por. TÜ­Bİ­TA­K’­ın gü­ve­nir­li­ği bit­miş­ti­r” di­yor.
Son dö­nem­ler­de TÜ­Bİ­TA­K’­dan 250’yi aş­kın birim yö­ne­ti­ci­si gön­de­ril­di. “Mon­taj­dı­r” ra­po­ru­nun, bu de­ği­şik­lik­ten son­ra çık­ma­sı da hay­li il­ginç de­ğil mi?

[Bu yazı 1295 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™