Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Ekonomi, AKP'yi aşağıya çekiyor.
12 Mayıs 2014, Mustafa SÖNMEZ
, Mustafa SÖNMEZ

30 Mart ye­rel se­çim­le­rin­den al­dı­ğı yüz­de 43 do­la­yın­da oy ile de­rin bir ne­fes çe­kip Köşk he­sap­la­rı­nın, da­ha­sı Baş­kan- ­lık he­sap­la­rı­nın rü­ya­sı­nı gö­ren RTE ve par­ti­si AKP, er­ken se­vi­ni­yor. Şiş­man ka­dın sah­ne­ye çık­ma­dan ope­ra bit­mez, der­ler. Ve da­ha şiş­man ka­dın sah­ne al­ma­dı.

Yüz­de 43…

Ye­rel se­çim­den çı­kan yüz­de 43, AKP için ba­şa­rı­sız­lık­tır. Yüz­de 50 oy­dan söz eder­ken yüz­de 43 ile ko­nuş­mak zo­run­da kal­mış­tır. Bu­nun­la bir­lik­te da­ha hız­lı bir dü­şüş ol­ma­ma­sı­na şük­ret­mek­te­dir RTE ve çev­re­si. El­de­ki yüz­de 43’ün en az 15-20 pu­anı­nı sa­dık “mil­li gö­rü­ş” ta­ba­nı­na yor­mak yan­lış ol­maz. Ge­ri ka­lan AKP seç­me­ni­nin, bun­ca rüş­vet, yol­suz­luk bel­ge­si­ne, on­la­rı ka­pat­mak için dört bir kol­dan sür­dü­rü­len hu­kuk­suz­luk ve ya­sa dı­şı yol­la­ra, bas­kı­la­ra rağ­men oyu­nu AKP için kul­lan­mış ol­ma­sı “ma­ni­da­r”­dır. Sa­de­ce Za­fer Çağ­la­yan üs­tün­den or­ta­ya çı­kan rüş­vet ve yol­suz­luk ka­nıt­la­rı, bu ik­ti­da­rı bi­tir­me­ye çok­tan ye­ter­di. Ama ol­ma­dı.
Mil­yon­la­rı bu­lan seç­men, bu ki­ri, pi­si gör­me­si­ne rağ­men, “O­yum AK­P’­ye­” de­miş­tir. Bu iç bur­kan, ha­yıf­la­tan ter­cih­te “e­ko­no­mi­” ki­lit ne­den­ler­den bi­ri­dir.
Dış ik­li­min de yar­dı­mıy­la 2003-2013 dö­ne­min­de Tür­ki­ye eko­no­mi­si yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 4.5 bü­yü­me ya­şa­dı. Kü­re­sel kriz kon­jonk­tü­rü­nü bü­yük ha­sar ver­me­den aş­mış gö­rün­dü. 11 yıl­da üc­ret­li sa­yı­sı 10 mil­yon­dan 16 mil­yo­na çık­tı. Bu, as­ga­ri üc­ret­le de ol­sa, ka­yıt­sız-gü­ven­ce­siz de ol­sa, 6 mil­yon ki­şi­nin iş bul­ma­sı de­mek­ti.

De­ğir­me­nin su­yu?

Biz­de seç­men, dü­şük eği­tim­li, hat­ta ağır­lık­la eği­tim­siz­dir. Gö­züy­le dü­şü­nür. Gör­dük­le­rin­den et­ki­le­nir. Öy­le de ol­du. Blok blok in­şa­at gör­dü, dub­le yol­lar, gök­de­len­ler, AV­M’­ler, ha­va mey­dan­la­rı gör­dü. Sağ­lık, sos­yal yar­dım pa­ket­le­ri gör­dü vb. De­ğir­me­nin su­yu onu il­gi­len­dir­me­di. De­ğir­me­nin su­yu­nun 11 yıl­da sa­tı­lan ka­mu ku­ru­luş­la­rı­nın 55 mil­yar do­lar­lık özel­leş­tir­me ge­li­ri ol­du­ğu­nu gör­me­di. De­ğir­me­nin su­yu­nun 388 mil­yar do­la­ra ula­şan dış borç ol­du­ğu­nu, bu borç­la üre­tim, it­ha­lat ve onun üs­tün­den ge­len ver­gi, özel­lik­le de KDV-ÖTV gi­bi ço­ğu ken­di­sin­den alı­nan ver­gi ol­du­ğu­nu gör­me­di. Bu dış kay­nak gi­ri­şi­ne da­ya­nan, in­şa­at odak­lı bü­yü­me­nin Tür­ki­ye­’ye bü­yük tu­zak­lar ha­zır­la­dı­ğı­nı da gör­me­di, duy­ma­dı, duy­sa da umur­sa­ma­dı. So­nuç­la­ra bak­tı. Tü­ke­ti­ci kre­di­si ile ta­nış­tı, kre­di kar­tı ile ta­nış­tı, ko­nut, ara­ba, eş­ya al­mak için borç­lan­dı. Ya­ni ge­le­ce­ği­ni ipo­tek al­tı­na sok­tu. Bü­tün bun­la­rı AKP ile yap­tı. “Be­ra­ber ıs­lan­dık biz bu yol­lar­da­” şar­kı­sı gi­bi ya­şan­dı yıl­lar. Yol­suz­luk, rüş­vet, bi­ber ga­zı, To­ma zul­mü gör­dü di­ye, AK­P’­ye sırt çe­vir­me­di. En azın­dan şim­di­lik. An­cak, ha­va dön­dü.

İk­lim de­ği­şi­yor…

Eko­no­mi ik­li­mi içe­ri­de ve dı­şa­rı­da de­ği­şi­yor. 2013 için 1.80 TL ola­rak ön­gö­rül­müş do­lar, yı­lı 1.90 TL or­ta­la­ma ile ta­mam­la­dı, bir ara 2.40 TL’­yi gör­dü. Fai­zi 6 pu­an yük­sel­te­rek dü­şü­re­bil­di­ler ate­şi­ni. O fai­ze rağ­men, 2.10 TL ban­dın­da do­lar. Yük­sel­til­miş fa­iz­le­re rağ­men ya­ban­cı ya­tı­rım­cı es­ki­si gi­bi gel­mi­yor. Özel­lik­le 17 Ara­lık rüş­vet re­za­le­tin­den son­ra eko­no­mik ris­kin ya­nın­da po­li­tik ris­ki de yük­se­len Tür­ki­ye­’ye ser­ma­ye gi­ri­şi dur­du. Dö­viz açık­la­rı, re­zerv­ler­den ve yas­tık al­tın­da, yurt dı­şın­da tu­tu­lan zu­la­lar­dan kar­şı­la­nı­yor şim­di­lik. Ara­da bir, spe­kü­la­tör dış ser­ma­ye, ucuz­la­mış bor­sa­dan vur­gun için gi­riş ya­pıp dal­ga­lan­ma­lar ya­ra­tı­yor ama, ge­çi­ci şey­ler bun­lar. Ge­nel­de eko­no­mi bü­yü­me iv­me­si­ni kay­bet­ti, enf­las­yon en önem­li teh­dit ola­rak ye­ni­den ba­şı­nı kal­dır­dı.

Enf­las­yon teh­di­di…

Her yı­la, yüz­de 5 enf­las­yon he­de­fi ile baş­la­yan Mer­kez Ban­ka­sı, ya­şa­nan­lar kar­şı­sın­da dur­ma­dan re­viz­yo­na gi­di­yor ve son he­de­fi yüz­de 7.6 yıl­lık enf­las­yon. Ama ilk 4 ayın ger­çek­le­şen fi­yat ar­tı­şı yüz­de 5’i bul­du bi­le. MB’­nin he­def tut­tur­ma­sı için ka­lan 8 ay­da fi­yat­la­rın an­cak yüz­de 2.5 art­ma­sı ge­rek. Oy­sa öy­le ola­ca­ğa hiç ben­ze­mi­yor.
Ni­san­dan ni­sa­na ba­kıl­dı­ğın­da yüz­de 9.4’ü bul­muş enf­las­yon. Hal­kın büt­çe­si­nin dört­te bi­rin­den faz­la­sı­nı il­gi­len­di­ren gı­da enf­las­yo­nu di­ye bak­tı­ğı­nız­da ar­tış yüz­de 13. Ulaş­tır­ma­da yüz­de 14’ü bul­muş fi­yat ar­tış­la­rı. Üs­te­lik ay­lar­dır bek­le­nen do­ğal­gaz ve elek­tri­ğe zam­lar ye­ni­den er­te­len­miş­ken sa­yı­lar böy­le. O zo­run­lu zam­lar, şim­di­lik büt­çe­ye öde­ti­li­yor. Her­hal­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne ka­dar da büt­çe­ye öde­ti­le­cek. Yi­ne de iki ha­ne­li, en az yüz­de 10 enf­las­yon ön­le­ne­mez gö­rü­nü­yor. Yı­lın, gı­da­da yüz­de 14, ulaş­tır­ma­da yüz­de 15 enf­las­yon­la bit­me­si çok muh­te­mel.
Bü­tün bu enf­las­yon, onun bo­za­ca­ğı den­ge­ler, dış ser­ma­ye­nin uzak­laş­ma­sı, dü­şük üre­tim, iş­siz­lik, bun­lar ar­tık AK­P’­yi adım adım aşa­ğı çe­ke­cek et­ken­ler. Eko­no­mi­nin tez el­den bu ma­ce­ra­cı kad­ro­nun elin­den çe­ki­lip uçu­ru­mun ke­na­rın­dan alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Her ge­cik­me, top­lu­ma da­ha bü­yük fa­tu­ra­lar an­la­mı­na ge­le­cek…

Söz­cü okur­la­rı­na bu ya­zı ile “Mer­ha­ba­” di­yo­rum. Pa­zar ve per­şem­be gün­le­ri dı­şın­da her gün bu kö­şe­de si­zin­le ol­mak, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük ga­ze­te­le­rin­den bi­rin­de so­rum­lu­luk al­mak bü­yük bir onur ve ger­çe­ği araş­tır­ma­nın, yaz­ma­nın hak­kı­nı ver­mek ge­re­ki­yor. Des­te­ği­niz­le ola­cak…
Hoşbul­duk!…

 

sözcü

[Bu yazı 1595 kez okundu]
Mustafa SÖNMEZ

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [74]
[27 Temmuz 2015] Hedef, savaş konsepti ile MHP oyları. ... [20 Mart 2014] MUSTAFA SÖNMEZ: AKP için oyunun sonu ... [2 Temmuz 2013] Taksim-Tahrir: Ekonomi ve asker... ... [24 Haziran 2013] Şimdi de ekonomi çatladı, sık bakalım... ... [8 Haziran 2013] Yolcudur Abbas; bu sokak durmaz... ... [17 Mayıs 2013] El parasıyla Bölgesel Güç olunur mu? ... [13 Mayıs 2013] RTE, Obama'yı sıktı; Cemaat partileşiyor mu? ... [27 Nisan 2013] AKP, 400 milyar doları nasıl çarçur etti (2) ... [24 Nisan 2013] Dış borç ödemede tehlikeli viraj... ... [20 Nisan 2013] Asker-polis bütçeleri ve yeni Kürt pozisyonu ... [9 Nisan 2013] Artan Kürt göçü ve mesajları (1) ... [27 Mart 2013] Tükenişten serüvene AKP rejimi ... [1 Şubat 2013] Yüzde 1'in Sömürüsü Anadili mi Seçiyor?.. ... [30 Ocak 2013] Ne Yüzde 1'i, Yüzde Yarımın Türkiyesi... ... [25 Ocak 2013] 24 Ocak: Neoliberal 'Yık-Yap'ta 32 Yıl... ... [4 Ocak 2013] Medyada Geçen Yıl ve Bu Yıl. ... [24 Aralık 2012] 2012'nin Sınıfsal Bilançosu (1) Finans Sermayesinin İşleri Tıkırında ... [8 Aralık 2012] Gelir Uçurumu Ayağa Dolanıyor. ... [21 Kasım 2012] Yabancı Hazıra Geliyor, Üretmiyor. ... [16 Kasım 2012] Krize Endeksli Muhalefete Not. ... [24 Eylül 2012] Aile Borca Battı Büyüme Yattı. ... [5 Eylül 2012] AKP'yi Dibe Çeken 5 Alan, 5 Bakan ... [25 Ağustos 2012] Kürtsüz, Kürt Sorunu Çözülür mü? ... [22 Ağustos 2012] Akıl Tutulmasından Bizi Koru!.. ... [10 Ağustos 2012] Petrol Odaklı 'Kürt Federalizmi'. ... [28 Temmuz 2012] Suriye Kürtleri ve Şaşkın AKP. ... [25 Temmuz 2012] Avrupa'nın Borç Batağı Büyüyor ... [16 Temmuz 2012] Yabancıya 10 Yılda 109 Milyar Dolar... ... [6 Temmuz 2012] 'Kürt Bölgesi' Var mı, Sınırları Nedir? ... [4 Temmuz 2012] 'Cumhuriyet Duruşu've Rehine Medya. ... [29 Haziran 2012] Bunca Kambur ile Nasıl Savaşacaksın? ... [22 Haziran 2012] İneğe Öykünen Kurbağa Misali... ... [6 Haziran 2012] Kürt Sahnesinde Gecikmiş CHP ... [1 Haziran 2012] Adalet Yanıltıyor; Tutuklu Yüzde 60! ... [28 Mayıs 2012] İnşaatçı AKP'nin 'Dönüşüm' Hinlikleri. ... [9 Mayıs 2012] Çöken Kapitalizme 'Sol' Ne Yapabilir? ... [4 Mayıs 2012] Geçim Zorlaşacak. ... [14 Nisan 2012] Demokratik Özerklik ve Parçalanma Korkusu ... [9 Nisan 2012] 'Cemaat', Oldu 'Hizmet'; Kürtler, Yeniden Çatlak. ... [6 Nisan 2012] Grev Hakkı Üstünden 12 Eylül ve AKP Rejimi ... [23 Mart 2012] CHP'de Rapor Var, Politika Yok. ... [17 Mart 2012] Kaç Kişi, Nerede İş Buldu? ... [7 Mart 2012] Kadına Saygıda Üçüncü Sınıfız. ... [29 Şubat 2012] Avrupalı Yoksullar 115 Milyonu Aştı ... [20 Şubat 2012] Fil Tepişmesinde Milyar Dolarlar. ... [27 Ocak 2012] Ya IMF Haklı Çıkarsa? ... [18 Ocak 2012] Sağlık Balonu Sönüyor ... [30 Aralık 2011] Türkiye'yi 2012'de Neler Bekliyor?.. ... [9 Aralık 2011] AB'de Gerçek Sorun: Yüzde 18 İşsizlik. ... [12 Kasım 2011] Avrupa 4 Parça. ... [4 Kasım 2011] Yol Ayrımında Kırık Hayaller ... [29 Ekim 2011] Afete Karşı Yerel Örgütlenme ... [17 Ekim 2011] Bir Maniniz Yoksa, Komünizm Gelecek ... [1 Ekim 2011] Borcu, Açığı Bırak, Araba Geyiğine Bak... ... [17 Eylül 2011] Suzan Hanım'a Doğru Bilgi Verin. ... [7 Eylül 2011] Duble Yolun Nesi Marifet? ... [12 Ağustos 2011] Krize Karşı Emek Barikatı... ... [10 Ağustos 2011] Yediğiniz Hurmalar, Bir Yerinizi Tırmalar. ... [30 Temmuz 2011] On Göstergede Teğet Dersleri. ... [20 Temmuz 2011] Onlar 'Ortak', Biz, 'İyice Pazar' ... [16 Temmuz 2011] Krizde Yeni Dalga Türkiye'yi Sarsacak... ... [6 Temmuz 2011] Enflasyonda Düşüş Nasıl Okunmalı? ... [29 Haziran 2011] Büyük İşsizlik Büyük İllerde ... [15 Haziran 2011] AKP'nin Yoksulluğu Yönetme Becerisi. ... [10 Haziran 2011] 20 Özerk Bölgeli Üniter T.C. ... [8 Haziran 2011] 'Bölgesel Özerklik Kurultayı' Yapılmalı ... [3 Haziran 2011] Özerklik İspanya'yı Böldü mü? ... [1 Haziran 2011] TOKİ'den Aslan Payı Kimlerin? ... [14 Mayıs 2011] 'Özerk Bölgeli Türkiye' ve Sorular... ... [23 Nisan 2011] Milliyet-Vatan Satışları ve Medya ... [11 Nisan 2011] Borçlandır, Sat: Nereye Kadar? ... [25 Mart 2011] Özürlü Seçimler. ... [5 Şubat 2011] Polis Devletinin Neresindeyiz? ... [21 Aralık 2010] Büyüme, İstihdam 'Verimlilik' Nerede? ...
Mustafa SÖNMEZ
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™