Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Yandaş işadamı yargı kararını hiçe saydı
22 Nisan 2014

Çeşme’de 1. derece SİT alanı, yandaş firmalar için imara açıldı. Yetmedi vatandaşın arazileri kamulaştırıldı. Çevre katliamına ‘dur’ diyen Danıştay’ın kararı da yok sayıldı.

Yandaş işadamı yargı kararını hiçe saydı

İZMİR - AKP, mem­le­ke­tin do­ğal gü­zel­lik­le­rini ik­ti­dar men­sup­la­rı ve yan­daş işa­dam­la­rı­nın rant hır­sı­na kur­ban edi­­yor. Bu uy­gu­la­ma­la­rın en çar­pı­cı ör­nek­le­rin­den bi­ri de Çeş­me Ya­rı­ma­da­sı­’n­da ya­şa­nı­yor. Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK) ge­rek­li araş­tır­ma­la­rı yap­ma­dan Çeş­me, Ur­la, Ka­ra­bu­run, Mor­do­ğan il­çe­le­rin­de çok sa­yı­da şir­ke­te rüz­gar ener­ji san­tral­le­ri (RES) ku­rul­ma­sı için izin ver­di.

YASAYA GÖRE ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAZ
1. ve 2. De­re­ce Do­ğal SİT Ala­nı kap­sa­mın­da­ki böl­ge­de 5 rüz­gar ener­ji­si san­tra­li fa­li­yet gös­te­re­cek. Ya­sa­ya gö­re çi­vi çak­mak da­hi ya­sak. Ay­rı­ca böl­ge­nin ta­ma­mı 1. ve 2. de­re­ce ko­run­ma­sı ge­rek­li ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı du­ru­mun­da. Hal­bu­ki izin ve­ril­me­den ön­ce, RE­S’­le­rin böl­ge­nin do­ğal or­ta­mı­na et­ki­le­ri­nin ne ola­ca­ğı ko­nu­sun­da bi­lim­sel araş­tır­ma ya­pıl­ma­sı, çev­re­de­ki yer­le­şim ve tu­rizm alan­la­rı­nın ül­ke ve böl­ge için öne­mi­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor­du. Bu­nun dı­şın­da, va­li­lik, çev­re ve şe­hir­ci­lik il mü­dür­lü­ğü, anıt­lar ku­ru­lu, ta­pu ka­das­tro, be­le­di­ye, kay­ma­kam­lık ve jan­dar­ma ko­mu­tan­lı­ğı gi­bi ku­rum­lar­dan gö­rüş alın­ma­lıy­dı. Ku­rum­la­rın hep­sin­den ‘o­lu­r’ ra­po­ru alın­ma­lı,

EPD­K’­dan ÇED ra­po­ru is­ten­me­liy­di. Tüm ra­por­lar olum­lu olur­sa ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı alın­ma­lıy­dı. An­cak fir­ma­lar bu pro­se­dü­rü iz­le­me­di. İş­le­ri­ni An­ka­ra­’y­la çöz­dü. Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rın­ca özel mülk­le­re el ko­nul­du. Ha­zi­ne ara­zi­le­ri için de ça­lış­ma­lar baş­lan­dık­tan son­ra ge­rek­li izin­ler alın­dı.

DEVLET ELİYLE ÖZEL MÜLK İŞGAL EDİLDİ

Oy­sa ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı 3634 sa­yı­lı Mil­li Mü­da­fa­a Mü­kel­le­fi­ye­ti Ka­nu­nu kap­sa­mın­da yurt sa­vun­ma­sı ge­rek­ti­ği za­man ve­ya ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da alı­na­bi­li­yor. Ara­zi­le­ri göz gö­re gö­re iş­gal edi­len va­tan­daş­lar hak­la­rı­nı ara­mak için yar­gı­ya baş­vur­du. Açı­lan da­va so­nu­cun­da Da­nış­tay 6. Da­ire­si, “EPD­K’­nın imar pla­nı ol­ma­yan alan­da iş­lem yap­tı­ğı ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı­nı hiç­bir ge­rek­çe gös­ter­me­den al­dı­ğı ge­rek­çe­si ile yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­na­” hük­met­ti. Da­nış­tay EPD­K’­dan sa­vun­ma is­te­di.

 FİRMALAR YARGI KARARINI HİÇE SAYDI
Bu ara­da Ege Çev­re ve Kül­tür Plat­for­mu (EGE­ÇEP) da, İz­mir Va­li­li­ği Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İz­mir İl Mü­dür­lü­ğü­’nün “Çev­re­sel Et­ki De­ğer­len­dir­me­si Ge­rek­li De­ğil­di­r” ka­ra­rı­nın açık­ça hu­ku­ka ay­kı­rı ol­ma­sı ge­rek­çe­siy­le da­va açıp, yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı­nı ve yar­gı­la­ma so­nun­da ip­ta­li­ni is­te­di. Di­ğer yan­dan RES tür­bin­le­ri­nin yer­leş­ti­ril­di­ği ar­sa­la­rın mülk sa­hip­le­ri­nin ida­re mah­ke­me­le­rin­de aç­tı­ğı da­va­lar­da da yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı çık­tı. An­cak fir­ma­lar tüm bu yar­gı ka­rar­la­rı­nı hi­çe sa­yıp, ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­ti. Va­tan­daş­lar ken­di­le­ri­ne ait ara­zi­le­re so­kul­ma­dı. Ken­di ara­zi­le­ri­ne gir­mek is­te­yen va­tan­daş­lar kar­şılarında hem şir­ket ça­lı­şan­la­rı­nı, hem de jan­dar­ma­yı bul­du.

Tüm bun­lar ya­şa­nır­ken Çeş­me Kay­ma­ka­mı İn­ci Se­zer Be­cel id­di­aya gö­re yar­gı ka­ra­rı­nı de­ğil, Hü­kü­met tem­sil­ci­le­ri­nin ta­li­mat­la­rı­nı dik­ka­te al­dı.

EPDK VATANDAŞA KARŞI DAVA AÇTI
Ken­di ara­zisi­ne gir­mek is­te­yen va­tan­da­şın üze­ri­ne jan­dar­ma gön­der­di. Mağ­dur ko­nu­mun­da­ki va­tan­daş­lar bir de bu yüz­den sav­cı­ya ifa­de ver­di. Mülk sa­hi­bi va­tan­daş­lar, “A­ra­zi­le­ri­miz dev­let ta­ra­fın­dan res­men is­tim­lak edil­miş de­ğil­dir. Ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı Da­nış­tay hük­mü ile ge­çer­siz­dir. Mülk­ler res­men bi­zi­m” di­ye­rek is­yan et­ti.

Öte yan­dan plan­sız alan­da iş­lem baş­la­tan ve ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı alan EPDK, Da­nış­ta­y’­ın ip­tal ve yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra kar­şı da­va aç­tı. EPD­K’­nın şir­ket­le­rin önü­nü aç­mak için va­tan­daş­la­ra kar­şı aç­tı­ğı da­va da so­nuç­lan­ma­dı.

'ÇEŞME ÇEŞME OLMAKTAN ÇIKACAK'
Yö­re hal­kı RE­S’­le­re kar­şı bir yan­dan ey­lem­ler ya­pı­yor, di­ğer yan­dan da hu­kuk mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. RE­S’­le­rin fa­ali­ye­te geç­me­si­nin Çeş­me­’yi bi­ti­re­ce­ği­ni sa­vu­nan va­tan­daş­lar, “RE­S’­ler yer­le­şim yer­le­ri­nin ya­kı­nın­da. Bir­çok sağ­lık prob­le­mi do­ğa­cak. Çeş­me­’nin tu­ris­tik özel­li­ği ta­ma­-men kay­bo­la­cak ve sa­na­yi böl­ge­si gö­rün­tüsü ile Çeş­me, Çeş­me ol­mak­tan çı­ka­cak” dedi.

ANKARA FİRMALARIN GÜVENCESİ
İZ­MİR Çeş­me­’de rüz­gar ener­ji­si­ne ya­tı­rım ya­pan­lar ara­sın­da, 17 Ara­lık son­ra­sı sız­dı­rı­lan ta­pe­ler­de is­mi ge­çen işa­dam­la­rına ait fir­ma­lar da yer alı­yor. Bun­lar­dan bi­ri Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­e ait ol­du­ğu öne sü­rü­len bir ko­nuş­ma­da, “E­ti­le­r’­de­ki Sun­se­t’­in sa­hi­bi olan he­ri­f” di­ye ta­rif edi­len Ba­rış Tan­rı­se­ve­r’­e ait ABK Çeş­me RES fir­ma­sı. İkin­ci­si de yi­ne ta­pe­ler­de is­mi ge­çen ve Er­do­ğa­n’­a ya­kın­lı­ğıy­la ta­nı­nan ün­lü işa­da­mı Ab­dul­lah Tiv­nik­li­’ye ait Bak­te­pe ener­ji şir­ke­ti…
Böl­ge­de­ki di­ğer fir­ma­lar ise EN­DA, EGEN­DA ve OK­MAN. Yö­re hal­kı, bu fir­ma­la­rın An­ka­ra­’dan al­dık­la­rı güç­le, ku­ral ta­nı­ma­dı­ğı­nı, ka­nun ve yö­net­me­lik­ler­de­ki pro­se­dü­rü ye­ri­ne ge­tir­me­dik­le­ri­ni, yar­gı ka­rar­la­rı­na da uy­ma­dık­la­rı­nı öne sü­rü­yor.

 KENDİ ARAZİSİNE GİREN KÖYLÜLERE 50 BİN LİRA İCRA!
An­ka­ra­’dan al­dık­la­rı güç­le böl­ge­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ABK Çeş­me RES A.Ş., özel şa­hıs­la­ra ait ara­zi­le­re ken­di ma­lıy­mış gi­bi “Şan­ti­ye­dir gi­ril­mez. Gi­ren­ler hak­kın­da ya­sal iş­lem baş­la­tı­la­cak­tı­r” ta­be­la­sı as­tı. Şir­ket, bir va­tan­da­şın ken­di ara­zi­si­ne bı­rak­tı­ğı oto­mo­bi­li çe­ki­ci ile de kal­dırt­tı, da­ha son­ra ic­ra yo­luy­la gön­der­di­ği ya­zıy­la “E­ner­ji pro­je sa­ha­sı ve şan­ti­ye ala­nı­na ara­cı kas­ten ve suç iş­le­me ama­cıy­la bı­rak­ma­ ne­de­ni ile iş kay­bı oluş­tu­ğu­” id­di­asın­da bu­lu­na­rak 3 va­tan­daş­tan 50’şer bin li­ra tazminat ta­lep et­ti. Çeş­me İc­ra Da­ire­si­’n­den el­le­ri­ne ula­şan teb­li­ga­tı gö­rün­ce şo­ke olan va­tan­daş­lar yar­gı­ya baş­vu­ra­rak iti­raz ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Mağ­du­ri­ye­ti­ni di­le ge­ti­ren hal­kın is­ya­nı­nı ise hiç­bir dev­let yet­ki­li­si umur­sa­mı­yor.(Gökmen ULU / Sözcü)

[Bu yazı 1251 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™