Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Vatandaşı fişlemenin yeni adı: Passolig!..
20 Nisan 2014, Uğur Dündar
, Uğur Dündar

He­lal ol­sun Be­şik­ta­ş’­ın Çar­şı Gru­bu’­na, he­lal ol­sun Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­na!
İk­ti­da­rın “Pas­so­lig” da­yat­ma­sı­na ilk kar­şı çı­kan­lar yi­ne on­lar ol­du.
“Pas­so­lig de ne­re­den çık­tı?” di­yen­le­re he­men an­la­ta­yım:
AK­P’­nin Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, se­zo­nun bit­me­si­ne çok az bir sü­re kal­mış ol­ma­sı­na rağ­men Be­şik­taş-Fe­ner­bah­çe der­bi­sin­de, Pas­so­li­g’­i uy­gu­la­ma ka­ra­rı alı­yor!
Ge­rek­çe ola­rak da “S­por­da şid­det ve Dü­zen­siz­li­ğin Ön­len­me­si­ne Da­ir Ka­nu­n’u” gös­te­ri­yor.
Ay­rı­ca “Bu sa­de­ce e-bi­let uy­gu­la­ma­sı­dır” di­ye­rek, ger­çek ama­cı dik­kat­ler­den uzak tut­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Oy­sa adı­nı, so­ya­dı­nı, tut­tu­ğu ta­kı­mı ve TC kim­lik nu­ma­ra­sı­nı sis­te­me gir­me­yen ta­raf­tar­la­rın maç­la­rı iz­le­me­si­ni ya­sak­la­yan sis­tem­de­ki asıl ama­cın “ta­raf­tar­la­rı fiş­le­mek” ol­du­ğu bi­li­ni­yor.
Ya­ni ne ka­dar fiş­le­me, o ka­dar iz­le­me!..
Hu­kuk­çu­lar böy­le di­yor.
Ba­har gel­di ya, ik­ti­da­rı kor­ku dağ­la­rı bek­li­yor!
Va­tan­da­şın Ana­ya­sa gü­ven­ce­si al­tın­da­ki de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­lan­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bil­mek için onu ha­ya­tın her ala­nın­da fiş­li­yor ve iz­li­yor.
İşin ka­zanç kıs­mı­nı, ya­ni “e-bi­let” sa­tış­la­rı­nın ya­nı sı­ra, 25 li­ra öde­ne­rek alı­na­cak “Pas­so­lig” kar­tı ran­tı­nı da yi­ne yan­daş bir ban­ka gö­tü­rü­yor!

* * * *

Du­run da­ha bit­me­di.
Di­ye­lim ki ta­raf­tar fiş­len­me­yi ve bun­ca mas­ra­fı gö­ze al­dı ve bir Pas­so­lig kar­tı­nın sa­hi­bi ol­du.
Ama bu da yet­mi­yor!
Çün­kü kart, sa­de­ce ta­kı­mı­nın iç sa­ha maç­la­rın­da ge­çer­li olu­yor!
Eğer dep­las­ma­na git­mek, ya da baş­ka bir ta­kı­mın kar­şı­laş­ma­sı­nı iz­le­mek is­ter­se, yi­ne 25 li­ra bas­tı­rıp ye­ni bir kart çı­kar­mak zo­run­da ka­lı­yor!
Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Pro­fe­sör Me­tin Fey­zi­oğ­lu, tüm ta­raf­tar­la­rı bu fiş­le­me ve yan­daş ka­yır­ma ope­ras­yo­nu­na kar­şı çık­ma­ya ça­ğı­rı­yor.
Ni­te­kim med­ya­ya yan­sı­yan ha­ber­le­re gö­re, Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe ta­raf­tar­la­rı bu haf­ta­ki der­bi­ye git­me­ye­rek, ana­ya­sal pro­tes­to hak­la­rı­nı kul­la­nı­yor.
Pro­fe­sör Fey­zi­oğ­lu, ik­ti­da­rın mu­ha­le­fet yap­ma po­tan­si­ye­li­ne sa­hip her va­tan­da­şı ade­ta bir çi­vi gi­bi gö­rüp, elin­de­ki çe­ki­ci te­pe­si­ne in­dir­di­ği­ni söy­lü­yor.

* * * *

Ama sı­ra yan­daş ka­yır­ma­ya ge­lin­ce, an­la­yış bir­den­bi­re de­ği­şi­yor.
AKP on­la­rı ko­ru­yup kol­la­mak­la da kal­mı­yor, cep­le­ri­ne pa­ra dol­du­ru­yor!
Ör­ne­ğin Ta­ra­f’­ın dün­kü ha­be­rin­de­ki id­di­ada ol­du­ğu gi­bi:
“Sa­yış­tay de­net­çi­le­ri, Ka­dı­köy-Kar­tal Met­ro­su­’nun ba­zı iş­le­ri­ni üst­le­nen şir­ke­tin, 751 mil­yon eu­ro­luk iha­le­den iki gün ön­ce ku­rul­du­ğu­nu be­lir­le­miş­ler. Ay­rı­ca yurt dı­şın­da­ki pa­ra­van şir­ket­ler­le de 518 bin Eu­ro­’ya sa­tı­lan bir sis­te­min Tür­ki­ye­’ye, 1.9 mil­yon Eu­ro ola­rak fa­tu­ra edil­di­ği­ni or­ta­ya çı­kar­mış­lar.”
Bir iha­le­de ve tek ka­lem­de ya­pı­lan vur­gu­na ba­kar mı­sı­nız?
Du­dak uçuk­la­tı­yor.
Bu ka­dar da ol­maz de­dir­ti­yor!

* * * *

Ne di­ye­lim Pas­so­lig ile va­tan­da­şa fiş­le­me!
Yan­da­şın vur­gu­nu­nu ise pas geç, koy­ma iş­le­me!

 

sözcü

[Bu yazı 1289 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™