Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Size söylüyorum!..
4 Nisan 2014, Soner Yalçın
, Soner Yalçın

Ye­ter ar­tık!..
Kim­se CHP’­li seç­me­ni ap­tal ye­ri­ne koy­ma­sın.
“Bey­koz Ko­nak­la­rı­” CHP’­den eli­ni çek­sin!
DSP’­yi, ANA­P’­ı, DYP’­yi bi­ti­ren bu ah­bap ça­vuş/tav­la­cı ekip, o “çok bil­miş po­li­tik akıl­la­rıy­la­” CHP’­yi bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.
Cum­hu­ri­yet çı­na­rı CHP, es­ki­miş kur­naz po­li­ti­ka­cı­la­rın tav­la par­ti­le­ri­nin me­ze­si ya­pı­la­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin!
Rah­met­li Bü­lent Ece­vi­t’­e dar­be­ye kal­kı­şa­rak AK­P’­ye ik­ti­dar su­nan bu si­ya­si ce­ha­let, şim­di de CHP’­yi tü­müy­le ele ge­çir­mek is­ti­yor.
2001’de DSP’­de ya­pa­ma­dık­la­rı dar­be­yi şim­di CHP’­de ba­şar­mak is­ti­yor­lar.
Dev­rim­ci CHP, bu tür hi­zip­le­re/ayak oyun­la­rı­na kan­maz. Kan­dı­rı­la­maz.
Çe­kin eli­ni­zi…
“Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­dan si­ya­se­ti di­zayn ede­mez­si­niz.
Si­zi bi­li­yo­ruz…
Siz, dü­şün in­sa­nı için en bü­yük ek­sik­lik olan di­ren­me gü­cün­den ha­ya­tı­nız bo­yun­ca yok­sun ol­du­nuz. Hiç­bir mü­ca­de­le için­de ol­ma­dı­nız.
Siz, hiç be­del öde­me­di­niz.
Ne yok­sul hal­kı ta­nı­dı­nız ne so­ka­ğı bil­di­niz. Bu ne­den­le si­ya­se­ti ma­sa­ba­şı stra­te­ji­siy­le kur­gu­la­ya­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz.
Ya­pa­ma­dı­ğı­nız, be­ce­re­me­di­ği­niz bu se­çim­ler­de or­ta­ya çık­tı.
Bil­mi­yor mu­yuz…
Pen­sil­van­ya be­la­sı­nı siz ge­ti­rip sok­tu­nuz bu par­ti­nin içi­ne.
Ka­set­ler­le-ta­pe­ler­le AK­P’­nin yı­kı­la­ca­ğı gi­bi sığ pro­pa­gan­da me­tot­la­rı­nı siz CHP’­ye da­yat­tı­nız.
Fi­kir des­pot­la­rı­nın- zih­ni­yet zor­ba­la­rı­nın ka­le­si ge­ri­ci/yo­baz ga­ze­te­ler­den-te­le­viz­yon­lar­dan ça­re um­du­nuz.
Ce­ma­at’­in tez­gah­lar­la in­san­la­rı hap­se sok­ma­sı­na kar­şı çı­kıp hu­kuk mü­ca­de­le­si ve­ren CHP’­yi, Pen­sil­van­ya­’nın ya­la­nı­na or­tak et­ti­niz.
Par­ti­yi utanç ve­ri­ci bir ha­le ge­ti­rip, Ce­ma­at’­i sa­vu­nur yap­tı­nız.
Böy­le­ce, her se­çim­de bir kor­ku in­şa ede­rek oy top­la­yan Er­do­ğa­n’­ın kay­bet­me­me­sin­de baş­ro­lü oy­na­dı­nız.
Dü­rüst idea­list CHP li­de­ri­ni, gü­ve­nil­mez du­ru­ma dü­şür­dü­nüz. Komp­lo­cu-if­ti­ra­cı po­lis­le­re, sav­cı­la­ra, ha­kim­le­re kol ka­nat ge­rer ha­le ge­tir­di­niz.
CHP’­yi ce­ha­le­tin kuy­ru­ğu­na tak­tı­nız.
Ye­ter ar­tık!
Si­ya­se­ti; sa­da­kat­siz­lik üze­ri­ne ku­ra­rak çü­rüt­tü­nüz.
Dü­şün­sel kir­li­li­ği­niz­le par­ti­yi kü­çült­tü­nüz.
Ca­hil­si­niz ve hi­le­kar­lı­ğı­nız­la her­ke­si al­da­ta­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz.
Bu köh­ne­miş po­li­tik an­la­yış bi­te­cek­tir. Bit­me­li­dir.
Yü­rek­le­ri kor gi­bi ya­nan genç­ler/ev­lat­la­rı­mız; si­zin bit­mez tü­ken­mez ik­ti­dar he­ve­si­niz için can­la­rı­nı ver­me­di; kör ol­ma­dı, iş­siz kal­ma­dı, hap­se düş­me­di.
Had­di­ni­zi bi­lin!..
Gi­din tav­la­nı­zı oy­na­yın.

Ne yap­tı­lar? Na­sıl yap­tı­lar?

Ma­ne­vi ve ah­la­kı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı le­ke­siz ko­ru­yan CHP’­li­ler!
Dev­rim­ci­ler. De­mok­rat­lar. Va­tan­se­ver­ler. Na­mus­lu­lar.
Bi­li­niz ki, her yer­de olan hiç­bir yer­de ola­maz. Bu “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”nın si­ya­si yö­nü yok­tur. Dü­şün­sel de­ğer­le­ri yok­tur.
Bun­lar pro­fes­yo­nel po­li­ti­ka­cı. Ma­ka­mın-kol­tu­ğun si­ya­si ih­ti­ra­sın kö­le­si.
Ru­hun­da za­ra­fet ta­şı­yan CHP’­li­ler!
Bun­la­rın bi­lin.
Bun­lar…
Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ema­ne­ti CHP ge­nel mer­ke­zi­ne şey­ta­ni hi­le­kar­lık­la sız­dı…
Ki­mi ör­güt­le­ri-be­le­di­ye­le­ri zap­tet­ti…
Ki­mi yan­daş­la­rı­nı mil­let­ve­ki­li ya­pıp Mec­li­s’­e; ki­mi yan­daş­la­rı­nı Par­ti Mec­li­si­’ne sok­tu…
Mü­ca­de­le­ci yi­ğit par­ti­li­le­ri at­tı/kov­du; mo­ral­le­ri boz­du…
Par­ti­de dost­lu­ğu, yar­dım­laş­ma­yı, gü­ve­ni, dü­rüst­lü­ğü yok et­ti…
Ve en önem­li­si…
Ke­ma­list Dev­rim ide­olo­ji­si­ni, prag­ma­tiz­me-de­mo­go­ji­ye kur­ban ver­di.
Ba­kı­nız…
Bu­gün Kürt so­ru­nu­nu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m‘­le çö­ze­bi­lir­si­niz.
Bu­gün kar­deş­li­ği tek­rar Ke­ma­list Dev­ri­m’­le in­şa ede­bi­lir­si­niz.
Bu­gün ül­ke­de­ki yok­sul­lu­ğu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m’­le yok ede­bi­lir­si­niz.
Bu­gün Or­ta­çağ ka­ran­lı­ğı­nı sa­de­ce Ke­ma­list Dev­ri­m’le ay­dın­la­ta­bi­lir­si­niz.
Bu­gün tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye­’yi Ke­ma­list Dev­ri­m’­le ye­ni­den ku­ra­bi­lir­si­niz.
CHP’­nin “si­nir mer­kez­le­ri­ni­” ele ge­çi­re­rek par­ti­yi esir alan bu ölüm­cül kö­tü vi­rüs bun­la­rı bil­mi­yor.
Ve en acık­lı­sı, bil­me­di­ği­ni de bil­mi­yor. İl­köğ­re­tim dü­ze­yi bil­gi­siy­le Ata­tür­k’­ü ta­nı­yor. Ta­ri­hi­ne ya­ban­cı ka­lı­yor.
Bu ne­den­le kur­tu­lu­şu hâ­lâ At­lan­tik öte­si­’n­de arı­yor. Hal­kı­na gü­ven­mi­yor.
Bı­rak­sa­nız; Ame­ri­kan Wil­son Pren­sip­le­ri Ce­mi­ye­ti ya da İn­gi­liz Mu­hip­ler Ce­mi­ye­ti­‘ni tek­rar
ku­ra­cak!
Bi­li­yo­ruz ki; ira­de­si baş­ka­sı­nın elin­de olan­lar an­cak kul­luk ya­pa­bi­lir.
Yurt­se­ver CHP’­li­ler bu­nu yut­maz; kö­le­li­ği ka­bul et­mez.
Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri için ba­ğım­sız­lık ve hay­si­yet vaz­ge­çil­mez­dir.

Çok al­da­nır­sı­nız

Bi­ri­le­ri…
Bu na­sıl sert ya­zı­dır, di­ye­bi­lir.
Bu ya­zı­la­ra na­sıl izin ve­ri­li­yor, di­ye­bi­lir.
Ba­kı­nız…
Bil­di­ği­niz, ez­ber­le­di­ği­niz ga­ze­te­ci­le­re ben pek ben­ze­mem.
Kur­naz­lı­ğı ve uy­sal­lı­ğı be­ce­re­mem.
Ne dü­şü­nü­yor­sam, ne his­se­di­yor­sam ve ne gö­rü­yor­sam hep yaz­dım/ya­za­rım.
Her tür­lü acı­ma­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da dur­dum/du­ru­rum.
Ya­zıl­ma­sı ge­re­ke­ni yaz­mak ho­şa git­mek de­ğil­dir, iyi bi­li­rim…
İn­ci­ti­rim, bel­ki kı­ra­rım ama ben sa­de­ce ha­ki­ka­tin gü­cü­ne ina­nı­rım.
İş ger­çe­ğe ge­lip da­ya­nır­sa ken­di­me bi­le acı­mam.
“De­li­li­ğe Öv­gü­”de ne di­yor
Eras­mus:
“Ya­şam­da an­cak de­li­li­ğe ya­ka­lan­mış ola­na ger­çek an­lam­da in­san de­ne­bi­lir.”
Siz!
An­cak ağ­zıy­la ko­nu­şan­la­rı sus­tu­ra­bi­lir­si­niz, yü­rek­ten ge­len se­si kim­se kı­sa­maz.
Bu­ra­sı SÖZ­CÜ­‘dür. Di­ğer ga­ze­te­ler­le ka­rış­tır­ma­yın.
İş­te tüm bu ne­den­le…
“Bey­koz Ko­nak­la­rı­” si­ze ses­le­ni­yo­rum!
Uya­rı­yo­rum…
CHP’­li­le­ri kü­çüm­se­me­yin.
CHP’­nin ge­ne­ti­ğin­de Ku­vay-ı Mil­li­ye­’nin mü­ca­de­le ru­hu var­dır.
CHP’­yi 12 Mar­t’­lar 12 Ey­lü­l’­ler; as­ke­ri dar­be­ler yı­ka­ma­dı.
Gla­di­o’­nun fa­şist kur­şun­la­rı
dur­du­ra­ma­dı o ce­sur par­ti­li­le­ri.
İş­ken­ce tez­gah­la­rı, ha­pis­ler sus­tu­ra­ma­dı o onur­lu par­ti­li­le­ri.
AK­P’­nin 11 yıl­lık zor­ba­lı­ğı sök­me­di.
Ve şim­di siz!
Ken­di­ni bil­mez­ler…
Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kül­le­rin­den Cum­hu­ri­yet kur­muş bu dev­rim­ci par­ti­yi, pa­ray­la-pul­la sa­tın ala­ca­ğı­nı­zı mı sa­nı­yor­su­nuz?
Şı­rın­ga et­ti­ği­niz inanç­sız­lık­la içi­ni bo­şal­ta­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­su­nuz?
Çok al­da­nır­sı­nız.
Çün­kü…
Bi­li­yo­rum ki…
CHP, ge­le­ce­ğin yo­lu­nu tek­rar in­şa et­mek için “Sa­rı­şın Kur­t” Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ye­ni­den keş­fe­de­cek­tir.
Ata­tür­k’­ün ön­cü­lü­ğün­de ha­zır­la­nan CHP prog­ra­mı­nı, bu kör çık­maz­lar­da yi­ne ken­di­ne kı­la­vuz ya­pa­cak­tır. Ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı­na ge­rek yok­tur; se­çe­nek bu’­dur.
CHP, Tür­ki­ye­’nin ye­ni­den kur­tu­lu­şu­nun par­ti­si ola­cak ise, bu­nu yo­lu; “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­da­ki “si­ya­set mü­hen­dis­le­riy­le­” iliş­ki­si­ni ke­sip, ül­ke­nin yok­sul­la­rıy­la ku­cak­laş­ma­sı­dır.
CHP 1919’da­ki kök­le­ri­ne-ru­hu­na dön­me­li­dir.
CHP, ken­di dev­ri­min­den kork­ma­ma­lı­dır, utan­ma­ma­lı­dır.
İş­te o za­man…
Bu­gü­nün ye­nil­miş­le­ri ya­rı­nın ye­nen­le­ri ola­cak­tır.
Ve Tür­ki­ye ka­za­na­cak­tır…

[Bu yazı 1329 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™