Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Safları sıklaştırın çocuklar
2 Nisan 2014, Soner Yalçın
, Soner Yalçın

Ön­ce biz­den bir ha­ber:
SÖZ­CÜ ga­ze­te­si sa­tış di­rek­tö­rü Bi­lal Ak’­ın dü­zen­le­di­ği “Se­çim To­to­”ya tah­mi­ni şöy­le yap­tım: AKP yüz­de 44, CHP yüz­de 28, MHP yüz­de 16.
Bu kö­şe­de hep ya­zı­yo­rum gör­me­yi öğ­ren­mek ge­re­ki­yor. Ön­ce­lik­le CHP’­nin öğ­ren­me­si ge­re­ki­yor.
CHP, Tür­ki­ye­’yi ta­nı­mı­yor.
CHP, ide­olo­ji bil­mi­yor.
CHP, po­li­ti­ka yap­ma­yı be­ce­re­mi­yor.
12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­si­nin so­nu­cu­dur bu. De­ne­yim­li-bil­gi­li kad­ro­lar tas­fi­ye edil­di. Bu ne­den­le Cum­hu­ri­ye­t’­in bü­yük çı­na­rı CHP, ace­mi­le­rin, si­ya­set bil­mez­le­rin eli­ne düş­tü.
Lüt­fen CHP’­li dost­la­rım kız­ma­sın, eleş­tir­mek zo­run­da­yım. He­pi­miz, yep­ye­ni bir umut do­ğur­mak için ça­lış­ma­lı­yız. Do­ğu kül­tü­rü­nün içi boş öv­gü­le­rin­den ya da su­çu hep bi­ri­le­ri­ne yık­ma an­la­yı­şın­dan kur­tul­ma­lı­yız.
Ya­ni as­lın­da eleş­tir­mek de yet­mi­yor, açık­la­mak ge­re­ki­yor…
Evet…
CHP ni­ye kay­bet­ti?
Tek bir ne­de­ni var: CHP’­yi “i­nanç­sız­lı­k” yık­tı!
Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kah­ra­ma­nı, Cum­hu­ri­yet ku­ru­cu­su, yok­sul­luk­la mü­ca­de­le eden halk­çı par­ti, dev­rim­ci­li­ğin­den uta­nır ha­le ge­ti­ril­di.
İn­sa­ni tüm de­ğer­le­ri yı­kan ne­oli­be­ra­liz­min ge­ri­ci rüz­gar­la­rın­dan et­ki­len­di; si­ya­se­ti pa­ra­ya in­dir­ge­di.
Ken­di dev­rim­ci prog­ra­mı­na ya­ban­cı­la­şa­rak, ma­sa ba­şı “si­ya­set mü­hen­dis­li­ğiy­le­” po­li­ti­ka­yı di­zayn ede­ce­ği­ni san­dı.
Dev­rim­ci par­ti CHP, “i­nanç­sız­lı­ğa­” ye­nil­di.
Böy­le­ce…
Si­ya­se­ti; bü­rok­ra­tik-han­tal par­ti ge­nel mer­ke­zi­ne ve TBMM’­nin dört du­va­rı­na hap­set­ti.
So­kak­tan kork­tu.
Genç­ler­den kork­tu.
Din­dar­lar­dan kork­tu.
La­ik­ler­den kork­tu.
Mer­kez oy­lar gi­de­cek di­ye kork­tu.
Mer­kez med­ya kı­za­cak di­ye kork­tu.
Bi­ze Kürt di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.
Bi­ze Ale­vi di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.
Bi­ze dev­let­çi di­ye­cek­ler di­ye kork­tu.
Kor­kak bir par­ti ol­du.
Ve en acı­sı, Al­tı Ok’­un­dan utan­dı!
Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ağ­zı­na al­mak­tan utan­dı.
Yet­me­di:
Ta­ki­ye­ci ol­du! Dü­nün re­zil­li­ği­nin baş ak­tö­rü Ce­ma­at’­ten ya­rar bek­le­di.
Se­çim pro­pa­gan­da­sı­nı Ce­mat ka­set­le­ri­ne-ta­pe­le­ri­ne bı­rak­tı.
Halk­tan uzak­laş­tı. Mü­ca­de­le­ci kit­le­ler­den kop­tu.
Ca­hil­li­ğe, va­sat­lı­ğa, po­pü­ler­li­ğe, salt ki­şi­sel çı­ka­rı­nı dü­şü­nen “si­ya­set pro­fes­yo­nel­le­ri­ne­” prim ver­di.
Kur­naz sağ­cı­la­rı, Gla­di­o pi­yo­nu Ce­ma­at­çi­le­ri el üs­tün­de tu­ta­rak, yıl­lar­dır par­ti mü­ca­de­le­si ve­ren CHP’­li­le­rin ça­lış­ma az­mi­ni-di­ren­ci­ni yok et­ti. Ör­gü­tü­nün, ta­ba­nı­nın, seç­me­ni­nin ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­dı. Par­ti­ye kir bu­laş­tır­dı…
So­nuç­ta…
Şaş­kın ne ya­pa­ca­ğı­nı, ne di­ye­ce­ği­ni bi­le­me­yen bir CHP or­ta­ya çık­tı.
Bir kez da­ha gö­rül­dü ki, salt AKP kar­şıt­lı­ğıy­la za­fer ka­za­nıl­mı­yor.
Da­ha da ya­za­bi­li­rim… Ama ye­ter.
Tür­ki­ye­’nin CHP’­ye ih­ti­ya­cı var.
CHP yı­kı­lır­sa Tür­ki­ye yı­kı­lır.
CHP, yok­sul­la­rı ya­nı­na al­mak için dev­rim­ci prog­ra­mı­na dön­mek zo­run­da­dır.
“Kim ne der- ne ya­pa­r” de­me­den ta­ri­hin­den gu­rur du­ya­rak dev­rim­ci prog­ra­mıy­la hal­kın kar­şı­sı­na çık­ma­lı­dır.

Kay­be­den­ler kim?

Ge­çen haf­ta ka­le­me al­dı­ğı ya­zım­da, “Se­çi­min tek kay­be­de­ni; ka­zan­dı­ğı­nı dü­şü­nen yok­sul­lar ola­ca­k” de­miş­tim. Hak­lı çık­tım!
Ge­le­lim “Kay­be­den­ler Ku­lü­bü­”nün di­ğer üye­le­ri­ne:
Bir nu­ma­ra­sı; Ce­ma­at­tir, Fet­hul­lah Gü­le­n’­dir.
Sa­nı­yo­rum; dev­let­ten de, CHP’­den de ko­vu­la­cak­tır. Bu se­çi­min en ha­yır­lı so­nu­cu­dur.
Ya­lan­lar­la, komp­lo­lar­la, tez­gah­lar­la in­san­la­rın ha­ya­tı­nı ka­rar­tan, Pen­sil­van­ya­’da­ki vil­la­dan si­ya­se­ti dü­zen­le­me­ye ça­lı­şan bu de­rin ya­pı­’nın yok olup git­me­si Tür­ki­ye­’nin ya­ra­rı­na­dır.
Bir baş­ka kay­be­de­ni; eko­no­mik kriz ala­met­le­ri, 17-25 Ara­lık hır­sız­lı­ğı, Su­ri­ye, Kürt Açı­lı­mı, TC ve An­dı­mız kar­şıt­lı­ğı gi­bi sü­reç­le­ri ya­şa­tan 11 yı­lın ik­ti­dar yor­gu­nu AK­P’­ye rağ­men oy­la­rı­nı ar­tı­ra­ma­yan, mu­ha­le­fet­tir.
Ge­le­lim di­ğer kay­be­de­ni­ne…
De­mok­ra­si­’de ni­ce­lik de­ğil ni­te­lik önem­li­dir. Yok­sa yüz­de 92 ile ik­ti­dar olan Hüs­nü Mü­ba­re­k’­in yı­kıl­ma­sı­nı dün­ya ni­ye al­kış­la­sın?
AKP ne ka­dar oy alır­sa al­sın, Er­do­ğan bit­miş­tir.
Bi­ti­re­cek­ler­dir. Tür­ki­ye­’yi yö­net­me­si im­kan­sız­dır.
Güç­süz Er­do­ğa­n’­a “ö­zerk­li­k” gi­bi adım­lar at­tı­rı­la­cak ve son­ra si­ya­se­ten yok edi­le­cek­tir. Si­ya­si ge­le­ce­ği; 2001’de­ki Ece­vi­t’­e ben­ze­mek­te­dir. Irak Sa­va­şı­’na kar­şı çı­kan Ece­vit, Ke­mal Der­viş ve IMF da­yat­ma­sı­nı ka­bul et­miş ve ar­dın­dan ik­ti­dar­dan dü­şü­rül­müş­tür.
Tür­ki­ye­’nin ya­kın ge­le­ce­ğin­de Er­do­ğan yok­tur.
Ve ar­tık yaz­ma­ya ge­rek yok­tur, her­kes bi­li­yor; ya­kın ge­le­cek­te Mus­ta­fa Sa­rı­gül CHP ge­nel baş­kan­lı­ğı­na aday ola­cak­tır. Sa­rı­gül, İs­tan­bu­l’­u ka­za­na­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor­du ve yüz­de 40 oy ora­nı he­sap edi­yor­du. Ama­cı, bu oy yüz­de­siy­le yüz­de 27’lik CHP’­ye “iş­te be­nim oyu­m” de­mek­ti. Al­dı­ğı oy Sa­rı­gü­l’­ün CHP’­nin ba­şı­na geç­me stra­te­ji­si­ne uy­gun­dur, böy­le­ce Sa­rı­gü­l’­ü “ka­za­nan­la­r” lis­te­si­ne ek­le­ye­bi­li­riz.
“La­ik­ler kay­bet­ti, din­dar­lar ka­zan­dı­” gi­bi de­ğer­len­dir­me­ler ab­sür­t­tür/saç­ma­dır. Ge­nel-bü­yük seç­me­nin oy ver­me kri­te­ri bun­lar de­ğil, prog­ra­mı­nı­zın inan­dı­rı­cı­lı­ğı­dır!

Ka­za­nan­lar kim?

Ge­le­lim asıl ka­za­nan­la­ra…
Cu­mar­te­si ak­şa­mı ye­me­ğe da­vet­liy­dim.
Ge­ce ya­rı­sı­na doğ­ru ka­pı çal­dı; içe­ri­ye Can gir­di.
Lon­dra­’dan ge­li­yor­du. Ni­ye gel­miş­ti bi­li­yor mu­su­nuz; san­dık mü­şa­hi­di/gö­rev­li­si ol­muş­tu!
30 Mart se­çi­mi­nin ka­za­na­nı Ca­n’­dır/can­lar­dır! San­dı­ğın na­mu­su için gö­rev ya­pan bin­ler­ce gö­nül­lü, se­çi­min ka­za­na­nı­dır.
Da­ha iyi bir Tür­ki­ye için se­çim sü­re­cin­de ge­ce-gün­düz ça­lı­şan­lar se­çi­min ka­za­na­nı­dır.
Hiç kim­se en­se­yi ka­rat­ma­sın…
So­nu­ca en­deks­li dü­şün­me­sin; “O be­le­di­ye­yi ka­zan­dık, bu be­le­di­ye­yi kay­bet­ti­k” he­sap­la­rı içi­ne gir­me­sin.
As­lo­nan ba­şa­rı de­ğil, mü­ca­de­le­dir.
Ba­şa­rı, ölüm­lü­dür; gün ge­lir unu­tu­lur, bi­ter, yok olur.
Son­suz olan mü­ca­de­le­dir.
Kim­se mo­ra­li­ni boz­ma­sın.
Ve za­fe­r’­in he­men ka­za­nı­la­ca­ğı ko­lay­cı­lı­ğı­na tes­lim ol­ma­sın.
Ko­ca Na­zı­m’­ın de­di­ği gi­bi…
“Da­ha gün o gün de­ğil, der­le­nip dü­rül­me­sin bay­rak­lar.
Din­le­yin, duy­du­ğu­nuz ça­kal­la­rın ulu­ma­sı­dır.
Saf­la­rı sık­laş­tı­rın ço­cuk­lar, bu kav­ga fa­şiz­me kar­şı, bu kav­ga hür­ri­yet kav­ga­sı­dır.”
Unu­tul­ma­sın:
Ye­nil­gi öğ­ret­men­dir. Ders­ler çı­ka­ra­ca­ğız.
Ve ina­nın ka­za­nan biz ola­ca­ğız…

[Bu yazı 1384 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™