Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
AVUKATLARA EMEKLİ MAAŞI
2 Aralık 2013

Türkiye Barolar Birliği 12. Olağanüstü Genel Kurulu dün Ankara’da yapıldı. 378 TBB Delegesi’nin katılımıyla gerçekleşen genel kurula, delege olmayan bir kısım avukatların da katıldığı görüldü.

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşerek karar bağladı. En önemli gündem maddesi olan, 69 yaş ve üzeri avukatlara ödenmesi düşünülen munzam emeklilik maaşı karara bağlandı. Buna göre; 69 yaş ve üzeri avukatlara, herhangi bir baroya kayıtlı olmak kaydıyla, başlangıç olarak 400 TL. tutarında munzam emekli maaşı ödenecek. Bu bağlamda, TBB adına avukatlardan tahsil edilen keseneğin yıllık 40 TL. artırılmasına karar verildi. Ödemeden yalnızca hak sahibi avukatın kendisi yararlanabilecek.

Genel Kurul ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından geri gönderilen, avukat stajına kabulde ve staj bitiminde yapılması düşünülen, değerlendirme sınavına ilişkin yönetmelik değişikliğinin, aynen kabul edilerek, yayımlamak üzere yeniden bakanlığa gönderilmesi hususunda da TBB yönetim kuruluna tavsiye kararı alındı.

Genel Kurul’da, TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra, önceki gün Avrupa Barolar Birliği Tarafından İnsan Hakları Ödülü verilen İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal da bir teşekkür konuşması yaparak, ödülü Türkiye’deki tüm avukatlar adına aldıklarını ifade etti.

Genel Kurul’da İzmir Barosu Başkanı Av. Sema Pekdaş, Ankara Barosu Başkanı Av. Sema Aksoy ve birçok baro başkanı ve delege konular üzerine söz alarak görüşlerini ifade ettiler.

Gündemindeki konuları görüşerek karar bağlayan Olağanüstü Genel Kurul, 18.30 da sona erdi.

 

Yeni Yaklaşımlar

 

Türkiye Barolar Birliği 12. Olağanüstü Genel Kurulu’nun Baro Keseneklerinin Arttırılması Kararıyla, 69 Yaş ve Üzerindeki Avukatlara, 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Munzam Emeklilik Yardımı Ödenecek

Türkiye Barolar Birliği 12. Olağanüstü Genel Kurulu 30.11.2013 tarihinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde toplandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun toplantıyı açmasının ardından Başkanlık Divanı seçimlerine geçildi. Divan Başkanlığı’na Muğla Barosu Başkanı Av. Mustafa İlker Gürkan, Başkanvekilliğine Giresun Barosu Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu seçildi. Av. Abdulbaki Aktaş ve Av. Hale Özdal da Başkanlık Divanı’nda üye olarak görev aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu konuşmasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun konuşması:

Avukatlığın sorunları, her geçen gün çığ gibi büyümektedir. Bu sorunları, mesleki itibar erozyonu ve ekonomik sorunlar altında tasniflemek mümkündür. Mesleki itibar erozyonu ve ekonomik sorunlar, birbirini besleyerek sürekli artmaktadır. Mesleki itibar erozyonunun arkasında yer alan bazı sebepler:

a. Hakim ve savcıların, gerçeği gerçek olmayandan, haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan ayırabilmek için adil yargılamanın tek geçerli yol olduğu gerçeğini içselleştirmemiş olmaları,
b.
Hakim ve savcıların, adil yargılamanın ön şartının avukatın eşit kurucu unsur olduğu gerçeğini içselleştirmemiş olmaları,
c.
Özellikle (a) ve (b) bentlerinde ifade edilen sebeplere bağlı olarak, örneğin:

 • Haksız yere açılan davalarda, soruşturma evresinde avukatın yaptığı savunmaların dikkate dahi alınmaması,
 • Şartları oluşmadan verilen tutuklama kararları; şartları ortadan kalkmasına rağmen verilmeyen tahliye kararları,
 • Duruşmada avukatın söz hakkının sınırlanması,
 • Duruşma devresinde yapılan savunmalar çürütülmeye dahi çalışılmadan, bunlar adeta yok sayılarak hüküm verilmesi,
 • İddianame ve bilirkişi raporlarının, savunmalara üstün görülmesi, hükümleri bilirkişilerin verdiği algısının yerleşmesi,
 • Danıştay ve Yargıtay’ın üye yapıları değiştikten sonra değişen yerleşik içtihatler,
 • Makul sürede yargılama ilkesinin, hızlı yargılama şeklinde çarpıtılarak, özellikle yüksek mahkemelerde, “dosya eritme” yarışına girilmesi, buna bağlı olarak savunmaların okunmaması, değerlendirilmemesi,
 • Dolayısıyla, savunmanın etkin olamaması, savunma yapmak ve yapmamak arasındaki farkın ortadan kalkmaya yüz tutmuş olması,
 • Buna bağlı olarak, dosyalarının okunmadığını düşünen yurttaşların, incelemenin iyi yapılmasını sağlamak için arayış içine girmeleri.

d. Yasama ve yürütme organının kendilerini yargı kararlarıyla bağlı saymamaları; yargı kararlarına uymada isteksizlik göstermeleri,
e.
Yargının tarafsız ve bağımsız olmadığına dair algıların giderek güçlenmesi,
f.
Avukatların bir kısmının, yargının kurucu unsuru olmanın gerektirdiği bilgi birikiminden yoksun olmaları ve meslek ilke ve kurallarına aykırı davranışların artış göstermesidir.

1. Avukat sayısının çokluğu: Meslek ilke ve kurallarına aykırı davranışlar sergileyen avukatların tespitinin ve haklarında disiplin yaptırımı uygulanmasının giderek zorlaşması,

2.Hukuk fakültelerinde ve avukatlık stajında verilebilen eğitimin yetersizliği:

 • Avukat olmanın gerektirdiği bilgi birikiminden yoksun bir şekilde mesleğin icrası
 • Meslek ilke ve kurallarının içselleştirilmesinde eksiklik

Ekonomik sorunların arkasındaki bazı sebepler:

a.Mesleki itibar erozyonu: Mesleğin itibar kaybı nedeniyle, avukatın emeğinin de değer kaybetmesi; bilgili – donanımlı avukatın uyuşmazlığın çözümünde fark yaratacağına dair inancın yitirilmesiyle birlikte, bilgi ve donanımın değer kaybetmesi,
b.Avukat sayısının kontrolsüz artışı, fakat avukatlık hizmetine duyulan ihtiyacın aynı oranda artmaması: Arz – talep dengesizliği,
c.
Ekonomik durgunluk veya ekonomik büyüme hızında düşüş: Bir ülkede avukatların hizmetlerine ihtiyaç duyulmasının, o ülkenin ekonomik büyüklüğüyle, özellikle yatırımlarla orantılı olduğu gerçeği: Üretime yönelmeyen harcamaların avukatların iş sahasını genişletmeye katkısının olmadığı,
d.
Avukata yönelik tekel alanlarına sürekli müdahale: Avukat sayısında kontrolsüz artışın ve avukatlık hizmetinde kalite sorunlarının tekel alanına müdahale için uygun iklim yaratması.

Türkiye Barolar Birliği olarak avukatlık mesleğinin itibarını tehdit eden ve avukatları başa çıkılamayacak ekonomik sıkıntılara sürükleyen bu sebeplerle bütün gücümüzle mücadele etmekteyiz. Bu mücadele, aslında hukuk devleti ve demokrasi için yürüttüğümüz bir büyük mücadeledir.

Bütün meslektaşlarımız bilmelidir ki, hukuk devletinin ve demokrasinin olmadığı bir düzende, avukata da ihtiyaç yoktur.

Bütün yurttaşlarımız bilmelidir ki, avukatın hakkının ihlal edildiği yerde, aslında, yurttaşın kendi hakkı ihlal edilmektedir.

Biz bir yandan, hukuk devleti ve demokrasi için mücadele vermek, diğer yandan, esasen bu mücadelenin asli bir parçası olarak, avukatın günlük sorunlarını çözmek için çalışmak zorundayız.

Bu çerçevede Sayın Genel Kurulumuz tarafından 26 Mayıs 2013 tarihinde bize yetki verilmesini takiben:

 1. Munzam Emeklilik Yardımı çalışması yaptık, yönergesini çıkardık.
 2. Avukatlık Stajı Yönetmeliğinde değişiklik öngörerek, staja kabul yeterlilik değerlendirmesi ve staj değerlendirmesi getiren düzenlemeyi hazırladık.
 3. Eş ve bakmakla yükümlü olduğumuz çocukların tedavi yardımından yararlanmalarını fiilen engelleyen binlik paket uygulamasını kaldırdık; sisteme kayıt tarihinden itibaren 6 ay sonra yardımdan yararlanma imkanı getirdik.
 4. Çok sayıda hastane ile anlaşma yaptık.
 5. Anlaşmalı hastanede yatarak tedavide, yüzde seksen ödemeyi kaldırıp, yüzde yüz ödeme sağladık.
 6. Avukat Hakları Merkezi kurduk.
 7. Yıllardır toplanmayan CMK Üst Kurulu’nu çalıştırmaya başladık.
 8. Diğer kurullarımızı oluşturduk.
 9. Ücret karşılığı bir başka avukatın veya avukatlık ortaklığının yanında işgören avukat olarak çalışan meslektaşlarımızın mesleki itibarlarını ve emeklerini korumak üzere, Genel Kurulun tavsiye nitelikli kararı çerçevesinde gerekli çalışmayı yaptık ve yönerge çıkardık.
 10. Tutuklu avukatlara SYDF’den aylık 300 liraya kadar yardımda bulunabilmek için yönerge değişikliği yaptık ve böylece bir mesleki dayanışma örneği ortaya koyduk.
 11. İnşaat dairemizi yeniden yapılandırdık. Barolarımızın hizmet binası ve sosyal tesis inşaatlarına devam ettik. Yenilerinin proje ihalelerini tamamladık. İnşaat kalitesini arttırarak ve maliyetleri anlamlı şekilde azaltarak yolumuza devam ediyoruz.
 12. Yüzde 90 seviyesinde aldığımız Ayaş inşaatını yüzde 98’e çıkardık. Birkaç ay içinde bitireceğiz. Elbette buranın nasıl işletileceğini, nasıl kullanılacağını ve maliyetin nasıl karşılanacağını düşünmek zorundayız.
 13. Barolarımızda çok sayıda meslek içi eğitim yaptık.
 14. Arabuluculuk sertifika programı açtık, 14 ayrı merkezde 31 adet kurs düzenledik, 746 katılımcıya sertifika verdik. 1. Yazılı sınavda TBB sertifika programından mezun olan meslektaşlarımız yüzde yüz başarı sağlamışlardır.
 15. Avukatlık Kanunu Taslak çalışmasını katılımcı bir anlayışla hazırlamak amacıyla 7 bölgeden 7’şer temsilciden ve Ankara, İstanbul, İzmir barolarının temsilcileri ile TBB temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurduk.
 16. Adalet Bakanlığında çalışmalara başlamış olan Avukatlık Kanunu hazırlık komisyonuna temsilci verdik. İki komisyonun çalışmalarını birleştireceğiz.
 17. Adalet Bakanlığı, HSYK ve TBB temsilcilerinden oluşan koordinasyon üst kurulunun kurulmasını sağladık; meslektaşlarımıza ve barolara ilişkin çok sayıda sorunu burada işbirliği içinde çözdük.
 18. Barolarla ilişkilerimizi yoğunlaştırdık.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın konuşmasından sonra Genel Kurul gündeminin 5. maddesi görüşülmeye başlandı.

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF) kapsamında avukatlara yapılacak aylık sosyal yardımın koşullarını belirleyen sosyal yardım yönergesinin uygulanmasında; baroların Türkiye Barolar Birliği’ne üye başına ödemekte oldukları 38,40 TL keseneğin, 40,00 TL arttırılmasına ve ortaya çıkacak miktarın yarısının munzam emeklilik bütçesine aktarılmasına karar verildi.

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Genel Kurul’da tarihi bir karar verildiğini söyleyerek teşekkür etti.

Verilen önergeler üzerine TBB Genel Kurulu, hizmet pasaportu verilmesi ile cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyeleri konusunda bir komisyon oluşturulmasına karar verdi.

Görüşülen gündem maddelerinin ve önergelerin ardından, TBB Başkanı Feyzioğlu, avukatlık mesleğine girişte; staj başvurusu ve staj başarısı değerlendirmesi yapılmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili bilgi sundu. Genel Kurul, yönetmelik değişikliği yapılması konusunda TBB çalışmalarını desteklediğini belirtti.

12. Olağanüstü Genel Kurul güncel meslek sorunlarının görüşülmesinin ardından TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun kapanış konuşmasıyla sona erdi.

[Bu yazı 7457 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™