Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Erdoğan 'örtülü ödenek' rekoru kırdı: İki yılda 978 milyon TL harcadı!
16 Ekim 2012

Başbakan Erdoğan son 1,5 yılda örtülü ödenekten yaptığı harcamalarla rekor kırdı.

Örtülü ödenekte harcama rekoru kıran Başbakan Erdoğan, 2011’de 391 milyon TL, 2012’nin ilk 8 ayında 587 milyon TL harcadı. Bütçe açığı gerekçe gösterilerek zam üstüne zam yapılırken, Başbakan'ın harcadığı milyonlarca TL'nin nereye gittiği ise “gizli” olduğu gerekçesiyle açıklanmıyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, AKP dö­ne­mi­ne ait büt­çe ra­kam­la­rı in­ce­len­di­ğin­de en dik­kat çe­kici başlık “ör­tü­lü ödenek"e ay­rı­lan pa­ra. Ör­tü­lü öde­nek, Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan giz­li hiz­met gi­der­le­ri için har­ca­nan bütçe kalemini ifa­de edi­yor. AKP dö­ne­min­de örtülü ödeneğe ayrılan paydaki büyük artış ise dikkat çekiyor.

2011 ve 2012’de zir­ve
AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu ya­na ör­tü­lü öde­nek için büt­çe­ye ko­nan mik­tar ile ya­pı­lan har­ca­ma ara­sın­da bü­yük oran­da fark­lı­lık­lar bulunuyor. Ör­tü­lü öde­nek­te­ki baş­lan­gıç mik­ta­rı ile yıl so­nun­da­ki har­ca­ma ara­sın­da­ki en bü­yük fark ise 2011 ve 2012’de ger­çek­leş­ti. 2011’de örtülü öde­nek için ay­rı­lan baş­lan­gıç mik­ta­rı 500 bin TL idi. Ama Er­do­ğan, top­lam 391 mil­yon li­ra har­ca­dı. Bu sayı, 2012’nin ilk 8 ayın­da 587 milyon TL ol­du. Ya­ni son 10 yı­lın en yük­sek dü­ze­yi­ne çıktı. Sadece tem­muz ve ağus­tosta ör­tü­lü öde­nek­ten 156 mil­yon TL har­can­dı.

“Giz­li­” di­ye açık­lan­mı­yor
Ör­tü­lü öde­nek­ler­le il­gi­li sık sık so­ru öner­ge­le­ri ve­ren CHP’li Ka­mer Genç, “Büt­çe gö­rüş­me­le­rinde ör­tü­lü öde­nek­te baş­lan­gıç­ta kü­çük bir mik­tar yer alı­yor. An­cak bu mik­tar es­ki ra­kam­la 700-800 tril­yo­na ula­şı­yor­. Bu ko­nu­da­ki so­ru­la­ra da ‘giz­li­’ ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le yanıt ve­ril­mi­yo­r” de­di. CHP’li Atil­la Sa­v’­ın, ör­tü­lü öde­nek­le il­gi­li so­ru­su­na ise şu cevap verildi: “Ör­tü­lü öde­ne­ğin tah­si­si il­gi­li Ba­kan­la­rın ve Baş­ba­ka­n’­ın sorumluluğundadır."

Libya’ya örtülüden 300 milyon dolar
Ör­tü­lü öde­nek pa­ra­sıy­la giz­li ope­ras­yon­lar da ya­pı­ldığının belirtildiği haberde, Lib­ya­’da Mu­am­mer Kaddafi'yi deviren mu­ha­lif­le­re ve­ri­len 300 mil­yon do­la­rın da ör­tü­lü öde­nek­ten har­can­dı­ğı iddia edildi. Benzer şekilde Suriyeli muhaliflere de örtülü ödenekten yardım yapıldığı tahmin ediliyor.

Muhaliflere para gönderildi iddiası
Ya­sa ge­re­ği ör­tü­lü öde­ne­ğin ne­re­ye har­can­dı­ğı açık­lan­mı­yor. Bel­ge­le­ri de har­ca­ma son­ra­sı im­ha edi­li­yor. Ör­tü­lü öde­nek ta­ma­men Baş­ba­ka­n’­ın inisi­ya­ti­fin­de. An­cak bu örtülü ödeneğin sa­de­ce “Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğı­” an­la­mı­na gel­mi­yor. Baş­ba­ka­n’­ın em­riy­le di­ğer ba­kan­lık­lar ve ku­rum­lar da örtülü öde­nek­ten ya­rar­la­na­bi­li­yor. Bu ku­rum­la­rın ba­şın­da Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) ge­li­yor. Son gün­ler­de ise Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­re örtü­lü öde­nek­ten pa­ra gön­de­ril­di­ği id­di­ala­rı ko­nu­şu­lu­yor.

Hangi Başbakan örtülü ödenekten ne kadar harcama yaptı?

Çil­ler, 5,3 mil­yon li­ra har­ca­dı
Tansu Çiller 1993 yı­lın­da Baş­ba­kan ol­du. 1996 Mar­t’­a ka­dar Baş­ba­kan­lık yap­tı. İk­ti­dar­da ol­du­ğu son iki yıl­da top­lam 5,3 mil­yon li­ra ör­tü­lü öde­nek harcaması ya­pıl­dı. Çil­le­r’­in, do­lan­dı­rı­cı ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan Sel­çuk Par­sa­da­n’­a örtü­lü öde­nek­ten pa­ra verdiği id­di­a edil­miş­ti.

Erbakan, 6,3 mil­yon li­ra­lık har­ca­ma yap­tı
Re­fah-Yol hü­kü­me­ti dö­ne­min­de Ha­zi­ran 1996- Ha­zi­ran 1997 ara­sı Baş­ba­kan­lık yap­tı. O bir yıl­da da ör­tü­lü öde­nek­ten 6,3 mil­yon TL har­ca­dı. Ör­tü­lü öde­nek­ten Çe­çen­le­re pa­ra ak­ta­rıl­dı­ğı id­dia edil­miş­ti. Er­ba­kan, par­ti­si­ne “Bu ko­nu­da ko­nuş­ma­yı­n” ta­li­ma­tı ver­miş­ti.

Yılmaz'ın ör­tü­lü büt­çe­sin­den 8,8 mil­yon TL git­ti
Ana­va­tan Par­ti­si es­ki Ge­nel Baş­ka­nı Me­sut Yıl­maz, Ha­zi­ran 1997’den Ocak 1999’a ka­dar Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otur­du. Sa­de­ce 1998 yı­lın­da örtülü öde­nek­ten 8,8 mil­yon TL har­ca­dı. Mesut Yıl­maz dö­ne­mi­nde yapılan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı da çok ko­nu­şul­du.

Ecevit, 170 mil­yon TL’­lik öde­nek kul­lan­dı
Ocak 1999’da­ki se­çim­ler­den son­ra Baş­ba­kan ol­du. AKP dö­ne­mi­ne ka­dar da Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otur­du. İk­ti­dar­da­ki 3 yıl­da top­lam 170 milyon TL ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı yap­tı. Bülent Ece­vit dö­ne­min­de en çok kay­nak ise is­tih­ba­rat har­ca­ma­la­rı­na ak­ta­rıl­dı.

(SolHaber)

[Bu yazı 1674 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™