Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi V
4 Mayıs 2012, Av. İ. Güneş GÜRSELER
, Av. İ. Güneş GÜRSELER

"Avukatlık Bürosu" - "Avukatlık Ortaklığı"

Türkiye Barolar Birliği’nin “AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ” üzerinde, kendimce önemli gördüklerime ilişkin görüşlerimi açıklamayı sürdürüyorum. Bu beşinci yazımda; “avukatlık bürosu” ve “avukatlık ortaklığı” konuları üzerinde durmak istiyorum.
 
                        Yürürlükteki yasamız “Avukatların birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmaları” kenar başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının; “Avukatlar, mesleki çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler.”  hükmü ile avukatların, “avukatlık bürosu” ya da “avukatlık ortaklığı” şeklinde “birlikte” çalışabileceklerini düzenlemiştir. Bu maddeye yapılan 44/A eklemesi ile “avukatlık bürosu”nun, 44/B ile de “avukatlık ortaklığı”nın  çalışma yöntemi tanımlanmıştır. Türkiye Barolar Birliği tarafından tartışmaya açılan metinde ise “avukatlık bürosu” için önemli bir değişiklik önerilmemekte, 44/C ve 44/D eklemeleri ile “avukatlık ortaklığı” için düzenlemeler önerilmektedir.
 
                        Bu önerileri değerlendirmeden önce uygulamadaki fiili durumu vurgulayarak, böyle iki farklı birlikte çalışma yöntemine gerek olup olmadığının da düşünülmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
 
                        Ulaşılan sayısal düzey konusunda elimizde bir veri olmasa da yürürlükteki yasa hükümlerinin meslektaşlarımızı bu iki birlikte çalışma türüne, özellikle de “avukatlık ortaklığı”na yönlendirmeğe yetmediğini biliyoruz.  Meslektaşlarımız genelde   (bence yasaya aykırı olarak) ya “ücretli avukat” - “işveren avukat” birlikteliği ile ya da aynı adresi barolarına kendi müstakil büroları olarak gösterip,   mekanın ortak giderlerini birlikte ödeyerek, “gider ortağı” şeklinde ifade edilen, bazen ortak vekaletname  aldıkları, ayrı ayrı vergi mükellefi oldukları bir beraberliği tercih etmektedirler.
 
                        Çalışma metni hazırlanırken bu fiili durumun bilinci ile olsa gerek “avukatlık ortaklığı” na ilişkin düzenlemelere ağırlık verilmiştir. Örneğin;
 
-          Vergilendirme bakımından sermaye şirketlerine ilişkin hükümlere tabi olacaklar ve sermaye şirketlerinin tutmak zorunda oldukları defterleri tutacaklardır.
-          Yeni ortakların girmesi, birinin ayrılması ya da ölümü ortaklığın adının değiştirilmesini gerektirmeyecektir.
-          Baro keseneğinin ödenmesinde hem ortaklığa hem de ortaklara kesenek ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu önerinin avukatlık ortaklığını özendirici değil caydırıcı olacağı görüşündeyim.
-          Yürürlükteki 44/B-a/4 maddedeki   sınırsız sorumluluk kaldırılmıştır.
-          “Ortaklığın diğer ortaklarının ortaklığın borçlarından ve kusurlu ortağın borç ve sorumluluklarından dolayı bireysel sorumlulukları yoktur.”
-          “Vekaletnameler ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık iş veya davayı takip edecek avukatlara yetki belgesi verir.” (44/C-2) Bence, vekaletnameye ortak avukatların isimlerinin de yazılması ile sürekli olarak yetki belgesi düzenlenmesi zorluğunu ortadan kaldıracaktır.
-          Ortaklıkta çıkacak uyuşmazlıklar önce sulh yolu ile çözülmeye çalışılacak, bu mümkün olmaz ise baro nezdinde görevlendirilecek üç avukattan oluşan hakem kurulu tarafından tahkim yolu ile çözülecektir. Böylelikle çalışma metninde iki farklı konuda   hakem ile çözüm önermektedir. Birbiriden farklı iki düzenleme yapılmıştır; 44/D madde ile ortaklık içindeki uyuşmazlıkların çözümü için üç avukattan oluşan hakem kurulu önerilmiş, avukat ile iş sahibi arasında çıkacak ücret uyuşmazlıkları için ise 167 inci madde ile  bir hakemin görevli olması düzenlenmiştir.
 
Uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünün önerilmesi
karşısında önceki yazımda belirttiğim görüşümü tekrarlıyorum: Bilindiği gibi 167 nci maddenin iptali avukatlık ortaklığındaki uyuşmazlıkların çözümü ile görevlendirilen baro hakem kurulunu da ortadan kaldırmıştı. Ancak buna ilişkin 44/B-b maddede,   167 nci maddeye yapılan gönderme duruyordu. Şimdi, değişiklik önerisinde 44/D madde ile avukatlık ortaklığındaki uyuşmazlıkların çözümü için yeniden “baro hakem kurulu” oluşturuluyor. 167 inci maddede ise öncekinden farklı olarak “bir hakem” ile çözüm öneriliyor. Önerilen bu düzenlemelerin iptal kararına ne kadar uygun olduğu tartışılmalıdır.
 
Ayrıca 167 nci maddenin önceki yazılarımda söz ettiğim kavram
karışıklıklarının yol açtığı bir eksikliği de içerdiğini belirtmeliyim. Bu madde, “avukat” ile iş sahibi arasında çıkan ücrete ilişkin uyuşmazlıkların çözümünü düzenlemektedir. Avukatlık bürosu ya da ortaklığının iş sahibi ile olan ücret uyuşmazlıklarının çözümü için  bir düzenlemeye gerek yok mudur?  Uygulamada, iş sahibi ile ücret sözleşmesini tüzel kişiliği olan “avukatlık ortaklığı”, tüzel kişiliği olmayan “avukatlık bürosu”nda ise büro adına ortaklardan biri, bir kaçı ya da hepsi imzalamaktadır. Bu nedenle ücret uyuşmazlığını, “avukat ile iş sahibi arasında çıkan ücrete ilişkin uyuşmazlıklar” olarak sınırlamak yanlıştır.
 
Sürdürülen bir başka kavram kargaşası örneği de yürürlükteki yasadaki
çalışan avukat” tanımının önerilen  44/B-a/4 madde ile  korunmasıdır.  Burada ifade edilmek istenenin yürürlükteki yasamızın 12/c maddesinde “bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık” olduğu düşünülebilir. Ancak, görüldüğü gibi yasa, bu tür bir çalışmanın “bir avukat yazıhanesinde” yapılabileceğini düzenlemektedir. Bu nedenle bütün bu karışıklık yaratan kavramları çok açık ve ayrıntılı olarak tanımlamak gerekmektedir. Bu yapılmadığı ve düzenlemeleri önerenler de işleyişi tam olarak izleyemedikleri  için uygulamada sakıncalar yaratacak metinler ortaya çıkmaktadır. Örneğin, “avukatlık bürosu”nun nasıl işlediğinin pek bilinmediği anlaşılmaktadır. Oysa, “avukatlık bürosu” birlikteliği tipik bir “adi ortaklık” türü ve işleyişidir. Tüzel kişiliği yoktur ancak vekaletname ortak avukatlar adına birlikte düzenlenmektedir,  iş sahibi ile avukatlık ücret sözleşmesi büro adına düzenlenmektedir,  vergi mükellefidir, vergi numarası vardır, serbest meslek makbuzu ile gelirleri tahsil etmekte, adına düzenlenen faturalarla harcamalarda bulunmakta, katma değer vergisini ödemekte,  yıl sonunda gelir gider farkı kar ya da zarar olarak ortak avukatlara aktarılmaktadır. Ortak avukatlar büro için bireysel olarak herhangi bir harcamada bulunmamaktadırlar. Tüm giderler “avukatlık bürosu”nun gelirlerinden karşılanmaktadır. Avukatlar da bu ortaklık nedeni ile gelir vergisi mükellefidirler ve yıl sonunda büronun gelirinden paylarına düşeni beyan ederek vergilerini ödemektedirler. Bu nedenle stajın “avukatlık bürosu” ortağı olan avukatın yanında  yapılması düzenlemenin “avukatlık bürosu” işleyişi  ile çelişkilidir, hele (önerinin 22/5 maddesinde olduğu gibi) stajyerin bursunun ve sigorta priminin “avukat” tarafından ödenmesi fiilen ve hukuken mümkün değildir. Burs ve sigorta primi “avukatlık bürosu” tarafından ödenirken ortaklardan birinin stajyeri olarak görünmek doğru değildir.
 
                        Çelişkilere ve karışıklıklara neden olan bu iki ayrı birlikte çalışma yönteminin “avukatlık ortaklığı” altında teke indirilmesinin daha yararlı olacağı görüşündeyim. Ancak böyle bir düzenleme de  aceleye getirilmeden ayrıntılı bir çalışma sonunda yapılmalıdır.4.5.2012
[Bu yazı 3675 kez okundu]
Av. İ. Güneş GÜRSELER

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [68]
[12 Ağustos 2018] MACAR AVUKATLIK YASASI YENİLENDİ, DARISI BAŞIMIZA. ... [18 Nisan 2018] BİR BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI DAHA YAPILDI. ... [2 Mart 2018] BİZDE DE OLABİLİR Mİ DERSİNİZ? ... [30 Ocak 2018] ÖNLEYİCİ/KORUYUCU AVUKATLIK HİZMETİNİN ÖNEMİNİ BİR TÜRLÜ ANLATAMADIK. ... [22 Ocak 2018] YETKİ BELGESİNİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ? ... [5 Aralık 2017] BAZI BAROLARIMIZIN "GENÇ OFİS"UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN? ... [21 Kasım 2017] HUKUK FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYONU UYGULAMASINDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLMELİDİR. ... [27 Ekim 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [25 Eylül 2017] AVUKATA SALDIRMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ ... [21 Ağustos 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER (II) ... [18 Temmuz 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [3 Mart 2016] GENÇ AVUKATLARA GÜNCEL ÖNERİLER ... [4 Mayıs 2015] SİYASETİN YARGISALLAŞMASI ... [18 Ağustos 2014] 223 GÜNDE 308 YASA DEĞİŞTİ, "HAYIRLI BAŞARILAR". ... [28 Nisan 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREMEDİ... ... [5 Şubat 2013] AVUKAT CÜBBESİNİN ANLAMI KALDI MI? ... [31 Ocak 2013] Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndan Beklentiler ... [17 Ocak 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN "KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ" ... [18 Aralık 2012] AVUKAT İNTİHARLARI... ... [12 Kasım 2012] BU YAZILAR ESKİDİ Mİ DERSİNİZ? ... [9 Eylül 2012] UTANDIM... ... [31 Temmuz 2012] ÖZÜR DİLERİM, GÖREMEMİŞİM! ... [23 Temmuz 2012] Barolarımız Bir Kongre Dönemini Daha Tamamlıyor ... [8 Temmuz 2012] Müjde, Avukatlık Yasası'nın İki Maddesi Daha Değişiyor!!! ... [30 Haziran 2012] BİR "İRONİ" ... [18 Haziran 2012] BARO SEÇİMLERİNDE NİSPİ TEMSİL Mİ ÇARŞAF LİSTE Mİ? ... [25 Mayıs 2012] HAYALİ İHBARCININ GÜCÜ ... [8 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi VI ... [21 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi IV ... [13 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi III ... [7 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi II ... [25 Mart 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi ... [11 Mart 2012] "NİTELİKLİ YARGILANMA HAKKI"(*) ... [1 Mart 2012] Tecrit ve işkence ... [8 Şubat 2012] TBB 'yi Yüksek Yargı Organlarından Saymama Anlayışı Sürüyor ... [17 Ocak 2012] YENİ AVUKATLIK YASASI KORKUSU... ... [8 Ocak 2012] AFYONKARAHİSAR BAROSU'NUN EYLEMİ ... [29 Aralık 2011] İzmir Barosu Anketinin Düşündürdükleri ... [16 Aralık 2011] Türkiye Barolar Birliği'nin 2011/79 Numaralı Duyurusu ... [9 Aralık 2011] "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" ... [29 Kasım 2011] YENİ AVUKATLIK YASASI'NA GEREK VAR MI? ... [20 Kasım 2011] Marmara Denizi Çevre Sorunlarına Küresel ve Hukuksal Bakış ... [11 Kasım 2011] VESAYETÇİ ANAYASA İSTİYORUM... ... [16 Ekim 2011] "PABUÇÇU MUŞTASI" ... [9 Ekim 2011] Gençler Bu Yıl Da Hukuk Fakültelerini Tercih Etti. ... [28 Eylül 2011] Baro Yönetimlerimiz Birinci Yıllarını Doldururken... ... [3 Eylül 2011] AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ ... [18 Ağustos 2011] Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Uyarısı ... [7 Ağustos 2011] Kim Kiminle Anılmalıdır, Avukat Mı Müvekkille, Müvekkil Mi Avukatla? ... [31 Temmuz 2011] Bahçeşehir Hukuk Mezunları New York'ta Avukatlık Yapabilecek ... [19 Temmuz 2011] Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da ... [25 Haziran 2011] Adalet Bakanlığı'na Avukat Bakan Yardımcısı Atanmalıdır ... [1 Haziran 2011] İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanlarına Açık Mektup ... [13 Mayıs 2011] TBB 31. Olağan Genel Kurulu; İşlevsizliğe Bir Örnek Daha! ... [1 Nisan 2011] Türkiye Bankalar Birliğinden "Hassasiyet" Beklemek. ... [21 Mart 2011] TBB'DE YENİDEN SEÇİLEMEYENLERİN HUKUKİ DURUMU ... [13 Şubat 2011] YENİDEN BAŞLAYAN "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" TARTIŞMALARINA KATKI ... [17 Ocak 2011] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ! ... [6 Ocak 2011] CMK DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYUNDAN NASIL KAÇIRILDI? ... [26 Aralık 2010] BAROLARIMIZ GENEL KURULLARINI TAMAMLADI, ŞİMDİ NE YAPACAKLAR? ... [17 Kasım 2010] ADIM ADIM "KARŞI DEVRİM"! ... [8 Kasım 2010] BARO GENEL KURULLARINDA ÇOĞUNLUK NEDEN SAĞLANAMIYOR? ... [16 Ekim 2010] "DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSU" OLMAK. ... [9 Ekim 2010] BARO BAŞKANLARI SINAVI GEÇEMEDİ ... [30 Haziran 2010] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ "STK" DEĞİLDİR! ... [15 Mart 2010] BİR ÖZELEŞTİRİ; BİZ AVUKATLAR, SORUNLARIMIZI NEDEN ÇÖZEMİYORUZ? ... [5 Mart 2010] ?SAVUNMA?NIN ÖRGÜTÜNÜ İÇERMEYEN ?YÜKSEK YARGI? TANIMI EKSİKTİR. ... [11 Ocak 2010] ANAYASA MAHKEMESİ?NİN AVUKATLIK MESLEĞİNE BAKIŞI ...
Av. İ. Güneş GÜRSELER
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™