Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi III
13 Nisan 2012, Av. İ. Güneş GÜRSELER
, Av. İ. Güneş GÜRSELER

MESLEĞE GİRİŞ, SINAV, STAJ, STAJYER BURSU,

STAJYERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ
 
 
 
 
 
                         Türkiye Barolar Birliği’nin “AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ”   üzerinde, kendimce önemli gördüklerime ilişkin görüşlerimi açıklamayı sürdürüyorum. Bu üçüncü yazımda; mesleğe giriş, sınav ve staja ilişkin öneriler üzerinde durmak istiyorum.
 
            Önceki iki yazımda belirttiğim gibi Çalışma Metni genel anlayış olarak
mesleğin niceliksel sorunlar yaşadığını kabul ederek buna ilişkin çözümler arıyor. Bu konudaki en temel çözüm önerisini sınavın yeniden düzenlenmesi ve   staja kabul edilecek aday sayısının sınırlanması oluşturuyor.
 
                           Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi’nin, 5558 sayılı “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un avukatlık sınavını kaldıran, 1. maddesini iptal edenEsas 2007/16,  Karar 2009/147 sayılı ve 15.10.2009 tarihli kararı gerekçeli olarak 8.1.2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
 
                         Anayasa Mahkemesi’nin avukatlık sınavının kaldırılmasının yerinde olmadığını belirtirken ya da bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması gerektiğini belirtirken dayandığı gerekçe;
                       
                   “Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan “bağımsız yargı”, yargının olmazsa olmaz koşulu olan “savunma” ile birlikte anlam kazanır. Savunma, “sav-savunma-karar” üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir. Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir.
                        Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması, hem kamunun hem de yargının beklediği bir husus olup, bunun sağlanmasında mesleğin gelişmesine katkı kadar mesleğe seçilme de önem kazanır. Sadece temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, bir mesleği yürütmek için yeterli olamaz. Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte seçme ya da elemeyi de içerir.
 
                   şeklinde olmuştur.
 
                   Bu gerekçe aşağıdaki kabullere dayanmaktadır.
 
-          Sadece temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, avukatlık mesleğini yürütmek için yeterli olamaz.
-          Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte seçme ya da elemeyi de içerir.
-          Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir.
 
                   Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının yıllardır sürdürdüğümüz “sınav” tartışmalarını en azından,   “olsun mu olmasın mı”  boyutundan kurtarması beklenirdi. Sonuçta böyle de oldu ve en azından mesleğe girişi sınav koşuluna bağlayan ve üzerinde çalışılabilecek bir metin ortaya çıktı. Şimdi yapılması gereken, bütün popülist yaklaşımları terk ederek, bu metin üzerinde tartışarak son şeklini verip yasalaşmasını sağlamaktır.
 
                   Sınav ve staj konusunda önerilen değişiklikler:
 
-          STAJA KABUL EDİLECEK STAJYER SAYISI HER YIL BARO GENEL KURULU TARAFINDAN BELİRLENİYOR.
 
Baro genel kurulunun görevlerini belirleyen 81 inci maddeye yeni 9 uncu fıkra olarak önerilen bu düzenleme ile; baro genel kurullarına staja kabul edilecek stajyer sayısını belirli bir yüzde ile sınırlama görevi veriliyor.   Böylelikle, Tekirdağ Barosu’nun, 9 Ekim 2004 tarihli genel kurul kararı ile 2004-2006 dönemindeki stajyer sayısını sınırlama uygulamasının ne kadar yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. (Bu konuda genel kurula sunulan önerge metni ile karar hakkındaki görüşlerimi Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 2005 yılında yayınlanan 55 inci   Kasım/Aralık sayısının 11-14 sayfalarında yer alan makalemde belirtmiştim.)
 
Yerinde bulduğum ve desteklediğim bu değişiklik önerisi karşısında tek eleştirim iki yılda bir toplanacak baro genel kurulunun bu belirlemeyi her yıl için nasıl yapacağıdır.
 
Bu konudaki bir başka düzenleme ile kontenjanın boşalmasını bekleyemeyen stajyere 15 inci maddenin ikinci fıkrası ile kontenjanı uygun olan başka bir baroya staj için başvurabilme olanağı tanınıyor.
 
-          STAJA KABUL SINAVI DÜZENLENİYOR.
 
Stajyer adayının staja kabul edilebilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından çoktan seçmeli olarak yapılacak devlet sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekiyor.
 
-          ÜÇ YIL İÇİNDE DÖRT KEZ SINAVA GİRME HAKKI OLAN ADAY BAŞARISIZ OLURSA BİR DAHA SINAVA GİREMİYOR.
 
-          STAJ SÜRESİ İKİ YILA ÇIKARILIYOR.
 
Stajın dört ayı doğrudan Avukatlık Akademisi’nde, sekiz ayı adli ve idari yargı organları ve dairelerinde, on iki ayı en az beş yıl kıdemi olan bir “avukat” yanında yapılması düzenleniyor. (15 inci maddenin 3 üncü fıkrası)
Önceki yazılarımda belirttiğim; “avukat”, “avukatlık bürosu” ve “avukatlık ortaklığı” tanımlarının yapılmamasının yarattığı belirsizliğin altını tekrar çizmek istiyorum. Staj “avukatlık ortaklığı” ya da “avukatlık bürosu” yanında yapılamaz mı?
 
-          AVUKATLIK AKADEMİSİ VE ADLİYE STAJI SÜRESİNCE STAJYERLERDEN ŞARTLARI UYGUN OLANLARA VEKALET PULU GELİRLERİNDEN BAROLAR TARAFINDAN BURS, TBB TARAFINDAN STAJ KREDİSİ VERİLİYOR.
 
Yeniden düzenlenen 27 nci madde ile yapılan bu düzenlemeden bursun karşılıksız olduğu, kredinin ise geri ödeneceği, aynı stajyerin hem barodan burs hem de TBB’den  kredi alabileceği anlaşılıyor. Karşılıksız bir burs için yapılacak taleplerde baroları stajyerin koşullarının uygunluğunu değerlendirme durumunda bırakmak sağlıklı sonuç vermeyecek ve tartışmalara neden olacaktır.
 
Vekalet pulu gelirleri bu şekilde kullanılabilecek boyutlara ulaşıyor ise bunun daha uygunu burs değil de her stajyere ücret verilmesidir.
 
-          STAJYERLERİN AVUKATLIK AKADEMİSİ VE ADLİYE STAJI SÜRESİNCE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SİGORTALANMALARINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ TBB TARAFINDAN VEKALET PULU GELİRLERİNDEN ÖDENİYOR.(Madde 27/e)
 
27 nci maddede önerilen bu değişikliklerle vekalet pulu gelirleri için staj kredisinden başka burs ve sosyal güvenlik primi olarak iki yeni gider kalemi daha getiriliyor. Stajyerler için yapılacak harcamaları bu boyutta arttırmak daha geniş çalışma ve tartışmaları gerektirir düşüncesindeyim.
 
-          YANINDA STAJ YAPILAN AVUKAT STAJYERE BURS VERİYOR VE SOSYAL GÜVENCE SAĞLIYOR.(Madde 22)
 
Kavram kargaşasını bu madde üzerinde de dile getirmem gerekiyor; “yanında staj yapılacak avukat” ifadesi kullanılıyor. Beşinci fıkrada burs ve prim ödemelerinin avukat veya avukatlık ortaklığı tarafından gider olarak yazılabileceği belirtiliyor. “Avukatlık bürosu” stajyere verdiği bursu,  ödediği sigorta primini gider yazamayacak mı?
Bugünkü değerlerle ayda yaklaşık 1000 TL lik bir maliyeti karşılamaya yanında staj yapılacak meslektaşlarımız ne kadar istekli olacaktır?
 
Stajın ilk yılında bu ödemeleri yapan TBB, ikinci yıl için de yapamaz mı?
 
-          STAJYERE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK AKADEMİSİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLİYOR.
 
Değişiklikteki en önemli önerilerden biri meslek içi eğitimde bir aşama olan Türkiye Barolar Birliği Adalet Akademisi’dir. Akademi bütün unsurları ile kuruluşunu tamamlayıp sürekli eğitim verebilir düzeye gelebildiğinde mesleğimiz için önemli bir kazanım olacaktır.
 
-          STAJ SONU YETERLİK SINAVI DÜZENLENİYOR. (Madde 31)
 
Türkiye Barolar Birliği Adalet Akademisi’nde, stajyerin bağlı olduğu baro temsilcisinin de katılımıyla, stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk kurallarını ve ilkelerini olaylara uygulayabilme yeterliliğinin değerlendirilmesi için yılda iki defa açılacak olan bir yeterlilik sınavı düzenleniyor.
 
-          STAJ SONU YETERLİK SINAVINI STAJ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN BAŞLAYARAK İKİ YIL İÇİNDE GİRİLECEK EN FAZLA DÖRT SINAVDA BAŞARMAK GEREKİYOR. BAŞARAMAYAN AVUKAT OLAMIYOR.
 
-          HUKUK FAKÜLTESİNDEN BU KANUNUN KABULÜNDEN ÖNCE MEZUN OLANLAR YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR YIL İÇİNDE STAJ BAŞVURUSU YAPTIKLARINDA STAJ VE SINAV KONUSUNDAKİ YENİ DÜZENLEMELERE TABİ OLMAYACAKLAR.
 
-          KANUNUN KABULÜ TARİHİNDE STAJ İÇİN BAŞVURMUŞ OLANLARA DA DEĞİŞİKLİKLER UYGULANMAYACAK.
 
-          KANUNUN STAJ VE SINAVA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIKTAN ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.
 
Av. İ. Güneş Gürseler
gunes@gurselertufan.av.tr
[Bu yazı 4116 kez okundu]
Av. İ. Güneş GÜRSELER

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [68]
[12 Ağustos 2018] MACAR AVUKATLIK YASASI YENİLENDİ, DARISI BAŞIMIZA. ... [18 Nisan 2018] BİR BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI DAHA YAPILDI. ... [2 Mart 2018] BİZDE DE OLABİLİR Mİ DERSİNİZ? ... [30 Ocak 2018] ÖNLEYİCİ/KORUYUCU AVUKATLIK HİZMETİNİN ÖNEMİNİ BİR TÜRLÜ ANLATAMADIK. ... [22 Ocak 2018] YETKİ BELGESİNİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ? ... [5 Aralık 2017] BAZI BAROLARIMIZIN "GENÇ OFİS"UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN? ... [21 Kasım 2017] HUKUK FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYONU UYGULAMASINDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLMELİDİR. ... [27 Ekim 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [25 Eylül 2017] AVUKATA SALDIRMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ ... [21 Ağustos 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER (II) ... [18 Temmuz 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [3 Mart 2016] GENÇ AVUKATLARA GÜNCEL ÖNERİLER ... [4 Mayıs 2015] SİYASETİN YARGISALLAŞMASI ... [18 Ağustos 2014] 223 GÜNDE 308 YASA DEĞİŞTİ, "HAYIRLI BAŞARILAR". ... [28 Nisan 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREMEDİ... ... [5 Şubat 2013] AVUKAT CÜBBESİNİN ANLAMI KALDI MI? ... [31 Ocak 2013] Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndan Beklentiler ... [17 Ocak 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN "KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ" ... [18 Aralık 2012] AVUKAT İNTİHARLARI... ... [12 Kasım 2012] BU YAZILAR ESKİDİ Mİ DERSİNİZ? ... [9 Eylül 2012] UTANDIM... ... [31 Temmuz 2012] ÖZÜR DİLERİM, GÖREMEMİŞİM! ... [23 Temmuz 2012] Barolarımız Bir Kongre Dönemini Daha Tamamlıyor ... [8 Temmuz 2012] Müjde, Avukatlık Yasası'nın İki Maddesi Daha Değişiyor!!! ... [30 Haziran 2012] BİR "İRONİ" ... [18 Haziran 2012] BARO SEÇİMLERİNDE NİSPİ TEMSİL Mİ ÇARŞAF LİSTE Mİ? ... [25 Mayıs 2012] HAYALİ İHBARCININ GÜCÜ ... [8 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi VI ... [4 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi V ... [21 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi IV ... [7 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi II ... [25 Mart 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi ... [11 Mart 2012] "NİTELİKLİ YARGILANMA HAKKI"(*) ... [1 Mart 2012] Tecrit ve işkence ... [8 Şubat 2012] TBB 'yi Yüksek Yargı Organlarından Saymama Anlayışı Sürüyor ... [17 Ocak 2012] YENİ AVUKATLIK YASASI KORKUSU... ... [8 Ocak 2012] AFYONKARAHİSAR BAROSU'NUN EYLEMİ ... [29 Aralık 2011] İzmir Barosu Anketinin Düşündürdükleri ... [16 Aralık 2011] Türkiye Barolar Birliği'nin 2011/79 Numaralı Duyurusu ... [9 Aralık 2011] "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" ... [29 Kasım 2011] YENİ AVUKATLIK YASASI'NA GEREK VAR MI? ... [20 Kasım 2011] Marmara Denizi Çevre Sorunlarına Küresel ve Hukuksal Bakış ... [11 Kasım 2011] VESAYETÇİ ANAYASA İSTİYORUM... ... [16 Ekim 2011] "PABUÇÇU MUŞTASI" ... [9 Ekim 2011] Gençler Bu Yıl Da Hukuk Fakültelerini Tercih Etti. ... [28 Eylül 2011] Baro Yönetimlerimiz Birinci Yıllarını Doldururken... ... [3 Eylül 2011] AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ ... [18 Ağustos 2011] Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Uyarısı ... [7 Ağustos 2011] Kim Kiminle Anılmalıdır, Avukat Mı Müvekkille, Müvekkil Mi Avukatla? ... [31 Temmuz 2011] Bahçeşehir Hukuk Mezunları New York'ta Avukatlık Yapabilecek ... [19 Temmuz 2011] Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da ... [25 Haziran 2011] Adalet Bakanlığı'na Avukat Bakan Yardımcısı Atanmalıdır ... [1 Haziran 2011] İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanlarına Açık Mektup ... [13 Mayıs 2011] TBB 31. Olağan Genel Kurulu; İşlevsizliğe Bir Örnek Daha! ... [1 Nisan 2011] Türkiye Bankalar Birliğinden "Hassasiyet" Beklemek. ... [21 Mart 2011] TBB'DE YENİDEN SEÇİLEMEYENLERİN HUKUKİ DURUMU ... [13 Şubat 2011] YENİDEN BAŞLAYAN "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" TARTIŞMALARINA KATKI ... [17 Ocak 2011] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ! ... [6 Ocak 2011] CMK DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYUNDAN NASIL KAÇIRILDI? ... [26 Aralık 2010] BAROLARIMIZ GENEL KURULLARINI TAMAMLADI, ŞİMDİ NE YAPACAKLAR? ... [17 Kasım 2010] ADIM ADIM "KARŞI DEVRİM"! ... [8 Kasım 2010] BARO GENEL KURULLARINDA ÇOĞUNLUK NEDEN SAĞLANAMIYOR? ... [16 Ekim 2010] "DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSU" OLMAK. ... [9 Ekim 2010] BARO BAŞKANLARI SINAVI GEÇEMEDİ ... [30 Haziran 2010] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ "STK" DEĞİLDİR! ... [15 Mart 2010] BİR ÖZELEŞTİRİ; BİZ AVUKATLAR, SORUNLARIMIZI NEDEN ÇÖZEMİYORUZ? ... [5 Mart 2010] ?SAVUNMA?NIN ÖRGÜTÜNÜ İÇERMEYEN ?YÜKSEK YARGI? TANIMI EKSİKTİR. ... [11 Ocak 2010] ANAYASA MAHKEMESİ?NİN AVUKATLIK MESLEĞİNE BAKIŞI ...
Av. İ. Güneş GÜRSELER
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™