Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
YETKİ BELGESİNİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ?
22 Ocak 2018, Av. İ. Güneş GÜRSELER
, Av. İ. Güneş GÜRSELER

Av. Güneş Gürseler

Gürseler&Tufan

Avukatlık Bürosu

 

 

 İşi sonuna kadar takip zorunluluğu ve başkasını tevkil” kenar başlıklı 171 inci maddesinde tevkile ilişkin düzenlemeler yürürlükte iken  2001 yılında 4667 sayılı Yasa’nın 36 ncı  maddesi ile Avukatlık Yasamızın 56 ncı maddesine eklenen 5 inci  fıkra   yetki belgesi” uygulamasını   meslek yaşamımıza katmıştır.

Bu düzenlemeye neden gerek duyulduğu,  bir düzenleme yapılacak ise neden  doğru yeri olan 171 inci maddede yapılmayarak, hem de kenar başlığı “Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı” olan 56 ncı maddede  yapıldığı,  yasamızın bir çok maddesinde olduğu gibi kolay anlaşılır değildir.

Madde gerekçesindeki açıklama ise; “avukatların birlikte çalışmaları kolaylaştırılmakta ve “avukatlık ortaklığı”na ilişkin düzenlemeye paralel olarak, avukatların tevkil yetkisi olan bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata, müvekkillerini temsilen vekaletname hükmünde bir yetki belgesi verebilmeleri sağlanmaktadır.” şeklindedir. (https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss413m.htm) Gerekçeden yola çıkarsak amacın 44/A ve 44/B maddeleri ile avukatların birlikte çalışma yöntemi olarak  ilk kez düzenlenen     “avukatlık bürosu”nun ve “avukatlık ortaklığı”nın işleyişini kolaylaştırmak olduğu değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeyi destekleyen de gerekçede ve  maddede yer alan  başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini  kapsayacak şekildehükmüdür. Anlaşılan odur ki avukatların birlikte çalışmalarının kurumlaşmasını isteyen kanun koyucu bunu kolaylaştırmak ve özendirmek üzere avukatlık bürosunu/ortaklığını kuran ortakların öncesinde kendilerinin takip ettikleri iş ve davalarına ilişkin bütün vekaletnamelerini  ortaklığa ya da ortağına bir yetki belgesi ile kolayca devredebilmesi amaçlanmaktadır. Amaç bu ise bu hüküm neden   “avukatlık bürosu” ve “avukatlık ortaklığı”nı düzenleyen 44 üncü madde içine alınmamıştır bilinmez.

            Avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı için getirilen düzenleme yasaya bu açıklıkta yerleştirilmediği için uygulama bugün çok farklı şekilde ve sorunlar yaratarak işimize geldiği gibi sürdürülmektedir.

Bütün bunlara karşın güncel uygulamaları da dikkate alarak yapılabilecek en uygun yorum,  tevkil yetkisi içeren vekaletname ile yüklendiği işin takibi sırasında bir meslektaşının yardımına gereksinim duyan avukatın bu acil yardımı almasının kolaylaştırılmasının amaçlandığıdır. Buna bir de tevkile ilişkin vekaletnamenin noterde düzenlenmesi zorunluğunu ortadan kaldırma amacı eklenebilir.

Yetkilendirmeyi gerçekleştirebilmek için vekaletname bilgilerinin ve içerdiği yetkilerin devredildiğini belirten kısa bir yetki belgesi vekaletname sahibi avukat tarafından düzenlenip imzalanmaktadır.   Bu nedenle de yetki belgesinin somut bir iş, dava ya da takip için süreli olarak düzenlenmesi gerekir.

Amacından, şeklinden ve içeriğinden anlaşılacağı gibi bu yetkilendirme, vekaletname sahibi avukatın müvekkili ile yetkilendirilen avukat arasında yeni bir vekalet/avukatlık sözleşmesi,  vekil – müvekkil ilişkisi yaratmamaktadır. Yetkilendirilen avukatın öncelikli sorumluluğu ve ilişkisi kendisini yetkilendiren avukata karşıdır. Yetkilendirilen avukat, 171 inci madde kapsamında yetkilendirenin müvekkiline karşı onunla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur, 171 inci maddenin son fıkrası hükmüne göre de yetkilendirilen ve işi birlikte takip eden avukat müvekkilden herhangi bir ücret isteyemez.

            56 ncı maddenin 5 inci fıkrasının yürürlükte olduğu yaklaşık on yedi yıllık süreçte,  mesleğimizin içinde bulunduğu niceliksel sıkıntıların da baskısıyla sergilenen ve  amaçla bağdaşmayan uygulamalar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay hukuk daireleri (*) idare mahkemeleri, ceza mahkemeleri, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu  kararlarına konu olan sorunları ortaya çıkarmıştır. 

Örneğin;

-          Yetkilendiren avukat ile yetkilendirilen avukat arasında sorunlar yaşanabilmektedir.

-          Yetkilendiren avukatın müvekkili ile yetkilendirilen avukat arasında sorunlar çıkabilmektedir.

-          Yetki belgesinin UYAP sistemine yeni bir vekil olarak işlenmesi tebligat gibi konularda sorunlar yaratmaktadır.

-          Yetkilendirilen avukat yetki belgesi nedeni ile gelir vergisi sorunları yaşamaktadır.

Örneklerine meslek yaşamımızda yakından tanık olduğumuz bu sorunların ulaştığı boyutları ve yol açtığı zararları  çeşitli yargı ve disiplin kararlarında görmekteyiz:

1.   Yetkilendirilen avukat ile yetki veren avukat arasında ücret sorunu yaşanmakta, yetkilendirilen avukat yetki veren avukatın müvekkilinden ücret talep etmekte, dava açıp icra takibine girişebilmektedir.

 

Örneğin bu sorun TBB Disiplin Kurulu’nun 8.2.2014 tarih 2013/534-2014/75 sayılı kararına konu olmuştur:

 

“Dosya kapsamına göre  Şikayetlinin davalara Şikayetçi tarafından düzenlenen yetki belgesi ile katıldığı, tahsil ettiği vekalet ücreti hususunda Şikayetçiye bilgi vermediği, şikayetçinin vekalet ücretini tahsil için icra takibi yapmak, itirazın iptali davası açmak zorunda kaldığı tartışmasızdır.

 

Avukat meslektaşının vekalet ücreti ile ilgili konularda duyarlı olmalı, paylaşmayı bilmeli, meslektaşının ücret almasını bertaraf edici  önlemler almaktan özenle kaçınmalıdır.” (DİSİPLİN KURULU KARARLARI  Cilt:1 s:482 Türkiye Barolar Birliği Yayını)

Yetkilendirilen avukatın yetkilendiren avukatın müvekkilinden ücret talep etmesi sorunu karşısında, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu önceki başkanlarından Av. Haşim Mısır:

 “İş sahibinin ödeyeceği ücret tektir. Avukatların emeklerine göre ücreti hak kazanırlar. Bu durumda iş birlikte götürülmüş ise yetki verilen avukat avukat iş sahibinden ücret isteyemez. Ancak yetkilendirenden ister. İş sahibinden ücret isteme hakkı işi alan avukatındır. İş tamamen yetkilendirilen avukata terk edilmiş ise, yetkilendirilen avukat iş sahibinden ücret isteyebilir. İş sahibinden istenebilecek ücret gene tektir. Ancak avukatlar emeklerine göre paylaşacaklardır.” görüşünü belirtmiştir.(Haşim Mısır, Avukatlık Disiplin Hukuku, Genişletilmiş 3. Baskı, Sayfa 51, Gaziantep 2016)

2.      Azledilen avukatın verdiği yetki belgesi ile işleri takibe devam eden avukat TBB Disiplin Kurulu’nun 26.6.2015 tarih 508-476 sayılı kararı ile cezalandırılmıştır. (DİSİPLİN KURULU KARARLARI VE KARŞI OYLAR  Cilt:2 s:1862 Türkiye Barolar Birliği Yayını)

3.      Aynı büroda sigortalı çalışan avukata yetki belgesi düzenleyerek menfaati zıt taraflara avukatlık hizmeti verilmesi TBB Disiplin Kurulu’nun 30.5.2015 tarih 201-407 sayılı kararı ile cezalandırılmıştır. (DİSİPLİN KURULU KARARLARI VE KARŞI OYLAR  Cilt:2 s:1264 Türkiye Barolar Birliği Yayını)

4.   Kendisi adına yeni bir yetki belgesi düzenleyen yetkilendirilen avukat

TBB Disiplin Kurulu’nun 21.5.2016 tarih 283-408 sayılı kararı ile cezalandırılmıştır. (DİSİPLİN KURULU KARARLARI  Cilt:1 s:835 Türkiye Barolar Birliği Yayını)

5.    Aynı büroda sigortalı çalışan avukata yetki belgesi düzenlenmesi

TBB Disiplin Kurulu’nun 6.6.2014 tarih  109-345 sayılı kararı ile uygun görülmemiştir.  (DİSİPLİN KURULU KARARLARI  Cilt:1 s:681 Türkiye Barolar Birliği Yayını)

6.      Baro tarafından CMK 150/3 kapsamında görevlendirilen avukatın bir başka avukatı yetkilendirmesi TBB Disiplin Kurulu’nun 9.5.2015 tarih 189-368 sayılı kararı ile uygun görülmemiştir. (DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

Cilt:1 s:530 Türkiye Barolar Birliği Yayını)

7.      Baro kaydını sildiren avukatın devam eden davalarının takibi için yetki belgesi düzenlemesi TBB Disiplin Kurulu’nun 6.7.2014 tarih  241-418 sayılı kararı ile uygun görülmemiştir. (DİSİPLİN KURULU KARARLARI  Cilt:1 s:495 Türkiye barolar Birliği Yayını)

8.      Gerçeğe aykırı düzenlenen yetki belgesi ile işlem takibi cezalandırılmıştır. (TBB Disiplin Kurulu 17.7.2016 tarih 542-500, DİSİPLİN KURULU KARARLARI  Cilt:1 s:293 - TBB Disiplin Kurulu 13.2.2016 tarih 2015/925-2016/124, DİSİPLİN KURULU KARARLARI  Cilt:1 s:229 Türkiye Barolar Birliği Yayını)

 

Bütün bunlar  uygulamanın ne kadar yanlış ve mesleğimize zarar veren boyutlara ulaştığını göstermektedir.  Bu sakıncaların yeni bir Avukatlık Yasası ile düzeltilmesini beklemek uzak bir hayal olduğuna göre bu görev Türkiye Barolar Birliği ve barolarımıza düşmektedir, meslektaşlarımız bu yanlış ve zarar veren uygulamalar nedeni ile uyarılmalıdır.22.1.2018

 (*)

-          http://www.hukukitavsiyeler.com/2015/09/04/yetki-belgesi-ile-is-takibi-yapan-avukatin-hakedecegi-vekalet-ucreti-yargitay-karari/ T.C YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2005/8111 E KARAR NO:2005/16772 K. TARİH:11.11.2005

-          http://www.hukukmedeniyeti.org/karar/83287/davadan-feragat-tevkil-yetkisi-yetki-belgesi/ T.C.Yargıtay15. Hukuk Dairesi Esas No:2014/5100 Karar No:2014/6997 K. Tarihi:2.12.2014 

-          https://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193&t=32673 Hukuk Genel Kurulu 2009/19-516 E. , 2009/575 K.

 

 

[Bu yazı 1234 kez okundu]
Av. İ. Güneş GÜRSELER

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [68]
[12 Ağustos 2018] MACAR AVUKATLIK YASASI YENİLENDİ, DARISI BAŞIMIZA. ... [18 Nisan 2018] BİR BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI DAHA YAPILDI. ... [2 Mart 2018] BİZDE DE OLABİLİR Mİ DERSİNİZ? ... [30 Ocak 2018] ÖNLEYİCİ/KORUYUCU AVUKATLIK HİZMETİNİN ÖNEMİNİ BİR TÜRLÜ ANLATAMADIK. ... [5 Aralık 2017] BAZI BAROLARIMIZIN "GENÇ OFİS"UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN? ... [21 Kasım 2017] HUKUK FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYONU UYGULAMASINDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLMELİDİR. ... [27 Ekim 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [25 Eylül 2017] AVUKATA SALDIRMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ ... [21 Ağustos 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER (II) ... [18 Temmuz 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [3 Mart 2016] GENÇ AVUKATLARA GÜNCEL ÖNERİLER ... [4 Mayıs 2015] SİYASETİN YARGISALLAŞMASI ... [18 Ağustos 2014] 223 GÜNDE 308 YASA DEĞİŞTİ, "HAYIRLI BAŞARILAR". ... [28 Nisan 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREMEDİ... ... [5 Şubat 2013] AVUKAT CÜBBESİNİN ANLAMI KALDI MI? ... [31 Ocak 2013] Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndan Beklentiler ... [17 Ocak 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN "KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ" ... [18 Aralık 2012] AVUKAT İNTİHARLARI... ... [12 Kasım 2012] BU YAZILAR ESKİDİ Mİ DERSİNİZ? ... [9 Eylül 2012] UTANDIM... ... [31 Temmuz 2012] ÖZÜR DİLERİM, GÖREMEMİŞİM! ... [23 Temmuz 2012] Barolarımız Bir Kongre Dönemini Daha Tamamlıyor ... [8 Temmuz 2012] Müjde, Avukatlık Yasası'nın İki Maddesi Daha Değişiyor!!! ... [30 Haziran 2012] BİR "İRONİ" ... [18 Haziran 2012] BARO SEÇİMLERİNDE NİSPİ TEMSİL Mİ ÇARŞAF LİSTE Mİ? ... [25 Mayıs 2012] HAYALİ İHBARCININ GÜCÜ ... [8 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi VI ... [4 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi V ... [21 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi IV ... [13 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi III ... [7 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi II ... [25 Mart 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi ... [11 Mart 2012] "NİTELİKLİ YARGILANMA HAKKI"(*) ... [1 Mart 2012] Tecrit ve işkence ... [8 Şubat 2012] TBB 'yi Yüksek Yargı Organlarından Saymama Anlayışı Sürüyor ... [17 Ocak 2012] YENİ AVUKATLIK YASASI KORKUSU... ... [8 Ocak 2012] AFYONKARAHİSAR BAROSU'NUN EYLEMİ ... [29 Aralık 2011] İzmir Barosu Anketinin Düşündürdükleri ... [16 Aralık 2011] Türkiye Barolar Birliği'nin 2011/79 Numaralı Duyurusu ... [9 Aralık 2011] "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" ... [29 Kasım 2011] YENİ AVUKATLIK YASASI'NA GEREK VAR MI? ... [20 Kasım 2011] Marmara Denizi Çevre Sorunlarına Küresel ve Hukuksal Bakış ... [11 Kasım 2011] VESAYETÇİ ANAYASA İSTİYORUM... ... [16 Ekim 2011] "PABUÇÇU MUŞTASI" ... [9 Ekim 2011] Gençler Bu Yıl Da Hukuk Fakültelerini Tercih Etti. ... [28 Eylül 2011] Baro Yönetimlerimiz Birinci Yıllarını Doldururken... ... [3 Eylül 2011] AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ ... [18 Ağustos 2011] Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Uyarısı ... [7 Ağustos 2011] Kim Kiminle Anılmalıdır, Avukat Mı Müvekkille, Müvekkil Mi Avukatla? ... [31 Temmuz 2011] Bahçeşehir Hukuk Mezunları New York'ta Avukatlık Yapabilecek ... [19 Temmuz 2011] Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da ... [25 Haziran 2011] Adalet Bakanlığı'na Avukat Bakan Yardımcısı Atanmalıdır ... [1 Haziran 2011] İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanlarına Açık Mektup ... [13 Mayıs 2011] TBB 31. Olağan Genel Kurulu; İşlevsizliğe Bir Örnek Daha! ... [1 Nisan 2011] Türkiye Bankalar Birliğinden "Hassasiyet" Beklemek. ... [21 Mart 2011] TBB'DE YENİDEN SEÇİLEMEYENLERİN HUKUKİ DURUMU ... [13 Şubat 2011] YENİDEN BAŞLAYAN "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" TARTIŞMALARINA KATKI ... [17 Ocak 2011] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ! ... [6 Ocak 2011] CMK DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYUNDAN NASIL KAÇIRILDI? ... [26 Aralık 2010] BAROLARIMIZ GENEL KURULLARINI TAMAMLADI, ŞİMDİ NE YAPACAKLAR? ... [17 Kasım 2010] ADIM ADIM "KARŞI DEVRİM"! ... [8 Kasım 2010] BARO GENEL KURULLARINDA ÇOĞUNLUK NEDEN SAĞLANAMIYOR? ... [16 Ekim 2010] "DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSU" OLMAK. ... [9 Ekim 2010] BARO BAŞKANLARI SINAVI GEÇEMEDİ ... [30 Haziran 2010] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ "STK" DEĞİLDİR! ... [15 Mart 2010] BİR ÖZELEŞTİRİ; BİZ AVUKATLAR, SORUNLARIMIZI NEDEN ÇÖZEMİYORUZ? ... [5 Mart 2010] ?SAVUNMA?NIN ÖRGÜTÜNÜ İÇERMEYEN ?YÜKSEK YARGI? TANIMI EKSİKTİR. ... [11 Ocak 2010] ANAYASA MAHKEMESİ?NİN AVUKATLIK MESLEĞİNE BAKIŞI ...
Av. İ. Güneş GÜRSELER
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™