Avukat bürosunda sigara denetimi yapılamaz

~ 27.07.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

AVUKATLIK BÜROLARI 4207 SAYILI K ANUN KAPSAMINDA DENETLENEMEZ

Karar Özeti:

Avukatların yargılama faaliyetleri sırasında kamu hizmeti yapmakla birlikte görevlerini yaptıkları sırada kullandıkları büronun “4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine ve Kontrolüne Dair Kanun”un 2. maddesinde düzenlenen kapsamda kahvehane, kafeterya, dernek, vakıf ve lokaller gibi herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği eğlence ve kültür hizmeti veren kamuya açık yerlerden olmadığından 4207 Sayılı Kanun kapsamında denetlenemez.

T.C. ANKARA BATI 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİNİN

17.02.2015 TARİHLİ 2014/1060 D.İş 2014/1060 KARAR SAYILI

KARARI

İtiraz eden, Sincan Kaymakamlığı İlçe Sağılık Müdürlüğü (Sincan Toplum Sağlığı Merkezi)nce verilmiş olan 26/11/2014 tarih ve 93 idari yaptırım karar defteri sıra nolu idari para cezasının kaldırılmasını talep etmiş olmakla; dosya ve ekleri incelendi.

Avukatlık Büroları 4207 Sayılı Kanun Kapsamında Denetlenemez

470
Ankara Barosu Dergisi

2015/1

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İtiraz eden 25/11/2014 ve 27/01/2015 tarihli dilekçelerinde özetle; Sincan Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü (Sincan Toplum Sağlığı Merkezi)nce verilmiş olan 26/11/2014 tarih ve 93 idari yaptırım karar defteri sıra nolu idari para cezasının kaldırılmasını talep etmiş olmakla Denetime gelen ekipteki memurların avukat bürolarında denetimi hükme bağlayan başta 1135 Sayılı Avukatlık Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde 119 ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı işlem yapıldığını ısrarla beyan etmelerine rağmen

bir polis iki sağlık memuru ve bir belediye zabıta memurundan oluşan denetim ekibinin avukatlık bürosuna girdiğini, mutfak ve sekreter odasında denetim yaptıklarını, bürodan keyfi fotoğraflar çektiklerini, mutfak masası üzerindeki boş ve temiz küllüğü fotoğrafladıklarını, denetim ekiplerince sadece mutfaktaki masanın üzerinde içi tamamen temiz bir küllük bulunduğunu, bunun dışında tütün veya tütün mamülü, içilmiş veya içilmekte olan sigara, söndürülmüş sigara izmariti gibi materyallere rastlanılmadığının belirtilmediği buna rağmen tutulan tutanağa keyfi olarak işletmede kapalı alanda tütün ve tütün mamüllerinin tüketimine izin veriliyor mu kısmına izin veriliyor şeklinde işaret konulduğunu, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 13. maddesi de avukat bürolarının savcı denetiminde aranacağını düzenlediğini, Yönetmeliğin 19. maddesi son fıkrasında da konutta, yerleşim yerinde, kamuya açık olmayan özel işyeri ve eklentilerinde önleme araması yapılamayacağı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. savcısının yazılı emri ile arama yapılabileceği bu nedenlerle denetim ekiplerince düzenlenen sigara denetim tutanağı düzenlenmesinin usul ve yasalara aykırı olduğunu ve tutanağın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Kararma itiraz edilen kurum vekili cevabi dilekçesinde; İtiraz edenin odasına alınmadıkları, açık kapısı olan mutfak kısmında masa üzerinde kül tablası görüldüğü, iş yerinde denetimin gerçekleştirilemediği sekreter odası hariç fiili olarak hiçbir yerin denetiminin yapılamadığının tutanakla imza altına alındığı, 5207 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan düzenlemeye göre ikamete mahsus konutlar hariç olmak üzere, kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği, avukatlık bürolarının düzenlenen kanun kapsamı dışında olmadığını, ayrıca denetim yapılmasına engel olunduğu dolayısıyla itiraz edenin de işyerinde sigara içenlerle ilgili elinde bulunan yaptırım araçlarını kullanmadığının açık olduğunu, bu nedenlerle yasa ve diğer düzenlemelere aykırı bir biçimde tütün ürünlerinin tüketildiği bilgisini içeren ve kamu görevlisi olan polis memurlarınca imza altına alman tutanağın ispat yeteneğine haiz olduğunu belirterek tüm bu gerekçelerle itirazın reddine ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

T.C. ANKARA BATI 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİNİN 17.02.2015 TARİHLİ

2014/1060 D.İş 2014/1060 KARAR SAYILI KARARI471

2015/1

Ankara Barosu Dergisi

TOPLANAN DELİLLER VE GEREKÇE;

Konu ile ilgili evraklar celp edilip incelendiğinde; Gelen cevabi yazı ile konuya ilişkin idari yaptırım karar tutanağı ve bu tutanağa delil teşkil eden kayıt ve belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Tüm delillerin takdir ve değerlendirilmesi sonucunda itiraza konu kabahat yaptırımı nedeni ile her ne kadar itiraz edenin işlerini gördüğü ve mesleğini icra ettiği avukatlık bürosunda 20/11/2014 tarihinde sigara içildiğine dair tutanak tutulmuş ve tutanak içeriğinde Av. ...’ın odasına sekreteri tarafından alınmadığı ancak mutfak kısmında masa üzerinde kül tablası görüldüğünden yola çıkılarak bu işyerinde sigara içildiğinden bahisle işyeri sahibi Av. ... hakkında söz konusu idari para cezasına ilişkin tutanak tanzim edilmiş ve 1.520,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine ve Kontrolüne Dair Kanunun 2. maddesinde tarif edilen manada avukat bürosunun herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği kamu ve özel hukuk işlerine ait bina kapsamında düşünülemeyeceği, avukatların yargılama faaliyeti sırasında kamu hizmeti yaptıklarının Avukatlık Yasası ile düzenlendiği ancak avukatların görevlerini yaptıkları sırada kullandıkları büronun sözü edilen yasa kapsamında kahvehane, kafeterya, demek, vakıf ve lokaller gibi herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği eğlence veya kültür hizmeti veren kamuya açık yerlerden olmadığının aşikar olduğu, şu hale göre avukat bürosunun umumi bir yer olmaması nedeni ile sigara içildiğinden bahisle tutanak tutulamayacağı, tüm mevzuat kapsamından avukatlık bürosunun 4207 Sayılı Yasa kapsamında ikamete mahsus konut gibi de düşünülemeyeceği ancak herkesin de rahatlıkla girip çıkabileceği umuma açık bir yer olmadığının da açık olduğu, itiraza konu olay kapsamında ise tutanak tanzim edenler tarafından sözü edilen büroda sigara içildiğine dair bir tespitin yapılamadığı, sadece mutfak kısmında masa üzerinde kül tablası olduğunun tutanakta belirtildiği, bu halin ise sigara içildiğinin delili sayılamayacağından itiraz edenin itirazında haklı olduğu ve söz konusu itiraza konu tutanağın ve idari yaptırım kararının mevcut mevzuata ve usule aykırı olduğu anlaşılmakla itirazın kabulü ile, ilgili hakkında düzenlenen Sincan Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü (Sincan Toplum Sağlığı Merkezi)nce verilmiş olan 26/11/2014 tarih ve 93 idari yaptırım karar defteri sıra nolu idari para cezasının usulüne uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılarak itiraz hakkında idari para cezasının iptali yönünde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Avukatlık Büroları 4207Sayılı Kanun Kapsamında Denetlenemez

472Ankara Barosu Dergisi 2015/1

KARAR:

Yukarıda açıklandığı üzere;

İtiraz eden ... vekili Av. ....’in itirazının KABULÜNE,Sincan Kaymakamlığı İlçe Sağılık Müdürlüğü (Sincan Toplum Sağlığı Merkezi)nce verilmiş olan 26/11/2014 tarih ve 93 idari yaptırım karar defteri sıra nolu idari para cezası tutanağının iptali ile İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA,(...)

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu idari para cezasının miktarı itibarı ile 5326 sayılı kanunun 28/10 maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi.

Hakim 39856

 

Hits: 1074