Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat

~ 25.03.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

 

Anlaşmalı boşanma davası açarken eşler yasanın şart kıldığı hususlarda mutabakata varmalı yani anlaşmalıdır. Eşler, anlaşmalı boşanmak istiyorlar ise şu konularda mutlaka anlaşma sağlamak zorundadırlar :

  • Maddi ve Manevi Tazminat
  • Velayet ve Şahsi İlişki Tesisi
  • Nafaka
  • Mal Paylaşımı

Eşler, bu saydığımız hususlarda anlaşmalı ve bu anlaşmalarını anlaşmalı boşanma protokolüne dökmelidirler. Aksi halde mahkeme önünde bu hususlar ihtilaflı hale gelecek ve anlaşmalı boşanmanın imkanı kalmayacaktır. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin en çok dikkat etmesi gereken hususlar bunlardır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünün uzman bir boşanma avukatına hazırlatılması gereklidir. Aşağıda ofisimizde görevli anlaşmalı boşanma avukatlarının iletişim bilgilerini sizlere aktaracağız.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Tazminat Konusunda Karar Verilmesi Zorunluluğu

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere anlaşmalı boşanmak isteyen eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde yukarıda bahsettiğimiz hususlarda karara varmalı ve bu hususları protokole yazmalıdırlar. Aynı zamanda protokole yazılan bu hususlara ilişkin mutabık kalındığı da duruşmada beyan edilmelidir. Hal böyleyken kişilerin yazmaları gereken ve karar vermeleri gereken konulardan birisi de tazminat kavramıdır. Kişiler anlaşmalı boşanma nedeniyle hazırlayacakları protokollere muhakkak maddi tazminat ve manevi tazminat hususlarını yazmalı ve bu konuda mutlak bir karar vermelidirler. Aksi halde tazminat hususunda karara varılmamış sayılacak ve anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleşemeyecektir. Aşağıda buna ilişkin verilmiş Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararını sunmaktayız. Yine ofisimizde iletişime geçebileceğiniz anlaşmalı boşanma avukatının iletişim bilgileri için lütfen iletişim bölümünden tarafımıza mail atınız veya anlaşmalı boşanma avukatını telefon ile arayınız :

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2014 / 16344 – Karar: 2015 / 269 – Karar Tarihi: 13.01.2015

BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN İRADE BEYANLARI ESAS ALINARAK BOŞANMALARINA KARAR VERİLEBİLMESİ ŞARTLARI – TAZMİNAT HAKLARI SAKLI TUTULMAK SURETİYLE ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI VERİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Tarafların irade beyanları esas alınarak boşanmalarına karar verilebilmesi için, diğer şartların yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tam olarak anlaşmış olmaları, hakimin de taraflarca kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Tazminat haklarının saklı tutulması, bu husustaki ihtilafın devam ettiğini ve bu ihtilafın çözümünün ileriye bırakıldığını gösterir. Başka bir ifade ile “tazminat hakları saklı tutulmak” suretiyle anlaşmalı boşanma kararı verilemez. Bu husus nazara alınmadan “tazminat haklarının saklı tutulması” suretiyle boşanma kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.

(4721 S. K. m. 166)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Tarafların irade beyanları esas alınarak boşanmalarına karar verilebilmesi için, diğer şartların yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tam olarak anlaşmış olmaları, hakimin de taraflarca kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Tazminat haklarının saklı tutulması, bu husustaki ihtilafın devam ettiğini ve bu ihtilafın çözümünün ileriye bırakıldığını gösterir. Başka bir ifade ile “tazminat hakları saklı tutulmak” suretiyle anlaşmalı boşanma kararı verilemez. Bu husus nazara alınmadan “tazminat haklarının saklı tutulması” suretiyle Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi gereğince boşanma kararı verilmesi doğru bulunmamıştır. Taraflar boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşamadıklarına göre, gösterdikleri deliller toplanarak davanın Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi çerçevesinde değerlendirilip, hasıl olacak neticesine göre karar verilmesi gerekirken, bu yön nazara alınmadan hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.01.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emreulusoy.av.tr/anlasmali-bosanma-davasinda-tazminat

Hits: 1232