Erdoğan'ı aklayan o hakim Yargıtay Başkanı oluyor!..

~ 29.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t’­in, 17 Ara­lık yolsuzluk ope­ras­yo­nu sı­ra­sın­da, ope­ras­yo­nun dur­dur­ulma­sı­ is­te­­ği uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı.

Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, hü­kü­me­te yö­ne­lik sert eleş­ti­ri­le­riy­le gün­de­me ge­len Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ali Al­ka­n’­ın ge­le­cek ay emek­li­ye ay­rı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le bo­şa­la­cak olan Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu için ken­di­si hak­kın­da­ki AK­BİL da­va­sın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ren 13. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t’­i öner­di­ği ko­nu­şu­lu­yor.

MİLLİYETÇİ ÜYELER KARŞI ÇIKIYOR

Ci­ri­t’­in, 17 Ara­lık yolsuzluk ope­ras­yo­nu sı­ra­sın­da, Ze­ke­ri­ya Öz’­ü ara­ya­rak, ope­ras­yo­nu dur­dur­ma­sı­nı is­te­di­ği uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı. Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) se­çim­le­ri ön­ce­sin­de AK­P’­ye ya­kın üye­ler­le mil­li­yet­çi ve sos­yal de­mok­rat üye­le­rin bir ara­ya gel­me­siy­le oluş­tu­ru­lan YBP’­de de, Ci­ri­t’­in aday­lı­ğı­nın kri­ze ne­den ol­du­ğu, özel­lik­le mil­li­yet­çi üye­le­rin bu aday­lı­ğa kar­şı çık­tı­ğı ifa­de edi­li­yor.
Al­ka­n’­ın 9 Şu­ba­t’­ta emek­li ol­ma­sı­nın ar­dın­dan Yar­gı­ta­y’­da Baş­kan­lık se­çi­mi ya­pı­la­cak. YBP üye­le­ri, ön­ce­ki gün Ri­xos Ote­l’­de bir ye­mek dü­zen­le­di. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, baş­kan­lık için na­bız yok­la­ma­sı ya­pı­lan ye­mek­te, AK­P’­ye ya­kın ka­nat, Er­do­ğa­n’­ın işa­ret et­ti­ği İs­ma­il Rüş­tü Ci­rit is­mi­ni di­le ge­tir­di. An­cak YBP için­de­ki mil­li­yet­çi ve sos­yal de­mok­rat ke­sim ise bu is­me iti­raz et­ti.

14 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Yar­gı­tay 13. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı olan Ci­rit, Üs­kü­dar 2’n­ci Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Er­do­ğa­n’­ın İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­mi­ne iliş­kin hak­kın­da “gö­re­vi ba­şın­da zim­me­ti­ne pa­ra ge­çir­mek ve­ya mal edin­me­k” ge­rek­çe­siy­le 14 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­nen AK­BİL da­va­sın­da Ara­lık 2003’te be­ra­at ver­me­si­nin ar­dın­dan 2004’te Yar­gı­tay üye­si ol­muş­tu.


http://sozcu.com.tr/2015/gundem/erdogani-aklayan-o-hakim-yargitay-baskani-oluyor-725283/

Hits: 1534