Yeni 'torba kanun teklifi' TBMM'ye sunuldu

~ 16.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan personelden Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanabilecek. Kadro sayısı yüzde 15'ini geçmeyecek

- Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından mülkiyeti Hazine'ye, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek

- "Yap-İşlet-Devret" modeli ile yapılan kamu yatırımları için gerekli malzemenin temini amacıyla görevli şirkete Maden Kanunu kapsamında hammadde üretim izni verilecek

TBMM (AA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan personelden, Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanabilecek. Kadro sayısı yüzde 15'ini geçmeyecek.

AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan teklif, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Buna göre, ek ders ücretleri, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yüzde 100 fazlasıyla ödenecek.

Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği'ne ait iktisadi işletmelerin, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olabilmek için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan personelden, Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanabilecek. Kadro sayısı yüzde 15'ini geçmeyecek ve atamalarda başarı sıralaması dikkate alınacak. Başkanlık kadrolarında 10 yıldan az hizmeti bulunanlar Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına, 10 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar, tezleri başarılı bulunmaları kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına atanabilecek.

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulacak

Tasarıyla, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak

Üniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilecek.

Üniversite, sağlık hizmeti sunmak veya sağlık uygulama ve araştırma faaliyeti yürütmek amacıyla herhangi bir uygulama ve araştırma merkezi veya birimi açamayacak

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek.

Tasarı, Kamulaştırma Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazlar üzerinde tünel de yapılabilecek.

-Yapılan üretimden Devlet Hakkı alınacak

Katma Değer Vergisi Kanununu eklenen bent ile Türkiye Kızılay Derneği tarafından, tüzüğünde sayılan amaç ve ödevlerini yerine getirmesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile Derneğin uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, işbirlikleri, Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürütülen insani yardım faaliyetleri kapsamında mal ve hizmet alımları ve teslimleri derneğe yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle teslimde bulunanların yüklendikleri vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek.

İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, kanun hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek. Maliye Bakanlığı, bu bendin uygulaması ile istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Teklif ile Maden Kanunu'na geçici madde eklenecek. Buna göre 31 Aralık 2023 tarihine kadar Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptarılmasına Dair Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için gerekli malzemenin temini amacıyla görevli şirkete Maden Kanunu kapsamında hammadde üretim izni verilecek. Bu kapsamda verilen izinler proje süresini aşamayacak ve kapsamı dışında kullanılamayacak. Yapılan üretimden Devlet Hakkı alınacak.

-İGDAŞ'ın hisselerinin özelleştirilmesi

Teklifle Doğal Gaz Piyasası Kanununa da geçici madde eklenerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) özelleştirilmesinde düzenleme yapılıyor.

İGDAŞ'ın hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihinden itibaren on yıl boyunca sistem kullanım bedeli (birim hizmet ve amortisman bedeli) 0,062378 ABD Dolar/m3 karşılığı TL, sistem kullanım bedeli (taşıma bedeli) 0,01480 ABD Dolar/m3 karşılığı TL olarak uygulanacak.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İGDAŞ'ın ve BOTAŞ'ın karşılıklı gecikme zammı, taşıma bedeli alacakları, bunların tüm ferileri ve cezaları silinecek. Bunlara ilişkin yargıya intikal etmiş veya etmemiş tüm ihtilaflar karşılıklı olarak sona erecek. Gecikme zammı ve taşıma bedeli alacakları ve bunların tüm ferileri ve cezaları bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkin edilecek.

-Bedelsiz kullanma izni

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna da düzenleme yapılacak.

Böylece, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacak.

- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri ya da kiralama işlemleri, 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı veya kullanma iznine dönüştürülecek

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bin 875 kadro ihdas edilecek

TBMM (AA) - Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri ya da kiralama işlemleri, 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı veya kullanma iznine dönüştürülecek

AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen yasa teklifiyle, Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a geçici madde ekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri ya da kiralama işlemleri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep edilmesi halinde, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülecek.

Bu kapsamda kalan taşınmazlar ile Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından fiilen kullanılan diğer taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları ile kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile hasılat payları tahsil edilmeyecek, tahsil edilenler iade edilmeyecek.

Teklifle, Kurumlar Vergisi Kanunu'na bir geçici madde ekleniyor. Türkiye Kızılay Derneği'ne ait iktisadi işletmeler adına düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen Kurumlar Vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının; bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun vergi kesintisine tabi tutulması gereken kazanç ve iratlar hakkında kaynakta yapılan söz konusu vergi kesintileri uygulanmasına yönelik açılmış tüm davalardan, düzenlemenin yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar vazgeçilmesi ve bu konuda sonraki dönemlerde de ihtilaf yaratılmaması şartıyla tahsilinden vazgeçilecek.

Bu şartların yerine getirilmesi ve anılan iktisadi işletmelere ait kurum kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay Derneği'ne aktarılması koşuluyla, bu iktisadi işletmeler adına sonraki vergilendirme dönemleri de dahil olmak üzere kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmayacak ve tarhiyat yapılmayacak, yapılmış olan tarhiyatlar terkin edilecek. Terkini gereken alacaklara karşılık tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilecek.

Davadan vazgeçme dilekçeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verilecek. Bu dilekçelerin vergi dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecek. Düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtığı davalardan vazgeçen mükellefin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak kesintiye yönelik ihtilaflara ilişkin daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak. Düzenlemeden yararlanma başvurusu üzerine idarece de ihtilaflar devam ettirilmeyecek ve bu davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Konya'nın Hadim İlçesi Dedemli Beldesinde Bozkır Barajı yapımından etkilenen ailelerin, belirlenecek yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyurulan hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeyle, Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve esasları belirlenen iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluile kamulaştırılan taşınmazların; 31 Aralık 2015 tarihine kadar Hazine'ye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmayacak, Hazine'ye devir ve teslimi 31 Aralık 2015 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacak. İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacak.

-Türkiye Yeşilay Vakfı'na 15 milyon lira ödenek aktarılacak

Türkiye Yeşilay Vakfı'na, amaçlarını gerçekleştirmek üzere her yıl Ocak ayı içinde aktarılmak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesinde gerekli ödenek aktarılacak. Bu tutar 2015 yılında 15 milyon lira olarak, takip eden yıllarda ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bin 875 kadro ihdas edilecek. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun taşra teşkilatında eğitim görevlisi kadrolarında çalışanlardan, Üniversite öğretim üyesi kadrolarına atananların, atama işlemi ile birlikte eğitim görevlisi kadroları iptal edilerek, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde çeşitli branşlar için 244 kadro ihdas edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen maddeyle; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara ise görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekecek. İlçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmayacak.

Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana, diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek.

Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Bu durumda olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekecek. Bu düzenleme, Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanacak.

 

Anadolu Ajansı

 

 

Hits: 1009