Sevgililer iş yerinde kavga ederse kim işten çıkarılır

~ 07.12.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

An­cak, iş ye­rin­de kav­ga eder­ler­se han­gi­si­nin işi­ne son ve­ri­le­ce­ği zor bir du­rum.

ÇÖ­ZÜM NE?

Sev­gi­li­ler iş ye­rin­de kav­ga eder­ler­se ön­ce iş­ve­ren “u­ya­rı­da­” bu­lu­nu­yor. Di­ğer bir çö­züm de er­kek ve­ya ba­ya­nın “gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­”. An­cak bu da bir çö­züm ol­maz ise sev­gi­li­ler­den bi­ri­nin ya da her iki­si­nin “i­şi­ne son ver­me­k” ge­re­ke­bi­li­yor.
Bu­na ben­zer bir olay ya­şan­mış. İş­ve­ren de son ça­re ola­rak sev­gi­li­ler­den bi­ri­nin, ba­yan ola­nın işi­ne son ver­miş. Olay mah­ke­me­ye ora­dan da Yar­gı­ta­y’­a in­ti­kal et­miş.

YAR­GI­TAY NE DE­MİŞ?

Mah­ke­me iş­ve­ren le­hi­ne ka­rar ver­miş. Yar­gı­tay ise ola­ya fark­lı bir açı­dan yak­laş­mış. Bu­na gö­re Yar­gı­tay, sev­gi­li­ler­den han­gi­si­nin işi­ne son ve­ri­le­ce­ğin­den çok işe son ver­me­nin, İş Ka­nu­nu­’na uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­na ba­ka­rak ola­yı de­ğer­len­miş.
Yar­gı­tay, “Genç ba­yan ile ami­ri du­ru­mun­da­ki sev­gi­li­si ara­sın­da, ami­rin oda­sın­da ve ka­pa­lı oda­da ger­çek­le­şen kav­ga­nın ne şe­kil­de mey­da­na gel­di­ği, genç kız ile sev­gi­li­si olan er­ke­ğin, bu kav­ga­da­ki so­mut dav­ra­nış ve söz­le­ri­nin ne ol­du­ğu, bu dav­ra­nış­la­rın iş ye­rin­de ne şe­kil­de olum­suz­luk­la­ra yol aç­tı­ğı, kav­ga­yı baş­la­ta­nın kim ol­du­ğu ko­nu­sun­da, ta­nık din­len­me­si ve di­ğer de­lil­ler­le bir­lik­te de­ğer­len­dir­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne­” ka­rar ver­miş (Yar­gı­tay 9.Hu­kuk Da­ire­si, E.2006/25640, K.2006/32379).

http://sozcu.com.tr/2014/ekonomi/sevgililer-yerinde-kavga-ederse-670022/v

Hits: 636