AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDELER

~ 10.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı tarafından, 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davada, Danıştay 8. Dairesi 2014/898 Esas sayılı kararında; ‘Genel Hükümler Bölümünde yer alan 11. maddesinin birinci fıkrası, 21. maddesi ile “Ücret Tarifesi” bölümünün İkinci Kısım İkinci bölümünde yer alan 15. maddenin (a), (b) ve (c) bentleri, 18. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına, karar verildiğini duyurdu.

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı tarafından, 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davada, örneği ekli Danıştay 8. Dairesi 2014/898 Esas sayılı kararında; ‘Genel Hükümler Bölümünde yer alan 11. maddesinin birinci fıkrası, 21. maddesi ile “Ücret Tarifesi” bölümünün İkinci Kısım İkinci bölümünde yer alan 15. maddenin (a), (b) ve (c) bentleri, 18. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına, karar verildiğini duyurdu.


Yürütmesi durdurulan hükümler aşağıdadır;


28 Aralık 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28865

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11  (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlıücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlıücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 2.083,33 TLye kadar olan icra takiplerinde avukatlıücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret takip miktarını geçemez.

Seri davalarda ücret

MADDE 21  (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin her biri için ayrı ayrı tam avukatlıücretine hükmedilir.

 

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 
 
 

,

900,00 TL

15.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

 

a) Duruşmasız ise

750,00 TL

b) 4483 Sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurularda

400,00 TL

 

c) Duruşmalı ise

1.500,00 TL

     

18.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

 

 

a) Duruşmasız ise

1.500,00 TL

b) 4483 Sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurularda

800,00 TL

 

c) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

     

 

 

http://www.kamudanhaberler.com/haber/mahkeme-kararlari/avukatlik-asgari-ucret-tarifesinde-yurutmesi-durdurulan-maddeler/9627.html

Hits: 1225