"AKP'nin alternatifi yok" söylemini biz yıkacağız

~ 30.06.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Merkez Parti’yi kuracak olan Karslı, SÖZCÜ’ye konuştu.

Cemaat partisinin başına geçeceği iddia edilen Prof. Abdurrahim Karslı “Gülen’le hiç görüşmedim. AKP ölüm noktasına geldi” dedi…

RÖPORTAJ: Hande ZEYREK- İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si olan Prof. Ab­dur­ra­him Kars­lı­’nın adı, Gü­len Ce­ma­ati’­nin ye­ni ku­ra­ca­ğı öne sü­rü­len Hak­ka Hiz­met Par­ti­si­’ne Ge­nel Baş­kan ola­ca­ğı id­di­asıy­la gün­de­me gel­di. Kars­lı­’y­la Çam­lı­ca­’da­ki ofi­sin­de bir ara­ya ge­le­rek hak­kın­da­ki id­di­ala­rı sor­duk. Prof. Dr. Kars­lı bir par­ti ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı. ‘Hak­ka Hiz­me­t’ is­mi­ni ilk kez ha­ber­de duy­du­ğu­nu an­la­tan Kars­lı, par­ti adı­nın ‘Mer­kez Par­ti­’ ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. İş­te o söy­le­şi:
Hak­ka Hiz­met Par­ti­si­’nin baş­ka­nı ola­ca­ğı­nız id­di­ası doğ­ru mu?
İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Me­de­ni Usul Hu­ku­ku ve İc­ra İf­las Hu­ku­ku Ana Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı­yım. Son üç dört yıl­dır bir si­ya­si par­ti kur­ma ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğum doğ­ru. Ama be­nim kur­mak is­te­di­ğim par­ti bir fik­re bir ce­ma­ate men­sup de­ğil. Ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te kur­mak is­te­di­ğim par­ti, bü­tün bir Tür­ki­ye fo­toğ­ra­fı­nın için­de bu­lun­du­ğu par­ti.

Par­ti­nin için­de AK­P’­den is­ti­fa eden­ler ola­cak mı?
Biz ku­ru­cu­lar he­ye­ti­ne mev­cut gö­rev ya­pan ve­kil­ler­den koy­mak is­te­mi­yo­ruz. Par­ti­de AK­P’­ye ya­kın ya da mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış isim­ler gö­re­cek­si­niz. Ca­mi­amız­da aka­de­mis­yen, iş ada­mı, DSP’­den,   MHP’­den çok önemli isim var; Ör­ne­ğin Ömer Ha­luk Pi­ri­moğ­lu­’y­la ça­lı­şı­yo­ruz. CHP’­den sı­nıf ar­ka­daş­la­rım var.

Ku­ra­ca­ğı­nız Mer­kez Par­ti­’nin ya­pı­sı na­sıl ola­cak?
Mil­li­yet­çi­lik te­me­li­ne din te­me­li­ne da­ya­lı, ta­ri­he mal ol­muş şah­si­yet­le­ri alet ede­rek bir par­ti kur­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz hu­ku­ka ve hak­ka da­ya­lı mil­le­tin men­fa­ati­ni esas alan ve hu­ku­ki ka­ide­le­ri kul­la­nan bir ya­pı­lan­ma is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­’de ce­ma­at­ler si­ya­se­tin için­de ol­ma­ma­lı. Ce­ma­atin ye­ri, si­ya­se­tin ye­ri ay­rı­dır. Bu de­mek de­ğil ki ben ce­ma­at­le­re kar­şı­yım.

Mer­kez Par­ti­’den AK­P’­nin çe­ki­ne­ce­ği öne sü­rül­dü. Ne di­ye­cek­si­niz?
Kork­sun­lar hem de çok kork­sun­lar. 500 il­çe 50 il yö­ne­ti­mi­ni gö­rev­den al­mış­lar. Tüm bu isim­ler Mer­kez Par­ti­’ye ge­le­cek. Biz as­lın­da sa­de­ce AK­P’­nin de­ğil, Tür­ki­ye­’de­ki si­ya­se­tin al­ter­na­ti­fi ol­mak is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­’de ah­lak hu­kuk ve ada­let te­me­li­ne da­ya­lı bir par­ti kur­mak önem­li de­ğil bir in­kı­la­ba dev­ri­me ih­ti­yaç var.

Na­sıl bir dev­rim­den bah­se­di­yor­su­nuz?
Dev­rim de­mek ye­ni­le­mek de­mek. Tür­ki­ye­’de ah­la­kın gel­di­ği nok­ta or­ta­da. Eği­ti­min ise sa­de­ce ba­kan­lık­ta is­mi var. Dış po­li­ti­ka ve hu­kuk da ay­nı. Tür­ki­ye­’de yüz­ler­ce ki­şi içe­ri gi­ri­yor, son­ra tah­li­ye edi­li­yor. Bir hü­kü­met var, onlar içe­ri gi­rer­ken de, çı­kar­ken de pu­an top­lu­yor. Böy­le bir ada­let, hu­kuk olur mu? Biz da­ğa ka­çı­rı­lan ço­cuk­la­rın ge­ti­ril­me­si­ni HDP’­ye, kon­so­los­luk­tan ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın ge­ti­ril­me­si­ni IŞİ­D’­e ha­va­le et­mi­şiz!

AK­P ­de ay­nı söy­lem­ler­le yo­la çık­mış­tı…
Ben din­le yo­la çık­ma­dım. Ben din­da­rım evet. AKP ‘Yol­suz­lu­ğa, yok­sul­lu­ğa kar­şı­yı­z’ de­di­ler. Yol­suz­luk şim­di ku­ral ha­li­ne gel­di. Hiç­bir şey yap­ma­dı de­sek in­saf­sız­lık olur. Ama AK­P’de doğ­du bü­yü­dü, güç­len­di, şu an­da if­las ve ölüm nok­ta­sın­da.

Bu ha­le gel­me­si­ne ne­den olan­lar ar­ka­daş­la­rı­nız de­ğil miy­di?
Doğ­ru. Kaç yıl­dır ya­pı­lan yan­lış­la­rı söy­lü­yo­rum. Ön­ce kür­sü­de ders an­la­tır­ken söy­le­dim. Son­ra kon­fe­rans­lar ver­dim. Ama şu­nu gör­düm her­kes yan­lı­şı ka­bul edi­yor. Fa­kat ‘bu par­ti­ye al­ter­na­tif yo­k’ di­yor­lar­dı. Tür­ki­ye ça­re­siz­lik­ten AK­P’­nin ya­nın­da. Bu söy­lem yı­kı­la­cak. Biz
AK­P’­nin al­ter­na­ti­fi yok di­yen­le­rin de tüm si­ya­se­tin de al­ter­na­ti­fi ola­ca­ğız.

Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dı­m’

Fethullah Gü­len Ce­ma­ati­’ne ya­kın isimlerden biri ol­du­ğu­nuz söy­le­ni­yo­r…
Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dım, ye­tiş­me­dim. Er­zu­rum­lu­yum. Mem­le­ke­tim­de mil­li de­ğer­ler bi­raz da­ha ağır­lık­ta­dır. Ben dü­şün­ce ola­rak inanç­lı, mil­li­yet­çi ve mu­ha­fa­za­kar de­ğer­le­re sa­hip bir in­sa­nım. Ama ce­ma­atin için­den ve men­su­bu bir in­san de­ği­lim.

Ce­ma­at­le bir ara­ya gel­di­niz mi?
Bü­tün ce­ma­at­ler­le gö­rü­şü­rüm. Gö­rüş­mek­ten de im­ti­na et­mem. Bü­tün ce­ma­at, der­nek ve ta­ri­kat­la­rı ta­nı­rım. Böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dan ön­ce de her­kes­le is­ti­şa­re et­tim. Si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, top­lu­mun ön­de ge­len­le­riy­le, eski si­ya­set­çi­ler­le ko­nuş­tum.

Bu ki­şi­ler ara­sın­da Fet­hul­lah Gü­len de var mı?
Ha­yır Fet­hul­lah Ho­ca ile gö­rüş­me­dim. Gü­len Ce­ma­ati­’y­le de gi­dip par­ti ku­ra­ca­ğım­la il­gi­li gö­rüş al­ma­dım. Za­ten id­di­ala­ra ko­nu olan Hak­ka Hiz­met Par­tisi is­mi­ni ha­ber­ler­den öğ­ren­dim. Ama ben o fa­ali­ye­tin için­de yo­kum.

Ce­ma­at ve AKP ara­sın­da­ki sa­vaş için dü­şün­ce­niz ne­dir?
Bir hü­kü­met, bir ce­ma­atin dev­le­ti ele ge­çir­mek is­te­di­ği­ni id­di­a edi­yor­sa, bu­nu açı­ğa çı­kar­ma­sı la­zım. Kaç ay­dır Baş­ba­kan ko­nu­şu­yor. Ne­re­de de­li­li? Ben ken­dim­le il­gi­li bir id­di­a ol­sa kal­kıp ha­kim ve sav­cı­la­rı de­ğiş­tir­mez­dim. Po­lis­le­re mü­da­ha­le et­mez­dim. Ço­cu­ğu­mun elin­den tu­tar ifa­de ve­rir­dim. Hu­ku­ku bi­ti­ren de hü­kü­met­tir.

 

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/akpnin-alternatifi-yok-soylemini-biz-yikacagiz-544747/

Hits: 1008