İstanbul Barosu Yeni Avukatlık Yasasını Kabul Etmiyor

~ 29.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Bilindiği üzere avukatlık, sadece kazanç amacı güden ticari bir meslek olmadığı gibi barolar da sadece meslek sorunları ile ilgilenen bilinen anlamda klasik birer meslek kuruluşu değillerdir. Avukatlığın özünde hak arama özgürlüğünün korunması ve bu hakkın etkin ve işlevsel kullanımının temini, savunmayı savunmak, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumak, kollamak vardır. Bu nedenledir ki avukat bir işadamı, tüccar değil hak arayıcısı ve savunucusu, adalet savaşçısıdır. Bu nedenle avukatlık mesleği ile ilgili tüm düzenlemelerde bu felsefi ve toplumsal öz mutlaka öncelikli ve baskın olmalıdır. Bu husus avukatlık mesleğinin ruhudur.

Bu açıdan Adalet Bakanlığınca avukatların katılımı olmadan dayatmacı bir anlayışla hazırlanarak yayımlanan yeni Avukatlık Kanunu tasarısı, bu özü ve ruhu hiç dikkate almadan hazırlanmış olup, avukatlık mesleğinin ruhunu ortadan kaldıran, ruhsuzlaştıran, onu ticari bir faaliyete indirgeyen, meslekte haksız rekabet ve kastlaşmayı yasallaştıran, baroları işlevsiz hale getiren, TBB ve özellikle Bakanlık vesayetini genişleten, Adalet Bakanlığını bünyesine dahil edip onu bir tehdit haline getiren, Baroları toplumsal işlevlerinden koparan, hukukun üstünlüğünü koruma yönündeki işlevlerini yasal olarak ortadan kaldırıp engelleyen, hatta bunu bir görevden alma nedeni sayarak Adalet Bakanlığını güçlü bir vesayet ve tehdit organı kılan bir anlayışla hazırlanmıştır. Buna ilişkin TBB’ye gönderilen somut eleştiri ve görüşlerimiz ekte açıklanmaktadır. Burada sadece yaşamsal öneme sahip hususlara yer verilmektedir.

Yapılmış olan hazırlıkla ilgili olarak gerçek amacı gizlemek için kullanılan “tasarı taslağı” gibi yanıltıcı ifadeler gerçek durumu ve niyeti değiştirmemektedir.  Bu tasarı avukatlık mesleğini bitirme tasarısıdır. Tasarının özellikle İstanbul Barosunun etkinliğini kırmaya yönelik olduğu, başta uygulanamaz seçim ve temsilde adaletsizlik içeren delege düzenlemesi olmak üzere açıkça anlaşılmaktadır. Baroların bu dönemde sadece staj ve sınav konularında düzenleme yapılması hususunda anlaşmış olmalarına karşın tasarı, bu konuları sadece bir truva atı gibi kullanıp adeta bir rüşvet olarak da mevcut yönetimlerin 2 yıl daha görev yapması düzenlemesi getirerek esasen siyasi iktidarın öteden beri avukatlık mesleğinin ruhunu ve özünü yok etme amacının hukuken ve fiilen gerçekleştirilmesini sonuçlayacak, avukatlık mesleğinin varlığına yönelik ağır bir saldırıdır. Bu şekilde yurttaşların hukuk güvenliği, hak arama ve savunma hak ve özgürlükleri de, Barolar ve avukatlar işlevsizleştirilmek suretiyle ortadan kaldırılacak, hak ve adalet arayışı metalaştırılacaktır. Kuşkusuz tasarıda kabul edilebilecek, mesleki yönden bazı iyileştirmeler de mevcuttur. Bununla birlikte, mesleğin özü ve ruhunun ortadan kaldırılmasına bağlı olarak bunlar ciddi bir anlam ifade etmeyecek, gerçek anlamda bir kazanım oluşturmayacaktır. Başka bir ifadeyle kayıplar kazançların çok ötesinde olacaktır.

İstanbul Barosu olarak bu ağır saldırıyı kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi, buna karşı gittikçe artan bir şiddette somut eylemliliklerle direneceğimizi ve bu haliyle yasalaşmasına izin vermeyeceğimizi meslektaşlarımıza ve kamuoyuna beyan etmekteyiz. Mesleğimiz için kırmızı alarm durumu söz konusu olup tüm meslektaşlarımızın her türlü mücadeleye hazır olması gerekmektedir. Bu konudaki tüm gelişmeler meslektaşlarımıza duyurulacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de avukatlık mesleğini filen bitirecek bu düzenlemeye etkin bir şekilde karşı çıkacağına inanmakta ve bunu beklemekteyiz.

Baştan beri görüşümüz şudur ki, son dönemde birbiri ardına çıkarılan ve Anayasa ve hukuka açıkça aykırı yasalarda da görüldüğü üzere bu dönemdeki siyasi iklim ve atmosfer, yeni bir avukatlık kanunu üzerinde konuşulabilecek, tartışılabilecek bir ortamın söz konusu olmadığını açıkça göstermektedir. Aksi durum, yeni avukatlık kanunu adı altında bugüne dek kazanılmış olan bir takım hakların da kaybını sonuçlayacaktır.

İstanbul Barosu olarak mücadeleye hazırız.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Hits: 1003