AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI

~ 26.04.2014, Av. M. Haşim MISIR ~

İKİNCİ BÖLÜM

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri, avukatlık disiplin ve ceza kurallarını, avukatlık mesleğine ilişkin kurumsal yapıyı düzenlemektir.

Avukatlığın niteliği

MADDE 2- (1) Avukatlık, yargı erki içinde, bağımsız savunmayı temsil eden kamu hizmeti niteliğinde bir meslektir.

(2)   Avukat, yargının kurucu unsurlardan olan bağımsız savunmayı serbestçe ve eşitlik ilkesine göre temsil eder.

(3)  Avukatlık mesleği ticarî faaliyet sayılmaz.

            AVUKATIN YARGININ KURUCU UNSURU OLARAK TANIMLANMASI VE ÖZELLİKLE EŞİTLİK İLKESİNİN VURGULANMASI VE MESLEĞİN TİCARİ FAALİYET OLMADIĞININ KABULÜ, ÖZELLİKLE SON ZAMANLARDAKİ DANIŞTAY KARARLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA OLUMLUDUR.

           Avukatlığın amacı

MADDE 3- (1) Avukatlığın amacı, hukukî ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, alternatif uyuşmazlık çözüm mercileri, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

 

2. FIKRA TAMAMEN KALDIRILMIŞ VE 33. MADDE DE DÜZENLENMİŞ. BU YETKİ AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN AVUKATA TANINAN BİR HAKTIR. MADDENİN RUHU DA BURADA DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRİR.

KURULCA HAZIRLANANYARGI ORGANLARI, EMNİYET MAKAMLARI, BELEDİYELER, BELEDİYELERE BAĞLI KURULUŞLAR, DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, ÖZEL VE KAMUYA AİT BANKALAR, NOTERLER, SİGORTA ŞİRKETLERİ, VAKIFLAR VE DERNEKLER AVUKATLARA GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YARDIMCI OLMAK ZORUNDADIR. KANUNLARINDAKİ ÖZEL HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, BU KURUMLAR AVUKATIN GEREK DUYDUĞU BİLGİ VE BELGELERİ İNCELEMESİNE SUNMAK VE ÖRNEK VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. 

BU MADDE KAPSAMINDA AVUKATA GEREK DUYDUĞU BİLGİ VE BELGEYİ VERMEYENLER HAKKINDA 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 257. MADDESİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR.” DÜZENLEMESİ UYGULAMADA YAŞANACAK SORUNLARI AZALTIR. TABİRİ CAİZ İSE DİRENEN KURUMLARIN GÖZÜNE SOKMA OLANAĞI YARATIR. 33. MADDE DAHA SADE AMA SORUN YARATIR.

BU KURUMLAR AVUKATIN GEREK DUYDUĞU” KELİMELERİ YERİNE TASARININ “BU KURUMLAR AVUKATIN GEREKÇESİNİ DE BELİRLEYECEĞİ YAZILI TALEBİ ÜZERİNE GEREK DUYDUĞU BİLGİ VE BELGELERİ BİR PERSONEL EŞLİĞİNDE İNCELEMESİNE SUNMAK ZORUNDADIR” ŞEKLİ İLE YAZILABİLİR. DOĞRU OLANDA BUDUR.


Adalet Bakanlığı'nın Avukatlık Kanunu taslağıyla ilgili görüş ve önerilerimizin devamı için tıklayınız.        


Av. M. Haşim MISIR | Tüm Yazıları
Hits: 1363