AVUKATLIK KANUN TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR!

~ 24.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  TARAFINDAN AÇIKLANAN  “AVUKATLIK  KANUNU TASLAĞI”NIN  MADDE NUMARALARI VE SIRASI İLE  BAZI   ÖNERİ BAŞLIKLARI

Av. İ.Güneş Gürseler

-        Yasanın sistematiği değiştirildi.

-        Uygulamaya ilişkin ayrıntılara girilmeyerek bu düzenlemeler TBB’nin çıkaracağı yönetmeliklere bırakıldı.

-        “Avukatlığa kabule engeller” maddesine,  hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve memnu hakların iadesi de  eklendi.(Md. 5/1-a)

-        “Avukatlığa kabulde engeller”den “yüz kızartıcı” suç çıkarıldı. (Md. 5/1-a) 

-        Hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek  “sadece avukatların yapabileceği işler”den oldu. (Md. 5/1-a) 

-        “Avukatlığa kabulde engeller”de   “çevresince bilinmek” yerine “avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak” konuldu. (Md. 5/1-c) 

-        Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği avukatlıkla bağdaşan işlerden çıkarıldı. (Md. 6/1-c)

-        Yemin metni değiştirildi.(Md.11)

-        Baro levhasına kayıt olmadan da ruhsatname alınabilecek.(Md. 11/6)

-        Stajın başında ve sonunda sınav düzenlenecek.(Md.13-14)

-        Staj süresi iki yıl.(Md.16/4)

-        Stajyer, memur, işçi veya sözleşmeli olarak stajı aksatmadan mesleğin onuruna uygun bir işte çalışabilecek.(Md.16/6)

-        Yurt dışındaki mesleki kurum ve kuruluşlarda bir yıl süre ile alınacak eğitim stajdan sayılacak. (Md. 16/7) Ücretsiz izin alınarak staj yapılabilecek.

-        Stajyer, stajın son bir yılında, avukatın muvafakati ile sulh, asliye, icra mahkemeleri ve icra müdürlüklerinde işlemleri kendi yapabilecek ve duruşmalara girebilecek.(Md.22/2)

-        Değeri yirmibeşbin Türk Lirasından  fazla olan  dava ve icra takiplerinde  avukat ile temsil zorunluluğu düzenlendi. (Md. 28/1-a)

-        Değeri yirmibeşbin Türk Lirasından  fazla olan  tam yargı davalarında   avukat ile temsil zorunlu oldu.(Md. 28/1-a)

-        İdari yargıda değerine bakılmaksızın her türlü  iptal davalarında avukat ile temsil zorunluluğu düzenlendi. (Md. 28/1-b)

-        Ceza yargılamasında  kovuşturma ve kanun yolları aşamasında   avukat ile temsil zorunluluğu sanık için sınırsız olarak düzenlendi.(Md.28/2) Müdahil için avukat ile temsil zorunluğu düzenlenmedi.

-        Yargı organlarınca yetkilendirilen avukatın kararı yerine getirme yetkisi yeni bir madde olarak düzenlendi. (Md. 34)

-        Baro aidatı avukatın ödevleri arasında sayıldı. (Md.44)

-         Meslek içi eğitim “hak ve ödev” olarak düzenlendi,  üç yıl süre ile ve  en az 60 saat zorunlu olacak.  Belirtilen sürede eğitim almayan avukat, eğitimleri tamamlayana kadar  meslekten geçici  çıkarma disiplin cezasıyla cezalandırılacak.(Md. 46)

-        Avukatlık  sözleşmesi yazılı olacak.(Md. 48/1)

 

-        Avukat ücreti başarıya bağlı olarak  belirlenebilecek.(Md.49/3)

 

-        Avukat ücretinin en az ¼ ünün peşin ödenmesi zorunlu.(Md.49/3)

 

-         Kamu avukatları tarafından takip edilen davalarda  idare lehine hükmedilen vekalet ücretinin kamu avukatına ait olduğu, bunun toplam miktarının kendi aylık ücretlerinin yıllık toplam miktarını geçemeyeceği düzenlendi.(Md. 49/9)

 

-        AAÜT’nin genel hükümleri TBB Yönetmeliği ile belirlenecek, parasal hükümler iki yılda bir değişecek. (Md.52)

 

-        Vergi ve bazı amme alacağı  davaları dışında ekonomik değeri olan tüm davalarda avukat ücreti nisbi olacak.(Md.52/4-5)

 

-        Karşı tarafa yüklenecek avukat ücretinin belirlenmesinde  HMK’ya uygun olarak davanın dürüstlük kurallarına aykırı açılmış olması vd. de dikkate alınacak. (Md.53)

 

-        Yürürlükteki Yasanın 44/A maddesinde düzenlenen “Avukatlık Bürosu”, “Avukatlık Ortaklığı” oldu. (Md. 61)

 

-        Yürürlükteki Yasanın 44/B maddesinde düzenlenen “Avukatlık Ortaklığı”, “Avukatlık Şirketi” oldu ve  limited  ya da anonim şirket  şeklinde  oluşturulma  olanağı düzenlendi.(Md. 62-66) Avukatlık şirketine şube açma olanağı tanındı.(Şube açılma olanağı tanınmasına TBB çekincesi bildirildi.) (Md. 66)

 

-         Ücret karşılığı birlikte çalışan avukat”, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ve 67 nci madde olarak   düzenlendi.  Ücretinin  işçi asgari ücretinin iki katından az olamayacağı  belirlendi. 

 

-         Kamu avukatlığı” BEŞİNCİ BÖLÜM ve 68 inci madde olarak    düzenlendi. (Kamu avukatının aidatı kurumu tarafından ve serbest avukatın ödediğinin yarısı kadar ödenecek.)

 

-         Kamu avukatları istekleri halinde görev yaptıkları yer barosuna kaydolabilirler.(Md 68/2)

 

-        Kamu avukatlarından giriş ve  nakil ücreti alınmayacak.(Md.68/4)

 

-        Baroya kayıt ve büro açabilmede  ikametgah koşulu kalktı. (Md. 69,  Md. 84)

 

-        Avukat bürosunda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanların (muhasebe uzmanı, dedektif, bilgisayar uzmanı gibi) çalıştırılabilmesi düzenlendi.(Md. 72)

 

-        Yetki belgesi ile yetkilendirilen avukatın yetkilerini başkasına devredemeyeceği düzenlendi. (Md. 73)

 

-        “Reklam ve tanıtım”  başlığı ile yeni bir madde ile eski metindeki  “reklam yasağı” hükümleri günümüz gereksinimlerini karşılayacak duruma getirildi. (Md. 74)

 

-        Avukat tabelası bina cephesinde olamayacak. (Md. 74/4)

 

-        Adalet dairelerinde baronun ve avukatların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılacak yerler arasına otopark da dahil edildi. .(Md. 79)

 

-        Türk avukatların yabancı ülkelerdeki faaliyetleri ayrı bir madde olarak düzenlendi.(Md.82)

 

-        Levha/Sicil ikilemi kaldırıldı. Asıl olan levha, günceli liste olarak isimlendirildi.(Md.84)

 

-        Bireysel avukatlar, ücret karşılığı birlikte çalışan avukatlar, kamu avukatları,  avukatlık ortaklıkları ve  avukatlık şirketleri için ayrı  listeler tutulacak.(Md. 84/6)

 

-        Mesleki sorumluluk sigortası yapılmaması veya yenilenmemesi “levhadan silinmeyi gerektiren haller”den sayıldı.(Md.89/1-e)

 

-        Sicil cüzdanı kaldırıldı. Özlük dosyası düzenlendi.(Md. 93)

 

-        Yönetim Kuruluna seçilebilmek için avukatlığa engel bir suçtan sonra soruşturma açılmamış olma koşulunu içeren 90/2’deki ifade metinden çıkarıldı. İstanbul Barosu Yönetimi hakkında dava açılmasına neden olan hüküm çıkarıldı (Yürürlükteki 90. madde)

 

-        Yürürlükteki Yasa’nın 63/1 ve 3 ünü maddelerindeki  avukat yetkilerini kullananlara verilecek idari para cezası artırıldı ayrıca elde ettiği menfaatin baroya gelir kaydedileceği düzenlendi.(Md. 98)

 

-         Para cezası, baro  aidatının  iki katından yüz katına kadar takdir edilebilecek.(Md.101/2-b)

 

-        Baro Yönetim Kuruluna şikayeti soruşturma açmaya değer bulmama yetkisi tanındı.(Md.104-105)

 

-        Baro Yönetim Kurulu soruşturma süresi altı aya indi.(Md.105/1)

 

-        Soruşturmacı üye raporunun görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısına katılıp oy kullanabilecek.(Md.107/1)

 

-        Baroların protokoldeki yeri Cumhuriyet Savcısı ile “yanyana” olarak düzenlendi. (Md.128/4)

 

-        Yürürlükteki Yasa’nın 77 nci maddesindeki Vali müdahalesi ile baronun kapatılması çıkarıldı.(Md.129)

 

-        Baro kurullarında görevler  ücretli olacak.(Md.130)

 

 

-        İnceleme, bilgi, belge toplama hakkını düzenleyen madde oluşturuldu. (Md. 133)

-        Baro Genel Kurul süresi dört yıl olarak belirlendi.  (Md. 135)

 

-        Onda bir üyenin Ekim ayında yapılacak baro genel kurulunun gündemine  Ağustos ayında  madde önermesi olanağı düzenlendi.(Md.137/3)

 

-        Genel Kurula katılmamanın cezası yıllık aidatın yarısı oldu.(Md.138)

 

-        Genel Kurulun  ikinci toplantısı organlara seçileceklerin sayısı kadar  delegenin katılması ile yapılabilecek, her iki toplantıda da nisap sağlanamaz ise baro fesh edilecek.(Md.139)

 

-        Seçilme yeterliğinde   kesinleşmiş mahkumiyet koşulu getirildi.(Md.144/2)

 

-        Barolar ve TBB sosyal ve iktisadi işletmeler kurabilecekler. (Md. 148/2-ı, 174/1-d)

 

-        Baro ve TBB başkanlığı boşaldığında seçim yapmak üzere genel kurulun derhal olağanüstü toplantıya çağırılması düzenlendi.(Md.149/5, 175/4)

 

-         Hukuk Fakültesi veya adalet programlarının açılmasında TBB nin görüşünün alınmasının zorunlu ve bağlayıcı olduğu düzenlemesi yapıldı. (Md. 163/4)

 

-        Vekalet pulu uygulaması ile elde edilen gelir ve yapılan yardımlar, “Sosyal yardımlar ve hizmetler” başlığı altında 166. Madde   olarak düzenlendi. Bu madde ile; pul bedeli TBB tarafından her yıl yeniden belirlenmek üzere 10 TL olarak belirlendi, vekalet pulundaki Sayıştay denetimi kaldırıldı, vekalet pulu gelirlerinden yapılacak sosyal yardımların  yönetmelik ile belirlenmesi düzenlendi.

 

-        Adalet Bakanı’nın TBB Genel  Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi çıkarıldı.

 

-        TBB Genel Kurul görevleri arasına  “ölüm yardımı katkı payı”nı belirleme yetkisi de eklendi.(Md.170/1-f)

 

 

-        Baro Başkanları Kurulu,  TBB Başkanlar Kurulu  olarak düzenlendi.(Md.182)

 

-        Yürürlükteki Yasa’nın seçimlere ilişkin  Ek 1. maddesi,  188. madde olarak Ortak Hükümler başlığı ile ÜÇÜNCÜ BÖLÜM olarak  yeniden düzendi.

 

-        Üye sayısı 500 ün  altında olan baroların genel kurulunda görüşmeler ve seçimler bir günde sonuçlandırılabilir.(Md.188/12)

 

-        TBB organlarına, meslekte en az on yıl kıdemli delege olmayan avukatların da Genel Kurul delegelerinin en az onda biri tarafından aday gösterilebilmeleri alternatif madde olarak düzenlendi.

 

-        Organlara adaylık için genel kurulunun  ilk günü yazılı başvuru koşulu getirildi.

 

-        Seçimlerde oy pusulası çarşaf liste şeklinde olacak.

 

-         Genel Kurul çağrısı e-posta ile de yapılabilecek.

 

 

-         Barolar ve TBB’de çalıştırılacak yardımcı personelin yönetmelikle  düzenlenmesi hükmü getirildi.(Md.189)

 

-        Adli yardım sadece avukat ücretini karşılayacak. Adı “AVUKATLIK HİZMETİ YARDIMI” oldu. Ayrıntıların düzenlenmesi yönetmeliğe bırakıldı.(Md.191-193)

 

-        Yürürlükteki Yasa’nın 157/1 ve 183 üncü maddelerindeki dosyaların C. Başsavcılığına görüldü için gönderilmesi uygulaması kaldırıldı.

 

-        Dava vekilliği kaldırıldı.

 

-        Yürürlükteki Yasa’nın  63/1-son maddesindeki  yirmi yıl  süre metinden çıkarılıp Yönetmeliğe bırakıldı.

 

-         Görevdeki kurulların süresi 2016 Ekim ayına kadar uzayacak. (Geçici Madde 4, ALTERNATİFLİ OLARAK DÜZENLENDİ.)

Hits: 3797