Size söylüyorum!..

~ 04.04.2014, Soner Yalçın ~

Ye­ter ar­tık!..
Kim­se CHP’­li seç­me­ni ap­tal ye­ri­ne koy­ma­sın.
“Bey­koz Ko­nak­la­rı­” CHP’­den eli­ni çek­sin!
DSP’­yi, ANA­P’­ı, DYP’­yi bi­ti­ren bu ah­bap ça­vuş/tav­la­cı ekip, o “çok bil­miş po­li­tik akıl­la­rıy­la­” CHP’­yi bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.
Cum­hu­ri­yet çı­na­rı CHP, es­ki­miş kur­naz po­li­ti­ka­cı­la­rın tav­la par­ti­le­ri­nin me­ze­si ya­pı­la­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin!
Rah­met­li Bü­lent Ece­vi­t’­e dar­be­ye kal­kı­şa­rak AK­P’­ye ik­ti­dar su­nan bu si­ya­si ce­ha­let, şim­di de CHP’­yi tü­müy­le ele ge­çir­mek is­ti­yor.
2001’de DSP’­de ya­pa­ma­dık­la­rı dar­be­yi şim­di CHP’­de ba­şar­mak is­ti­yor­lar.
Dev­rim­ci CHP, bu tür hi­zip­le­re/ayak oyun­la­rı­na kan­maz. Kan­dı­rı­la­maz.
Çe­kin eli­ni­zi…
“Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­dan si­ya­se­ti di­zayn ede­mez­si­niz.
Si­zi bi­li­yo­ruz…
Siz, dü­şün in­sa­nı için en bü­yük ek­sik­lik olan di­ren­me gü­cün­den ha­ya­tı­nız bo­yun­ca yok­sun ol­du­nuz. Hiç­bir mü­ca­de­le için­de ol­ma­dı­nız.
Siz, hiç be­del öde­me­di­niz.
Ne yok­sul hal­kı ta­nı­dı­nız ne so­ka­ğı bil­di­niz. Bu ne­den­le si­ya­se­ti ma­sa­ba­şı stra­te­ji­siy­le kur­gu­la­ya­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz.
Ya­pa­ma­dı­ğı­nız, be­ce­re­me­di­ği­niz bu se­çim­ler­de or­ta­ya çık­tı.
Bil­mi­yor mu­yuz…
Pen­sil­van­ya be­la­sı­nı siz ge­ti­rip sok­tu­nuz bu par­ti­nin içi­ne.
Ka­set­ler­le-ta­pe­ler­le AK­P’­nin yı­kı­la­ca­ğı gi­bi sığ pro­pa­gan­da me­tot­la­rı­nı siz CHP’­ye da­yat­tı­nız.
Fi­kir des­pot­la­rı­nın- zih­ni­yet zor­ba­la­rı­nın ka­le­si ge­ri­ci/yo­baz ga­ze­te­ler­den-te­le­viz­yon­lar­dan ça­re um­du­nuz.
Ce­ma­at’­in tez­gah­lar­la in­san­la­rı hap­se sok­ma­sı­na kar­şı çı­kıp hu­kuk mü­ca­de­le­si ve­ren CHP’­yi, Pen­sil­van­ya­’nın ya­la­nı­na or­tak et­ti­niz.
Par­ti­yi utanç ve­ri­ci bir ha­le ge­ti­rip, Ce­ma­at’­i sa­vu­nur yap­tı­nız.
Böy­le­ce, her se­çim­de bir kor­ku in­şa ede­rek oy top­la­yan Er­do­ğa­n’­ın kay­bet­me­me­sin­de baş­ro­lü oy­na­dı­nız.
Dü­rüst idea­list CHP li­de­ri­ni, gü­ve­nil­mez du­ru­ma dü­şür­dü­nüz. Komp­lo­cu-if­ti­ra­cı po­lis­le­re, sav­cı­la­ra, ha­kim­le­re kol ka­nat ge­rer ha­le ge­tir­di­niz.
CHP’­yi ce­ha­le­tin kuy­ru­ğu­na tak­tı­nız.
Ye­ter ar­tık!
Si­ya­se­ti; sa­da­kat­siz­lik üze­ri­ne ku­ra­rak çü­rüt­tü­nüz.
Dü­şün­sel kir­li­li­ği­niz­le par­ti­yi kü­çült­tü­nüz.
Ca­hil­si­niz ve hi­le­kar­lı­ğı­nız­la her­ke­si al­da­ta­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz.
Bu köh­ne­miş po­li­tik an­la­yış bi­te­cek­tir. Bit­me­li­dir.
Yü­rek­le­ri kor gi­bi ya­nan genç­ler/ev­lat­la­rı­mız; si­zin bit­mez tü­ken­mez ik­ti­dar he­ve­si­niz için can­la­rı­nı ver­me­di; kör ol­ma­dı, iş­siz kal­ma­dı, hap­se düş­me­di.
Had­di­ni­zi bi­lin!..
Gi­din tav­la­nı­zı oy­na­yın.

Ne yap­tı­lar? Na­sıl yap­tı­lar?

Ma­ne­vi ve ah­la­kı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı le­ke­siz ko­ru­yan CHP’­li­ler!
Dev­rim­ci­ler. De­mok­rat­lar. Va­tan­se­ver­ler. Na­mus­lu­lar.
Bi­li­niz ki, her yer­de olan hiç­bir yer­de ola­maz. Bu “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”nın si­ya­si yö­nü yok­tur. Dü­şün­sel de­ğer­le­ri yok­tur.
Bun­lar pro­fes­yo­nel po­li­ti­ka­cı. Ma­ka­mın-kol­tu­ğun si­ya­si ih­ti­ra­sın kö­le­si.
Ru­hun­da za­ra­fet ta­şı­yan CHP’­li­ler!
Bun­la­rın bi­lin.
Bun­lar…
Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ema­ne­ti CHP ge­nel mer­ke­zi­ne şey­ta­ni hi­le­kar­lık­la sız­dı…
Ki­mi ör­güt­le­ri-be­le­di­ye­le­ri zap­tet­ti…
Ki­mi yan­daş­la­rı­nı mil­let­ve­ki­li ya­pıp Mec­li­s’­e; ki­mi yan­daş­la­rı­nı Par­ti Mec­li­si­’ne sok­tu…
Mü­ca­de­le­ci yi­ğit par­ti­li­le­ri at­tı/kov­du; mo­ral­le­ri boz­du…
Par­ti­de dost­lu­ğu, yar­dım­laş­ma­yı, gü­ve­ni, dü­rüst­lü­ğü yok et­ti…
Ve en önem­li­si…
Ke­ma­list Dev­rim ide­olo­ji­si­ni, prag­ma­tiz­me-de­mo­go­ji­ye kur­ban ver­di.
Ba­kı­nız…
Bu­gün Kürt so­ru­nu­nu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m‘­le çö­ze­bi­lir­si­niz.
Bu­gün kar­deş­li­ği tek­rar Ke­ma­list Dev­ri­m’­le in­şa ede­bi­lir­si­niz.
Bu­gün ül­ke­de­ki yok­sul­lu­ğu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m’­le yok ede­bi­lir­si­niz.
Bu­gün Or­ta­çağ ka­ran­lı­ğı­nı sa­de­ce Ke­ma­list Dev­ri­m’le ay­dın­la­ta­bi­lir­si­niz.
Bu­gün tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye­’yi Ke­ma­list Dev­ri­m’­le ye­ni­den ku­ra­bi­lir­si­niz.
CHP’­nin “si­nir mer­kez­le­ri­ni­” ele ge­çi­re­rek par­ti­yi esir alan bu ölüm­cül kö­tü vi­rüs bun­la­rı bil­mi­yor.
Ve en acık­lı­sı, bil­me­di­ği­ni de bil­mi­yor. İl­köğ­re­tim dü­ze­yi bil­gi­siy­le Ata­tür­k’­ü ta­nı­yor. Ta­ri­hi­ne ya­ban­cı ka­lı­yor.
Bu ne­den­le kur­tu­lu­şu hâ­lâ At­lan­tik öte­si­’n­de arı­yor. Hal­kı­na gü­ven­mi­yor.
Bı­rak­sa­nız; Ame­ri­kan Wil­son Pren­sip­le­ri Ce­mi­ye­ti ya da İn­gi­liz Mu­hip­ler Ce­mi­ye­ti­‘ni tek­rar
ku­ra­cak!
Bi­li­yo­ruz ki; ira­de­si baş­ka­sı­nın elin­de olan­lar an­cak kul­luk ya­pa­bi­lir.
Yurt­se­ver CHP’­li­ler bu­nu yut­maz; kö­le­li­ği ka­bul et­mez.
Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri için ba­ğım­sız­lık ve hay­si­yet vaz­ge­çil­mez­dir.

Çok al­da­nır­sı­nız

Bi­ri­le­ri…
Bu na­sıl sert ya­zı­dır, di­ye­bi­lir.
Bu ya­zı­la­ra na­sıl izin ve­ri­li­yor, di­ye­bi­lir.
Ba­kı­nız…
Bil­di­ği­niz, ez­ber­le­di­ği­niz ga­ze­te­ci­le­re ben pek ben­ze­mem.
Kur­naz­lı­ğı ve uy­sal­lı­ğı be­ce­re­mem.
Ne dü­şü­nü­yor­sam, ne his­se­di­yor­sam ve ne gö­rü­yor­sam hep yaz­dım/ya­za­rım.
Her tür­lü acı­ma­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da dur­dum/du­ru­rum.
Ya­zıl­ma­sı ge­re­ke­ni yaz­mak ho­şa git­mek de­ğil­dir, iyi bi­li­rim…
İn­ci­ti­rim, bel­ki kı­ra­rım ama ben sa­de­ce ha­ki­ka­tin gü­cü­ne ina­nı­rım.
İş ger­çe­ğe ge­lip da­ya­nır­sa ken­di­me bi­le acı­mam.
“De­li­li­ğe Öv­gü­”de ne di­yor
Eras­mus:
“Ya­şam­da an­cak de­li­li­ğe ya­ka­lan­mış ola­na ger­çek an­lam­da in­san de­ne­bi­lir.”
Siz!
An­cak ağ­zıy­la ko­nu­şan­la­rı sus­tu­ra­bi­lir­si­niz, yü­rek­ten ge­len se­si kim­se kı­sa­maz.
Bu­ra­sı SÖZ­CÜ­‘dür. Di­ğer ga­ze­te­ler­le ka­rış­tır­ma­yın.
İş­te tüm bu ne­den­le…
“Bey­koz Ko­nak­la­rı­” si­ze ses­le­ni­yo­rum!
Uya­rı­yo­rum…
CHP’­li­le­ri kü­çüm­se­me­yin.
CHP’­nin ge­ne­ti­ğin­de Ku­vay-ı Mil­li­ye­’nin mü­ca­de­le ru­hu var­dır.
CHP’­yi 12 Mar­t’­lar 12 Ey­lü­l’­ler; as­ke­ri dar­be­ler yı­ka­ma­dı.
Gla­di­o’­nun fa­şist kur­şun­la­rı
dur­du­ra­ma­dı o ce­sur par­ti­li­le­ri.
İş­ken­ce tez­gah­la­rı, ha­pis­ler sus­tu­ra­ma­dı o onur­lu par­ti­li­le­ri.
AK­P’­nin 11 yıl­lık zor­ba­lı­ğı sök­me­di.
Ve şim­di siz!
Ken­di­ni bil­mez­ler…
Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kül­le­rin­den Cum­hu­ri­yet kur­muş bu dev­rim­ci par­ti­yi, pa­ray­la-pul­la sa­tın ala­ca­ğı­nı­zı mı sa­nı­yor­su­nuz?
Şı­rın­ga et­ti­ği­niz inanç­sız­lık­la içi­ni bo­şal­ta­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­su­nuz?
Çok al­da­nır­sı­nız.
Çün­kü…
Bi­li­yo­rum ki…
CHP, ge­le­ce­ğin yo­lu­nu tek­rar in­şa et­mek için “Sa­rı­şın Kur­t” Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ye­ni­den keş­fe­de­cek­tir.
Ata­tür­k’­ün ön­cü­lü­ğün­de ha­zır­la­nan CHP prog­ra­mı­nı, bu kör çık­maz­lar­da yi­ne ken­di­ne kı­la­vuz ya­pa­cak­tır. Ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı­na ge­rek yok­tur; se­çe­nek bu’­dur.
CHP, Tür­ki­ye­’nin ye­ni­den kur­tu­lu­şu­nun par­ti­si ola­cak ise, bu­nu yo­lu; “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­da­ki “si­ya­set mü­hen­dis­le­riy­le­” iliş­ki­si­ni ke­sip, ül­ke­nin yok­sul­la­rıy­la ku­cak­laş­ma­sı­dır.
CHP 1919’da­ki kök­le­ri­ne-ru­hu­na dön­me­li­dir.
CHP, ken­di dev­ri­min­den kork­ma­ma­lı­dır, utan­ma­ma­lı­dır.
İş­te o za­man…
Bu­gü­nün ye­nil­miş­le­ri ya­rı­nın ye­nen­le­ri ola­cak­tır.
Ve Tür­ki­ye ka­za­na­cak­tır…

Soner Yalçın | Tüm Yazıları
Hits: 1038