Trabzonspor Yargıtay'a başvurdu!

~ 16.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Sebebi ise...

Kongrenin iptali isteniyor 

 

 

Trabzonspor'da, geçen yıl Mayıs ayında yapılan olağan üstü genel kurulun ardından, delegelerden Ali Sait Yılmaz ile Recep Bakırtaş kongrenin iptaliyle ilgili başvuruda bulunmuş daha sonra konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.

Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme kongrenin iptali yönünde karar verirken, Trabzonspor Kulübü verilen iptal kararına itirazda bulunarak Yargıtay'a gönderilmek üzere yazılı dilekçeyi mahkemeye sundu.

Trabzonspor, 26 Mayıs 2013 günü yapılan olağanüstü genel kurul kararının ardından kongrenin iptaline ilişkin yapılan itiraz üzerine dava açılmış, dava daha sonra Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme, kongrenin iptali yönünde karar vermişti.

Trabzonspor Avukatı Ahmet Metin Genç, kararın iptaliyle ilgili Trabzon Asliye 1.Hukuk Mahkemesi’ne, Yargıtay'a iletilmek üzer yazılı dilekçe vererek, mahkemenin 08.11.2013 tarih ve 2013/254E.2013/575 karar sayılı kararın bozulması yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Avukat Genç, temyiz nedenleriyle ilgili dilekçesinde, “Dava, Trabzonspor Derneğinin 25/26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararının tüzüğün 68.maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kısmının ve yine gündemin 4,5,6 ve 7 maddelerindeki yönetimin ibrasına dair genel kurul kararlarının usul ve yasaya aykırı nedeniyle iptaline ilişkindir. Yerel mahkeme, genel kurul gündeminin 4,5,6 ve 7. Maddelerinin iptali talebinin reddine karar vermekle birlikte tüzüğün 68. Maddesinin geçici 4 madde ile değiştirilmesine ilişkin kararın oylama yönteminin yasal olması nedeniyle genel kurul kararının iptaline karar vermiştir. Yerel mahkemenin tüzüğün 68. Maddenin değiştirilmesine dair genel kurul kararının iptaline dair kararı usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Şöyle ki; 1. Tüzük değişikliğinin şekli açık olarak düzenlenmiştir. Tüzüğün 90 maddesine göre ‘Tüzük, olağanüstü genel kurul toplantılarında, yapılacak değişiklikler ilan edilerek ve hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin olur oyları ile değiştirilir’ denilmektedir. Dosyaya sunulan genel kurul kararları incelendiğinde 25.5.2013 tarihinde saat 10.00’da ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından bahisle ikinci toplantı olarak Trabzonspor Kulubü Derneğinin genel kurul toplantısının evvelce alınan karar gereği olağanüstü toplantı niteliğinde olduğu. Toplantı yeter sayısının toplantı başlangıcı anında sayısal olarak yapılan tespit ile katılan üye sayısının 215 olduğu ve toplantı yeter sayısının sayısal olarak mevcut olduğu” ifadelerine yer verdi.

Yerel mahkemenin eksik inceleme ile karar verdiği belirtilen dilekçede, “Gerçekten de mahkemenin geçerli kararı incelendiğinde tüzük değişikliğine ilişkin gündemin 7. Maddesi gereğince oylama başlamadan önce oylamaya katılan üye sayısı saptanıp tutanağa geçirilmediği, bu nedenle oylamaya geçilmesinin hukuken geçerli olamayacağı gerekçesi ile genel kurulun bu husustaki kararının iptaline karar verilmiştir” denildi.

Dilekçede, gelen bilgeler gereği ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında toplantı tutanaklarına göre, “Yapılan tüzük değişikliği olağan üstü bir genel kurulda ve gündemi evvelce ilan edilmek üzere ve 2/3 kabul (geçerli evet 588 oy) oyu ile yapıldığı. Davacı dahil tüm katılımcıların ilan edilmiş gündemi oy birliği ile kabul ettikleri. Tüzük değişikliğinin asıl amacının bir anlamda olağanüstü bir genel kurul ile seçilen yeni yönetim kurulunun görev süresinin 2015 Aralık ayına kadar sürebilmesinin sağlanması olduğu. Olağanüstü genel kurulun 1 gününde bu değişikliğin yapılmasını müteakiben tüm genel kurul üyelerinin bu bilinçle 2 gün yapılan seçimlerde yeni seçilen organların 2 buçuk yıllığına seçildikleri gerçeği. Trabzonspor gibi büyük kulüplerde ve borsaya açılmış bir kulüpte 6 aylığına organ seçimleri özellikle kulüp başkanı ve yönetim kurulu seçimleri yapamayacağı gerçeğinin herkesçe bilindiği. Özellikle de davacının seçilen başkan ve yönetim kurulunun seçimlerine manidar bir şekilde itiraz etmeyip görev süresine dair değişikliğinin iptalini istemesinin hakla ve vicdanla bağdaşır bir tarafının bulunmadığı ve bu itiraz davasının M.K.2 maddesine tamamen aykırı olduğu çok açıktır. Bu nedenle yerel mahkemenin genel kurul toplantısının en önemli belgelerinden olan hazirun cetvelini getirtmeksizin bu belgeye dayalı bir iddia ile açılan davadan eksik inceleme ile karar vermesi. Davacı tarafın iş bu davayı açmakta haksız ve kötü niyetli olduğu, davanın hukuken M.M (hakkın kötüye kullanılması) ile genel hukuk ilkelerine aykırı olduğu açık iken bu hususun dikkate alınmaksızın esas açısından bir karar verilmesi. Davacının bireysel olarak dava açma hakkı olmakla birlikte, iptali istenen genel kurulun gerçek iradesinin organlar ile ilgili seçimi 1 günde değiştiren 68 maddeye uygun olarak 2 günde yapılan seçim ile 2 buçuk yıllık görev süresi murad edilerek seçimin yapıldığı hususu ortada iken 2 kişinin genel kurulun asıl iradesine olarak açtığı davada esas açısından verilen karar neticeten bize göre usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Bu nedenle, kararın temyizen bozulması istemiyle yüksek makamlarınıza başvurmak zarureti hasıl olmuştur. Yukarıda arz olunan ve gerekse dosyanın tarafınızdan incelenmesinde re’sen tespit edilecek hususlar muvacehesinde Trabzon Asliye 1 Hukuk Mahkemesi’nin 08.11.2013 tarih ve 2013/254 E. 2013/575 K. Sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini vekil eden davalı adına saygı ile arz ve talep ederim” denildi.

spor.haberturk

Hits: 633