Türkiye Barolar Birliği'nin Özel Görevli Mahkemelere İlişkin Kanun Teklifi

~ 12.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

BASIN BÜLTENİ

Türkiye Barolar Birliği 3 Ocak 2014 tarihinde, yargı sisteminin adalet dağıtmada zorlandığı gerçeğinden hareketle ve yaşanan devlet krizine çözüm sunmak amacıyla “Türkiye İçin Acil Çözüm Önerileri” başlıklı belgeyi bir basın toplantısıyla açıklamıştır.

Söz konusu belge Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın TBMM Başkanı, Sayın Başbakan, Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na yazılı ve sözlü olarak sunulmuştur.

9 Ocak 2014 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Adil Yargılanma Hakkının Etkinleştirilmesi Amacıyla Ceza Muhakemesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” aynı gün Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir. (EK.1)

Hal böyleyken Türkiye Barolar Birliği olarak yaptığımız incelemede TBMM Adalet Komisyonu gündeminde bulunan kanun teklifinin Türkiye Barolar Birliği önerilerinin bir kısmını içerdiği, ancak mevcut sorunların çözümü için yeterli olamayacağı sonucuna varılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği önerilerinin demokratikleşme ve özel görevli mahkemelerce yapılan haksızlıkların giderilmesi yolunda toplumda oluşan haklı beklentinin karşılanması açısından hayati olduğu inancıyla, 11 Şubat 2014 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na teklif taslağımız ile birlikte Komisyon’da görüşülen teklifin bir karşılaştırması dosya halinde sunulmuştur. (EK.2)

Türkiye Barolar Birliği teklifinde yer alan ve hayati öneme sahip öneriler özetle şunlardır:

1.        Adalet duygusunun zedelenmesine neden olan “terörle mücadele mahkemeleri” kaldırılmalıdır.

2.        Özel görevli mahkemelerin, davalar kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar ellerindeki işlere bakmaya devam edeceklerine dair geçici 2. madde kaldırılmalıdır.

3.        Bu mahkemelerin henüz kesinleşmemiş kararlarının, “görev yönünden bozulabilmesi” kanun hükmüne bağlanmalıdır.

4.        Bu mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerine ilişkin olarak “yeniden yargılama zorunluluğu” kanunla getirilmelidir.

5.        Bundan sonra yargılamanın tamamı, genel mahkemelerde ve söz konusu davada soruşturma evresi dahil, görev yapmamış hakimler tarafından yapılmalıdır.

6.        “Gizli tanıklık” kurumu kaldırılmalıdır.

7.        Tutuklamada gerekçe gösterme zorunluluğunu hayata geçirmek için CMK md. 100/3’te yer alan “katalog suçlar” kaldırılmalıdır.

8.        “Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbiri” için oybirliği şartı aranırken, bundan daha ağır bir tedbir olan “tutuklama tedbiri” için aynı şartın aranmaması çelişki yaratmaktadır. Eğer el koyma için oybirliği aranacaksa tutuklama tedbiri ve mahkûmiyet kararlarının oybirliğiyle alınması hükme bağlanmalıdır.

9.        “Azami tutukluluk süresi” 3 yılla (2+1) sınırlandırılmalıdır.

10.    Dijital verilerin ve ses bantlarının tek başına delil kabul edilmemesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

11.    Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı “adli kolluk teşkilatı” oluşturulmalı ve bu teşkilat mensuplarının tayin terfileri dahil, tüm özlük işlemleri güvence altına alınmalıdır.

12.    Gerekçesiz verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları nedeniyle AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nce hükmedilen tazminatlar, sorumluluğu bulunan hakimlere rücu etmelidir.

13.    Bir sonraki aşamada Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalıdır.

 Saygılarımızla.

 

“Adil Yargılanma Hakkının Etkinleştirilmesi Amacıyla Ceza Muhakemesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” (EK.1)

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİ UYARINCA KURULAN AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASINA VE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ( EK2) 

 

Hits: 750