Anayasa mahkemesi TCK'nın 267/5 fıkrasını iptal etti.

~ 10.12.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Anayasa mahkemesi TCK'nın 267/5 fıkrasını iptal etti.

Kararın Sonuç bölümünü ;

10.4.2013 tarih Esas Sayısı : 2013/14 Karar Sayısı : 2013/56

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinin (5) numaralı fıkrasının “…süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 10.4.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2013/14, K: 2013/56 Sayılı Kararı

Hits: 1346