Rotasyona mahkeme onayı

~ 27.11.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Aksaray İdare Mahkemesi, yönetmelik gereğince, 25 yıl boyunca Aksaray Tapu Müdürlüğünde görev yapan teknisyenin görev yerinin değiştirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Aşağıdaki karar, TKGM Birinci Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır

T.C.

AKSARAY

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/477

KARAR NO: 2013/685

DAVANIN ÖZETİ: Aksaray İli Kadastro Müdürlüğü emrinde Teknik Hizmetler Sınıfında kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının bu görevinden alınarak Aksaray İli Güzelyurt ilçesi Tapu Müdürlüğü emrine Genel idare Hizmetleri Sınıfında Bilgisayar işletmeni olarak atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 13.7.2012 gün ve 13906 sayılı işleminin; haksız ve, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ: Kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Aksaray idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;

Dava, Aksaray İli Kadastro Müdürlüğü emrinde Teknik Hizmetler Sınıfında kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının bu görevinden alınarak Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Tapu Müdürlüğü emrine Genel idare Hizmetleri Sınıfında Bilgisayar İşletmeni olarak atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 13.07.2012 gün ve 13906 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde; Hiç bir memurun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı, "Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme" başlıklı 71. maddesinde; Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmelerinin caiz olduğu, bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmalarının şart olduğu, bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri sürelerin yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınacağı, kurumların, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri, aynı kanunun 76. maddesinde, Kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri, memurların istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilecekleri, aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmalarının mümkün olduğu, kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri partiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve, Yer Değiştirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin "Naklen atama, atama dönemi ve başvuru" başlıklı 7. maddesinde; "(1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir. Genel Müdürlük tarafından otomasyon sistemi üzerinden atama gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılacak atamanın takvimi Genel Müdürlükçe belirlenir ve ilan edilir. (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma suresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel, ek-2'de yer alan Yer Değiştirme Sureti ile Atanma istek Formunu doldurarak, her yılın 1-15 Nisan tarihleri arasında hizmet birimine verir. Hizmet birimleri başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 15-30 Nisan tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de 1-15 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini ekleyerek, İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler. Bu tarihler dışında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. (Değişik cümle: 16/05/2012 -28294 S.R.G. Yön./2. md.) Hizmet süresinin hesabında Eylül ayı sonu esas alınır. Bu tarih itibarı ile ilan edilen kadroların niteliklerini taşımayanların ataması yapılmaz. " hükmü, "Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi" başlıklı 15/3. maddesinde; "...Zorunlu atamaya tabi personel ile Mühendis ve Kontrol Mühendisi dışında kalan, diğer personel aynı hizmet alanında on beş yıl görev yapabilirler. On beş yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir." hükmü, "Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi" başlıklı geçici madde 1. maddesinde, "(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte personelin görev yaptığı hizmet birimlerinde geçen süreler, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının Aksaray ili Kadastro Müdürlüğü emrinde Teknik Hizmetler Sınıfında kadastro teknisyeni olarak görev yapmakta iken hizmet gereği bu görevinden alınarak Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Tapu Müdürlüğü emrine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Bilgisayar işletmeni olarak atandığı, bunun üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava konusu edilen işlemin; davacının Teknik Hizmetler Sınıfındaki Kadastro Teknisyenliği kadrosundan alınarak hizmet sınıfı ve görev unvanı değiştirilmek suretiyle Genel idare Hizmetleri Sınıfında Bilgisayar işletmeni olarak atanmasına ilişkin kısmının davalı idarenin 22.5.2013 gün ve 9705 sayılı işlemi ile geri alınarak davacının Aksaray ili Güzelyurt İlçesi Tapu Müdürlüğü emrine Teknik Hizmetler Sınıfındaki Kadastro Teknisyenliği kadrosuna atandığı, dolayısıyla dava konusu atama işleminin davacının hizmet sınıfı ve, görev unvanının değiştirilmesine ilişkin kısmının konusunun kalmadığı anlaşılmaktadır.

Davanın, davacının Aksaray İli Kadastro Müdürlüğünden alınarak Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Tapu Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin kısmına gelince..

Olayda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler ile yukarıya alınan mevzuat hükümlerinin birlikte incelenmesinden, davalı idare bünyesinde çalışan zorunlu atamaya tabi personel ile Mühendis ve Kontrol Mühendisi dışında kalan, diğer personelin aynı hizmet alanında on beş yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların ise resen hizmet alanının değiştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır..

Diğer yandan, davalı idare tarafından dava konusu atama işleminin yapıldığı yıla ilişkin olarak 2012 yılında yapılan rotasyonun kural olarak davalı idarece oluşturulan Atama Komisyonunun 28.03.2012 gün ve 1 sayılı kararı ile tespit edilen esaslar ve ilke kararlan doğrultusunda gerçekleştirildiğinin beyan edildiği, anılan Atama Komisyonunun 28.03.2012 gün ve 1 sayılı kararının incelenmesinden ise; davacı ve davacıyla aynı durumda olan personel için aynı hizmet alanında 25 yılının tamamlayan personelin hizmet alanlarının değiştirilmesine karar verildiği görülmektedir..

Bu durumda, Hınıs Kadastro Müdürlüğünde 13/07/1979 tarihinde Teknisyen olarak göreve başlayan davacının 31/12/1985 tarihli Olur ile Aksaray Kadastro Müdürlüğüne Kadastro Teknisyeni olarak atandığı ve görevine başladığı 24/03/1986 tarihi ile dava konusu işlemin konusu olan 13/07/2012 tarihleri arasında Aksaray Kadastro ' Müdürlüğümde Kadastro Teknisyeni olarak, 26 yıl 3 ay 19 gün görev yaptığı, dolayısıyla Aksaray Kadastro Müdürlüğündeki hizmeti hem Yönetmelikte belirlenen süreden hem de Atama Komisyonu tarafından 2012 yılı için tespit edilen süreden çok fazla olan davacının Aksaray İli Kadastro Müdürlüğünden alınarak Aksaray İli Güzelyurt; İlçesi Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu atama işleminin davacının hizmet sınıfı vc görev unvanının değiştirilmesine ilişkin kısmına ilişkin olarak konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının Aksaray ili Kadastro Müdürlüğünden alınarak Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 82,90-TL yargılama giderinden haklılık oranına göre (1/2) 41,45-TL'sinin davacı üzerinde bırakılmasına, geri kalan 41,45-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, reddedilen kısım nedeniyle 659 sayılı Kanun Hükmünde kararname gereğince Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca takdir olunan 660.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere, 24/07/201 3 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hits: 764