Hukuk Mezunu Olanlara Uzlaştırmacı Olma Fırsatı!

~ 23.10.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Uzlaştırmacı olmak isteyenlerin baroya kayıtlı avukat olmaması gerekiyor.

İlk defa geçen yıl haberini yapmıştık.

Bu haberde başvuruların Kasım ayı içinde yapılacağı belirtilmesine rağmen, Cumhuriyet Başsavcılıkları bu yıl Ekim ayı itibariyle çıktı. Aşağıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının duyurusu yer almaktadır. Bu duyurunun benzerleri, diğer illerde de yapılmıştır.

İstekli olanların ve baroya kayıtlı olmayanların il adliyelerinin web sitelerine bakması gerekmektedir.

İl adliye siteleri için tıklayınız.

T.C.

İSTANBUL

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞTIRMA BÜROSU

Konu:

2014 Yılı Uzlaştırmacı Listesi İlanı

İ L A N

04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253,254,255 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 26.07.2007 tarih ve 26594 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 253 üncü maddesi ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında uzlaşma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayarak, Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince hukuk öğrenimi görmüş kişilerin, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde uzlaştırmacı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 01.11.2013-30.11.2013 tarihleri arasında başvurmaları ile;

1-Başvuru Şartları,

a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

b) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler,idari bilimler,iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenimi yapmak,

c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

ç) Baroya kayıtlı avukat olmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzeninin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı,gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak,

2- Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları ili sınırları içeresinde değil ülke çapında görev alabilirler.

3- Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhkamesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur.

4- İletişim bilgileri(sabit ve cep telefonu) içeren başvuru dilekçesine;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) T.C. Kimlik numarası,

c) Diploma fotokopisi,

ç) Transkript

d) 2 Adet fotograf

e) Bu yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,

f) Çalışıyor ise çalıştığı kurum kimlik fotokopisi eklenir.

5- Başvuranların talepleri kaydedilerek ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

6- Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

7- Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları,açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan listeye her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır.

8- Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafından yayımlanır.

9- Listede yer alan uzlaştırmacının;

a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) Listeden çıkarmayı talep etmesi,

ç) Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

d) Bu Yönetmeliğin 30 unc maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması durumunda listeden çıkartılır.

10- Listeden çıkartılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedince ve sekizinci fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir.

11- Zorunluluk halinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen , bu maddede belirtilen şartları taşıyana hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasında da görevlendirme yapılabilir.

Ahmet AKKAYA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

memurlar.net

Hits: 1987