Oyun!

~ 18.10.2012, Fikri SAĞLAR ~

Türkiye üzerinde AKP yeni bir oyun oynuyor!..
Yerel yönetimler yasasını değiştirerek “idari yapıyı”  daha da “merkezileştirmeye” çalışıyor.
Her zaman olduğu gibi doğruyu saklayan AKP, müthiş bir pişkinlik içinde yapılanı halka “yerelleşme” olarak takdim ediyor!..
Oysa yasanın özü, bırakın yerelleşmeyi, yerel yönetimleri daha da hükümetin vesayeti altına sokarak, demokrasinin iyice askıya alınmasını sağlıyor!..
• • •
AKP, bu vesayet yasasını yangından mal kaçırır gibi Meclisten çıkarmaya çalışıyor!..
Kimse ile tartışmadan, STK’lara, uzmanlara danışmadan, asıl önemlisi kapatılacak belediyelerin hizmet ettiği halkın düşüncesini almadan, köyleri mahalleye dönüşecek insanların geleceğini onlara anlatmadan, bu kanunu geçirmek için olağanüstü gayret sarf ediyor.
• • •
AKP zapt edilmez bir telaş içinde!..
Bir reform olmaktan çok uzak, sadece kazanma hırsı ile alelacele hazırlanmış bu yasa tasarısı, Türkiye’nin idari yapısını hepten bozacaktır!..
Yasa taslağının nerede hazırlandığını AKP’lilerde bilmiyor!..
Meclis komisyonundaki görüşmeler sırasında gülünç durumlar ortaya çıkmaktadır.
Bazı AKP’lilerce başka bakanlıkların yetkilerini yok sayan önergeler verildikçe, hükümet yetkililerinin büyük bir heyecanla önergeyi veren AKP’li milletvekillerini uyarması bile bu taslağın amacının söylenenden farklı olduğunu açıkça göstermektedir…
• • •
Öyleyse, kurulacak 29 BüyükşehirĞ Bütünşehir illeri ile diğer 52 ilin arasındaki idari ve mali dengesizliği daha çok açacak bu düzenleme,  hangi amaçla oluşturuluyor?
Demokrasi sevdasından mı?
Halka hizmet aşkından mı?
Bazılarına verilen sözlerden mi?
Yapılan tutanaklara uyma zorunluluğundan mı?
Yoksa, kentsel değişim projesi uyarınca yıkılacak 9 milyon konutun yeniden inşasında ortaya çıkacak o müthiş rantın, daha kolay yandaşlara aktarılmasını sağlamak amacıyla mı bu yasa çıkarılıyor?!..
Yurttaşlar bu aldatmacayı çok iyi gözlemlemeli!..
• • •
Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, AKP’nin gerçek amacının demokrasi değil, rant olduğunu açıklıyor!..
“AKP zihniyeti, yerel yönetim reformu adı altında hakla karşı siyasi ve mali bir getirim elde etme peşindedir!..”
• • •
Gökhan Günaydın, oynanan oyunu gözler önüne şöyle seriyor;
“Yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir!..
İl, ilçe, belde belediye ve köy halkının yerel ve ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan yerel yönetimler, seçimle işbaşına gelen kamu tüzel kişilikleridir.
Bu çerçevede yerel yöneticiler, halkın verdiği görev süreleri boyunca seçmenlerin istemlerine uygun biçimde çalışma üretme ve halka hesap verme durumundadır!..
Oysa AKP, 4 Temmuz ve 17 Ağustos 2011 tarihlerinde yayımladığı KHK’ler ile belediyelere ait birçok görev ve yetki alanını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarmıştır.
Zaten İçişleri Bakanlığı da, belediyelerin üzerinde Anayasal idari vesayet yetkisinin dışına taşan, yerindelik denetimi yapan uygulamalar yapmaktaydı!..”
• • •
Şimdi ise;
Kurulacak 29 BüyükşehirĞBütünşehir de” İl Özel İdareleri” kaldırılarak, yerlerine” Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri” kurulmaktadır. Tasarıya göre bu merkezlerin sevk ve idaresi ValiĞVali Yardımcısı tarafından yapılacaktır.
Söz konusu merkezler, belediyelerin tüm tasarruflarında söz sahibi olacaklardır.
Yeni kurulan bu merkezin, doğrudan Ankara’ya bağlı bir yönetim aracı olduğu açıktır. Vali merkezi yönetimin doğrudan adamıdır!..
Oysa kaldırılan “ İl Özel İdareleri” ise, İl Genel Meclisleri üzerinden demokrasiye yaslanmış yerel yönetim kuruluşlarıdır…
Hal böyle olunca, bu yasa ile yerel yönetimler demokrasinin beşiği olmaktan çıkıyor, hükümetlerin eline geçen yönetimler haline dönüşüyor… ”
• • •
Mecliste görüşülen tasarı, 29 kentte sayıları 1023’e ulaşan belde belediyeleri ile bu 29 kentin dışında ve nüfusları 2 Binin altında olan 559 belediye olmak üzere, Türkiye’deki toplam 2950 belediyenin, 1582’sini kapatmaktadır.
Yani AKP, tüm belediyelerin yarısından fazlasını kapatarak, halkın doğrudan sahiplendiği demokratik yaşamı sekteye uğratmaktadır!..
Bu karar açıkça demokrasi karşıtlığı ve keyfiliğin sonucudur.
• • •
AKP bu anlayışı ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 5 inci maddesi ve Anayasamızın 90. Maddesine aykırı davranmaktadır.
Her iki madde de “belediyelerin kalkması” için referanduma başvurulmasının gereğini dile getirmektedir.
• • •
Bu tasarıyla çok önemli bir değişiklik daha gündeme geliyor.
Türkiye’deki her iki köyden birisini kapatılıyor!...
34 bin 500 köyden, 16 bin 082’si tarihe karışıyor.
• • •
Köylerin mahalleye dönüşmesi köyde yaşayan yurttaşlara ciddi mali yükler getirecek.
Bugüne kadar yasalara göre emlak vergisi vermeyen, su parası ödemeyen, harçlar ve katılım paylarından muaf olan köylü, köy tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüştürüldüğünde, bunların tümünü ödemek zorunda kalacak.
Ayrıca ahırlar kaldırılacak, tarımsal üretim yerleri köy dışına çıkarılacak, kısaca kır yaşantısı, köy kültürü baskı ile değiştirilmeye çalışılacaktır!..
• • •
Tarımın yok edildiği, köylünün ülkenin en yoksulları arasına katıldığı ve göçün hayli yoğun olduğu Türkiye’de, köylerin kapatılması sadece demokrasiye değil, tarıma ve dolaysıyla ekonomiye de sekte vuracaktır.
• • •
Ayrıca bu tasarı, tüm köyleri mahalle yaparak, o yerlerin ilĞilçe belediyelerinden hizmet alacağını belirtmektedir.
Ancak hangi olanaklarla bu hizmetlerin yapılacağı muğlak bırakılmıştır.
Tasarıya göre, 300 km uzakta olan bir mahalleye il belediyesinin hizmet götürmesi zorlaşacağından, halkın yerel yönetimlerle ilişkisi de zayıflayacaktır…
• • •
Bu tasarı için, yeni şehir devletlere yada federatif yapılara alt yapı oluşturacağı iddia edilmektedir.
Bu çok uzak tartışmadır!.
Tasarının asıl amacı bellidir.
Yerinden değil, tüm büyükĞbütün Şehirlerin merkezden yönetilmesini sağlamaktır…
• • •
AKP şunu çok iyi bilmekte!.
Türkiye’nin bundan böyle sanayileşmesi, hele hele ağır sanayisinin oluşması söz konusu değildir.
Türkiye’nin ekonomisi ucuz, hizmet ve inşaat sektörleri ile ayakta kalacaktır...
Bu sektörler hem istihdam yaratır, hem de ucuz emek sömürüsüyle kar oluşturur.
Arazi tahsisi, imar planları, kollama, koruma ve peşkeş çekme ile oluşacak rantın dağıtımı, ancak merkezden olursa geometrik olarak büyüyecektir!.
Gözler buraya çevrilmiştir!..
Yerelleşme adı altında merkezileşmenin amacı tam da budur!..
Peki, AKP’nin yedeğine takılmış MHP bu oyunun neresinde?..
Oyunun farkında bile olduklarını zannetmiyorum!
İnsanın aklı bağlanınca gözünün de göremeyeceği açıktır!

(Birgün)

Fikri SAĞLAR | Tüm Yazıları
Hits: 807